Menu

Susunod

"Nakita Ko Na ang Balumbong Nakabukas" Tagalog Testimony Video

3,775 2020-12-16

"Nakita Ko Na ang Balumbong Nakabukas" Tagalog Testimony Video

Ang punong karakter ay isang relihiyosong Kristiyano na bihasa sa Biblia at madalas na naririnig ang kanyang pastor na sinasabing ang lahat ng mga salita ng Diyos ay nasa Biblia, at walang mga salita ng Diyos na umiiral sa labas nito. Nang marinig niya na nagbalik na ang Panginoon at nagwika ng mga bagong salita, kumapit siya sa kanyang mga pagkaunawa at ayaw niyang hanapin o siyasatin ito. Pero hindi nagtagal, napagtanto niya na ang kanyang kaibigan at kapamilya ay naunawaan ang maraming katotohanan sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at pagbabasa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos. Dahil sa inggit, nagpasya siyang siyasatin ito mismo. Matapos basahin ang marami sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos, naging sigurado siya na ang mga ito nga ang balumbon na ipinropesiya sa Pahayag, na ang mga ito ang sinabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia. Napagtanto rin niya na ang Biblia ay nagtataglay lamang ng maliit na bahagi ng mga salita ng Diyos at hindi dapat limitahan ng mga tao ang gawain at mga salita ng Diyos sa kung anong nakapaloob sa Biblia. Pagkatapos noon ay wala na siyang duda na ang Makapangyarihang Diyos nga ang nagbalik na Panginoong Jesus at tinanggap niya ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw.

Mag-iwan ng Tugon