Menu

Matapos ang Ilang mga Di-Inaasahang Kaganapan Nasalubong Ko ang Pagbabalik ng Panginoon

May panahon na wala akong lakas ng loob na maghanap at magsiyasat sa mga balita ng pagbabalik ng Panginoong Jesus dahil sa takot na maligaw. Kasunod nito, pagkatapos na maunawaan ang mga alituntunin ng pagkilala sa totoong daan at maling daan, nagkaroon ako ng isang pamantayan para sa pagsusuri sa totoong daan at nalaman kung paano matukoy ito. Kaya hindi na ako nakaramdam ng pagkabalisa o takot at sa wakas ay tinanggap ang pagbabalik ng Panginoon sa pamamagitan ng paghahanap at pagsisiyasat.

nasalubong-ko-ang-pagbabalik-ng-Panginoon

Mapalad Akong Narinig ang Tinig ng Diyos

Noong Disyembre ng 2019, nakilala ko sina Brother Yang at Sister Fang sa Facebook. Kinalaunan, madalas naming pag-usapan ang tungkol sa paniniwala, at nalaman ko na nakatuon sila sa pakikisalamuha sa mga hangarin ng Panginoon at tungkol sa kung anong uri ng mga tao ang gusto ng Panginoon, kung anong uri ng mga tao ang kinamumuhian Niya, kung paano tayo dapat magsagawa upang masiyahan Siya, at marami pa. Ang kanilang pag-unawa sa Biblia ay may kaliwanagan at hindi pa ako nakarinig ng ganitong mangangaral na nangaral ng tungkol dito. Sa mga nakalipas, sinabi ng mga mangangaral na hangga’t sinusunod natin ang araw ng Sabbath, nakatuon sa pagbabasa ng Biblia at nagdarasal, at nagpatuloy sa pag-aalay ng ikapu, kung gayon ay naniniwala tayo at sumasamba sa Panginoon. Gayunpaman, sa pamamagitan lamang ng pakikisalamuha nina Brother Yang at Sister Fang ay nalaman ko na bukod sa paggawa ng mga bagay na iyon, kailangan din nating bigyang-pansin ang pagdanas at pagsasagawa ng mga salita ng Diyos sa ating totoong buhay, upang malinis ang ating mga tiwaling disposisyon at magbago at ang ating mga kilos ay maaaring luwalhatiin at magpatotoo sa Diyos. Ito lamang ang tunay na paniniwala sa Diyos. Ang kanilang pakikipagsalamuha ay bago sa pandinig at sariwa at praktikal. Sa katunayan, ang paniniwala sa Diyos ay hindi isang simpleng bagay. Tanging kapag tayong mga mananampalataya ay nakamit ang pagbabagong-anyo ng ating disposisyon at ang ating pamumuhay ay maaaring luwalhatiin ang Panginoon maaari nating matanggap ang pagsang-ayon ng Panginoon. Naisip ko ang aking sampung taon na paniniwala sa Panginoon—patuloy lang akong humiling sa Panginoon ng biyaya at pagpapala, nais lamang na makatamo ng benepisyo mula sa Kanya ngunit hindi ko naisip na gumawa ng ilang bagay para sa Kanya at tungkol sa kung paano ko dapat isagawa ang Kanyang mga salita upang luwalhatiin at magpatotoo sa Kanya. Masyado akong makasarili at hindi ako tunay na naniniwala sa Panginoon. Nakaramdam ako ng utang na loob sa Panginoon at nais kong baguhin ang aking sarili. Mas nanabik ako na pakinggan pa lalo ang pagbabahagi ni Brother Yang, at araw-araw akong dumadalo sa online na mga pagtitipon kasama siya at ang iba pa. Malaki ang naging pakinabang sa akin nito sa bawat pagpupulong namin. Hindi lamang ako nagkaroon ng kaalaman tungkol sa misteryo ng pagkakatawang-tao ng Diyos, misteryo sa mga pangalan ng Diyos, at sa mga gawain na isinagawa ng Diyos sa Kapanahunan ng Kautusan at Kapanahunan ng Biyaya, maliban dito nakatamo din ako ng maraming pagkaunawa sa disposisyon ng Diyos at ang Kanyang kalooban na mailigtas ang sangkatauhan, pati na rin ang maintindihan ang dahilan kung bakit ang mga Fariseo ay naniniwala sa Diyos ngunit nilabanan Siya.

Makalipas ang ilang panahon, naramdaman ko na ang aking puso ay nagiging mas malapit na sa Panginoon at nakaramdam ng kapayapaan at kagalakan sa loob ng aking kaluluwa. Ito lamang na pagpupulong ang nais kong daluhan. Kasabay nito, nakaramdam ako ng kakaiba: Lahat kami ay mananampalataya sa Diyos, ngunit bakit si Brother Yang at ang iba pa ay mas nakakaintindi? Nang maglaon, sinabi sa akin ni Brother Yang na sila ay mga miyembro ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos at naintindihan nila ang mga bagay na ito mula sa mga salitang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos. Pagkatapos gumamit siya ng mga halimbawa mula sa Biblia upang magpatotoo sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw para sa akin. Sa pamamagitan ng kanyang pagbabahagi naiintindihan ko na ginawa ng Panginoong Jesus ang gawain ng pagtubos sa sangkatauhan at kahit na pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, nananatili pa rin ang ating mga makasalanang kalikasan, tulad ng pagmamataas, pagkamakasarili, at marami pa—ang mga ito ang ugat na pinagmulan ng madalas nating pagkakasala at pagkumpisal. Kaya’t ipinropesiya ng Panginoong Jesus na babalik Siya sa mga huling araw upang magsagawa ng isang yugto ng gawain ng pagdadalisay ng sangkatauhan. Tulad ng sinabi ng Panginoong Jesus, “Mayroon pa Akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung Siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan Niya kayo sa buong katotohanan: sapagka’t hindi Siya magsasalita ng mula sa Kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na Kaniyang marinig, ang mga ito ang Kaniyang sasalitain: at Kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating(Juan 16:12–13). “Ang nagtatakuwil sa Akin, at hindi tumatanggap sa Aking mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kaniya: ang salitang Aking sinalita, ay siyang sa kaniya’y hahatol sa huling araw(Juan 12:48). Ngayon ang Makapangyarihang Diyos ay dumating at nagbigkas ng milyun-milyong mga salita—Ginawa Niya ang gawain ng paghatol na nagsisimula sa bahay ng Diyos, sa pundasyon ng gawaing pagtubos ng Panginoong Jesus upang lubusang malutas ang pinagmulan ng mga kasalanan ng sangkatauhan. Ito ay kung paano tayo nililinis at binabago ng Diyos, at ginagawa tayong mga tao na nakakaalam, nagmamahal, at sumusunod sa Kanya. Sa huli ay dadalhin tayo ng Diyos sa magandang kaharian.

Nang marinig kong bumalik na ang Panginoong Jesus, labis akong nasabik at talagang hindi ako makapaniwala na totoo ito. Pagkaraan nito, kumuha si Brother Yang ng mga talata mula sa Biblia at binigyan ako ng detalyadong pagbabahagi tungkol sa anim na libong taong plano ng pamamahala ng Diyos upang iligtas ang sangkatauhan, kung paano nakikipaglaban ang Diyos kay Satanas at talunin ito nang paunti-unti, ang kwento sa loob ng gawain sa Kapanahunan ng Kautusan at Kapanahunan ng Biyaya, kung paano sinimulan ng Diyos ang Kanyang gawain ng paghatol sa Kapanahunan ng Kaharian sa mga huling araw, at marami pa. Ang pagbabahagi ni Brother Yang ang lumutas sa ilan kong mga kuru-kuro at imahinasyon tungkol sa gawain ng paghatol ng Diyos. Dati iniisip ko na sa mga huling araw ay hahatulan ng Diyos ang mga tao sa ikatlong langit at ang Kanyang mga mananampalataya ay dadalhin sa kaharian habang ang mga hindi naniniwala ay ibabagsak sa impyerno. Pagkatapos ng pag-uusap ay naintindihan ko sa wakas na ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay ginagawa sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan upang ilantad ang mga tiwaling kalikasan ng sangkatauhan, upang maaari nating pagnilayan at kilalanin ang ating sarili at sa huli makamit ang pagdadalisay at pagbabago. Sa ilang sandali, naintindihan ko rin na ang tatlong yugto ng gawain ng Diyos ay ginawa ayon sa pangangailangan ng sangkatauhan, na wala ni isa sa kanila ang makatatayo nang nag-iisa, at na sila ay ganap na kukumpleto sa bawat isa. Ganito ang pag-ibig sa atin ng Diyos at ang karunungan ng gawain ng Diyos. Dumating sa pagkakatanto na, nadama ko na ang aking relasyon sa Diyos ay mas napalapit ng isang hakbang, at nais kong maunawaan ang higit pa sa gawain ng Diyos. Sa hindi inaasahan, noong masigasig kong napagpasyahang suriin ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, isang kaguluhan ang dumating sa akin ...

Ang Mangangaral ay Nagpakalat ng mga Alingawngaw upang Pigilan Ako na Pag-aralan ang Tunay na Daan

Isang araw, nalaman ng mangangaral na sinisiyasat ko ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, at tinawag niya ako para tanungin tungkol dito. Sinabi ko sa kanya na ang Panginoon ay bumalik na bilang nagkatawang-taong Makapangyarihang Diyos, at nagbahagi ako sa kanya ng ilang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, na umaasa na maaari din siyang magsiyasat. Ang Nakakagulat nito, sinabi niya nang hindi nasisiyahan, “Ang pamahalaan ng CCP at ang mga relihiyosong pastor at elders ay inuuri na Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos bilang isang kulto at maling pananampalataya. Ipinapakita nito na ang daang ito ay hindi totoo. Hindi mo ito dapat paniwalaan. Tumigil ka sa pagdalo sa mga pagtitipon ng mga tao mula sa simbahang iyon. Pinapayuhan kita na bumalik ng agaran sa ating simbahan.” Kasama nito, ibinahagi niya sa akin ang isang video sa balita tungkol sa CCP na kinukondena ang, Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Matapos kong mapanood ito, nahilo ako. Sinabi sa akin ng mangangaral ang maraming bagay na sinabi ng mga pastor ng relihiyon at matatanda na kinokondena ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Nagsimula akong mataranta at hindi maiwasan ang pagkalito, na iniisip, “Oo. Kung ito ang tunay na daan, dapat itong tanggapin at suportado ng pamahalaan at ng relihiyon sa mundo. Ngunit paano na Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay kinondena nila? Maaari kayang hindi ito ang tunay na daan?” Sa kaisipang ito, nakaramdam ako ng labis na pagkatakot at nag-aalala na ako ay lilihis.

Pagkatapos nito, gumawa ako ng dahilan at huminto sa pagdalo sa mga pagtitipon na kasama si Brother Yang at ang iba pa. Sa isang banda, natatakot akong malinlang, at sa kabilang banda, nais kong patahimikin ang aking puso at alalahanin kung ano ang kanilang pagbabahagi upang makita kung may kinalaman ito sa mga kulto. Naisip ko kung paano sa panahong ito na dumalo ako sa mga pagtitipon kasama sila, ang kanilang pagbabahagi ay tungkol lamang sa paniniwala. At kahit hindi ko sila nakatagpo, naramdaman ko ang kanilang katapatan. Kapag may mga problema na hindi ko maintindihan, sinusubukan nila ang kanilang makakaya upang magbahagi nang malinaw tungkol sa mga ito. Sila ay mapagmahal at mapagpasensya at may mga puso na may takot sa Diyos. Madalas nilang sinabi sa akin na hangarin ang kalooban ng Diyos nang higit pa kapag may mga bagay na dumarating sa akin. Bukod pa sa, mula sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay naiintindihan ko ang maraming mga katotohanan at mga misteryo na hindi maliwanag sa akin noon, at natamo ko ang ilang kaalaman tungkol sa Diyos, at nabuo ko ang isang malapit na relasyon sa Kanya. Mula sa lahat ng ito at mga patotoo na ibinahagi ni Brother Yang at ng iba pa at ang kanilang pamumuhay, naramdaman kong Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay hindi maaaring maging isang kulto o maling pananampalataya. Ngunit ang mga pastor at mga elder at ang pamahalaan ng CCP lahat ay sinisiraang puri ito, na sinasabi na hindi ito ang tunay na daan, kaya ano ang dapat kong gawin? Sa pag-iisip nito, natutulala ako at paulit-ulit kong pinagnilayan kung dapat kong ipagpatuloy ang pagsisiyasat sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Nanalangin ako sa Diyos at hiniling ko sa Kanya na gabayan ako sa tamang pagpili, pagkatapos ay naisip ko kung paano minsang nagbahagi sa akin si Brother Yang na ang pagsalansang ng CCP sa Diyos ay nagdala ng iba’t ibang mga sakuna sa Tsina at sa mga tao nito. Ibinahagi din niya ang tungkol sa kung paano ang relihiyosong mundo ngayon ay sumalungat sa Diyos at muling ipinapako sa krus ang Cristo ng mga huling araw at sa huli ay aalisin at tatalikuran ng Diyos tulad ng mga Fariseo. Naisip ko kung ang Makapangyarihang Diyos nga talaga ang nagbalik na Panginoong Jesus at hindi ko ito sinusuri, hindi ba’t pagpapalampas ko ito ng aking pagkakataong masalubong ang Panginoon? Hindi, dapat akong magpatuloy sa pagsisiyasat.

Nabatid Ko ang Aking Paglihis Mula sa Pagsusuri sa Tunay na Daan

Pagkatapos nito, muli akong dumalo sa isang online na pagtitipon kasama ang mga kapatid ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, at nang tanungin nila nang may pag-aalala kung ano ang nangyari sa akin sa mga nakaraang araw, sinabi ko sa kanila ang tungkol sa aking mga sitwasyon. Sinabi ni Brother Yang, “Maraming mga tao ang naniniwala na ang anumang daan na kinondena ng mga pambansang pamahalaan o ng karamihan sa mga relihiyosong tao ay hindi maaaring ang totoong daan. Tama ba ang pananaw na ito? Isaalang-alang natin: Nang magpakita ang Panginoong Jesus at gumawa, lahat ng maniniwala ng mga Hudyo at ang pamahalaan ng Roma ay kinondena ang Kanyang gawain bilang maling pananampalataya. Kung gayon, masasabi ba natin na ang landas ng Panginoong Jesus ay hindi ang tunay na daan? Sinasabi ng Biblia, ‘At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kay sa ilaw; sapagka’t masasama ang kanilang mga gawa(Juan 3:19). ‘Ang lahing ito’y isang masamang lahi(Lucas 11:29). Ang lahat ng sangkatauhan ay nabubuhay sa ilalim ng pamamahala ni Satanas, ayaw sa katotohanan, at kinamumuhian ang katotohanan, at walang sinumang tumaggap ng pagdating ng totoong ilaw—kung gayon paanong ang pagdating ng tunay na Diyos sa gitna ng tao ay hindi tatanggihan ng masamang henerasyong ito? Katulad ng pagdating ng Panginoong Jesus at isinagawa ang Kanyang gawain, pinangunahan ng mga pinuno ng relihiyon ang lahat ng mga uri ng tsismis upang siraang-puri at hatulan Siya, at sa huli ay nakipagtulungan sa pamahalaan ng Roma upang Siya ay ipako sa krus. Katulad nito, ngayon nang ang Makapangyarihang Diyos ang Cristo ng mga huling araw—ay nagsasagawa ng gawain ng paghatol na nagsisimula sa bahay ng Diyos sa pundasyon ng gawain ng pagtubos ng Panginoong Jesus at ipinapahayag ang lahat ng mga katotohanan na nagbibigay-daan sa tao upang makamit ang buong kaligtasan, Hindi Siya tinatanggap ng mundo, at sa halip ay pinagdudusahan ang pang-aapi at pag-uusig ng pamahalaan ng CCP, pati na rin ang paglaban at pagkondena ng mundo ng relihiyon. Tinutupad nito ang mga salita ng Panginoong Jesus, ‘Sapagka’t gaya ng kidlat, na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit; gayon din naman ang Anak ng tao sa Kaniyang kaarawan. Datapuwa’t kailangan muna Siyang magbata ng maraming bagay at itakuwil ng lahing ito(Lucas 17:24–25). Ateyista ang CCP at palaging itinatanggi ang pag-iral ng Diyos. Mula pa nang maitatag ang bansa, ang CCP ay palaging inuusig ang paniniwala sa relihiyon—ang pagsunog ng mga kopya ng Biblia, pagbuwag sa mga simbahan, at walang pakundangang pag-aresto at pag-uusig sa mga Kristiyano. Maaaring sabihin na ang CCP ay isang demonyo na sumasalungat sa Diyos. Kaya kwalipikado ba itong pintasan ang anumang pangkat ng relihiyon o simbahan? Paanong ang isang satanikong rehimen na lumalaban sa Diyos ay kikilalanin ang pagpapakita at gawain ng Diyos? Maaari bang ang kasinungalingan ng CCP ay ang pamantayan kung saan sinusukat natin ang tunay na daan?

“Gayundin, iniisip ng maraming tao na ang mga relihiyosong pastor at mga elder ay tiyak na mga taong nakakaunawa sa katotohanan at nakakakilala sa Panginoon dahil maraming taon na silang naglilingkod sa Panginoon at bihasa sa Biblia, kaya kung ito ang tunay na daan, hindi nila ito ikokondena. Gayunpaman, ang mga katotohanan ba ay talagang tulad nito? Ang mga Fariseo sa panahong iyon ay naglingkod sa Diyos sa templo nang maraming taon at pamilyar sa mga Banal na Kasulatan, ngunit alam ba nila ang tunay na daan at kilala ang Panginoon? Kung may kaalaman sila sa Panginoon, hindi ba nila makikilala ang tinig ng Panginoon? Maaari ba silang makipagsabwatan sa mga awtoridad ng Roma upang ipako sa krus ang Panginoong Jesus? Maliwanag na, ang pagiging pamilyar sa Biblia ay hindi kapareho ng pag-unawa sa katotohanan, mas lalo na sa pagkakilala sa Panginoon. Ang mga relihiyosong pastor at elders ngayon ay bihasa sa Biblia at madalas na ipinapaliwanag ang Biblia—ibig bang sabihin nito na kilala nila ang Panginoon? Ano ang kanilang ipinangangaral? Ito ay walang iba kundi ang ilang kaalaman sa biblia at mga teolohikal na doktrina. Hindi nila pinag-uusapan ang tungkol sa kanilang mga patotoo sa kung paano nila naranasan ang mga salita ng Panginoon upang makamit ang tunay na pagpapasakop sa Panginoon, at ang mga mananampalataya ay hindi kailanman naririnig na dinadakila nila at nagpapatotoo sa mga salita ng Panginoon, o nagbabahagi sa kalooban at mga hinihingi ng Panginoon. Malinaw na sinabi sa atin ng Panginoong Jesus, ‘Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin Siya(Mateo 25:6). Makikita natin mula sa mga salitang ito na kapag naririnig natin ang isang tao na nagpapatotoo sa pagbabalik ng Panginoon, dapat tayong aktibong maghanap at magsaliksik—tanging ito ay ang naaayon lamang sa kalooban ng Panginoon. Gayunpaman, ano ang ginagawa ng mga pastor at mga elder? Hindi lamang nila hindi pinangungunahan ang mga mananampalataya na hanapin at siyasatin ang tunay na daan, ngunit pinapasara din ang mga iglesia, pinalaganap ang alingawngaw ng pamahalaan ng CCP, at pinipigilan ang mga mananampalataya na pag-aralan ang totoong daan at salubungin ang Panginoon. Malinaw nilang nilalabag ang mga turo ng Panginoon. Ang mga ganitong tao ba ay mga yaong nakakakilala sa Panginoon? Nakikinig lamang tayo sa kanilang mga opinyon ngunit hindi natin pinapakinggan ang mga salita ng Panginoon kapag sinuri natin ang tunay na daan—naaayon ba ito sa kalooban ng Panginoon? Kung iisipin natin ang tungkol sa mga Hudyong mananampalataya noong mga sinaunang araw, kulang sila sa pagkilala at sa gayon ay naniniwala na ang mga pinuno ng relihiyon ay tiyak na nauunawaan ang Biblia at kikilala ang Diyos dahil sila ay mga lingkod ng Diyos. Kaya kahit gaano pa tumutol ang mga Fariseo sa Panginoon, sinundan lang nila sila sa paggawa nito, at sa huli ay ipinako ang Panginoon sa krus, at naging mga makasalanan na sumalungat sa Panginoon. Maliwanag, kung naniniwala tayo sa Diyos ngunit hindi natin Siya dadakilain, at hindi kikilos ayon sa Kanyang mga salita ngunit nakikinig lamang sa sinasabi ng mga tao, madali nating maiwawala ang kaligtasan ng Diyos. Sinabi ng Panginoong Jesus, ‘Dinirinig ng Aking mga tupa ang Aking tinig, at sila’y Aking nakikilala, at Sila’y nagsisisunod sa Akin(Juan 10:27). At ang Aklat ng Pahayag ay ipinropesiya na, ‘Narito Ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng Aking tinig at magbukas ng pinto, Ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo Ko(Pahayag 3:20). Ipinapakita nito na sa pagbabalik ng Panginoon sa mga huling araw, sasambitin Niya ang Kanyang mga pagbigkas sa mga iglesia at, sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, hahanapin Niya ang Kanyang mga tupa. Kung nais nating suriin ang totoong daan at pag-aralan ang tungkol sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, dapat nating pakinggan ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos upang alamin kung ito ba ang mga pagpapahayag ng katotohanan at tinig ng Diyos. Ito ang tanging paraan upang matukoy kung ang Makapangyarihang Diyos ay ang bumalik na Panginoong Jesus. Sa kabaligtaran, kung sinisiyasat natin ang gawain ng Makapangyarihang Diyos ayon sa kung ang pamahalaan ng CCP, ang relihiyosong mundo, o ang karamihan sa mga tao ay inaprubahan na at tinatanggap ito, ngunit hindi tayo nakatuon sa pakikinig sa tinig ng Diyos, kung gayon hindi natin magagawang batiin ang pagbabalik ng Panginoon.”

Sa pakikinig sa pagbabahagi ni Brother Yang ay katulad ng isang biglaang paggising para sa akin. Tama iyon, naisip ko. Ateyista ang CCP at kumakalaban sa Diyos. Ito ay lubos na hindi karapat-dapat na hatulan ang anumang pangkat o simbahan ng pananampalataya. Paano ako napaniwala sa mga kasinungalingan nito? Para sa mga relihiyosong pastor at mga elder, naisip ko na sila ay mga taong naglilingkod sa Diyos, naintindihan ang Biblia, at matapat na naghihintay sa Panginoon. Sa hindi inaasahan, nang nakaharap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, hindi lamang nila hindi ito pinag-aralan, ngunit pinipigilan tayong mga mananampalataya na pag-aralan ito, at nakikipagsabwatan sa ateyistang pamahalaan upang usigin ang mga Kristiyano mula sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Mayroon bang pagkakaiba sa pagitan nila at ng mga Fariseo na sumasalungat sa Panginoong Jesus sa lahat ng mga nakaraang taon? Katulad ng aking mangangaral, nang pinayuhan ko siya na basahin ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, hindi niya hinanap at siniyasat ng may bukas na kaisipan, ngunit nagpakalat ng mga alingawngaw, hinatulan at kinondena ang gawain ng Diyos sa mga huling araw, at pinigilan ako na makipag-ugnayan sa mga kapatid mula sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. May kaibahan ba siya sa mga Fariseo? Tulad ng isinumpa ng Panginoong Jesus ang mga Fariseo, “Datapuwa’t sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw! Sapagka’t sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao: sapagka’t kayo’y hindi na nagsisipasok, at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang mangakapasok(Mateo 23:13). Pinakinggan ko ang mga salita ng mga pinuno ng relihiyon—gaano ako kamangmang!

Paano Makikilala ang Tunay at Maling mga Daan (1): Tingnan Kung Ito ay May Gawain ng Banal na Espiritu

Sinabi ni Brother Yang, “Kapatid, matapos marinig ang mga alingawngaw, nagsimula kang mag-alinlangan kung ang gawain ng Makapangyarihang Diyos ay ang tunay na daan. Ipinapakita nito na hindi mo naiintindihan ang katotohanan tungkol sa kung paano makakilala sa pagitan ng tunay at maling daan. Kung nauunawaan natin ang aspetong ito ng katotohanan, hindi tayo maililigaw kahit na lituhin pa tayo ng kahit sino at hadlangan tayo. Kung gayon ano ang mga prinsipyo sa pagkilala sa pagitan ng tunay at maling daan? Basahin natin ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, at pagkatapos ay maiintindihan natin. Sabi ng mga salita ng Diyos, ‘Ano ang pinaka-pangunahing prinsipyo sa paghahanap sa tunay na daan? Kailangan mong tingnan kung naroon ang gawain ng Banal na Espiritu o wala, sa ganitong paraan, kung ang mga salitang ito ay pagpapahayag ng katotohanan o hindi, sino ang pinatototohanan, at kung ano ang maidudulot nito sa iyo. Ang pag-alam ng pagkakaiba sa pagitan ng tunay na daan at maling daan ay nangangailangan ng maraming aspeto ng pangunahing kaalaman, kung saan ang pinakasaligan ay ang pagsasabi kung naroon ang gawain ng Banal na Espiritu o wala. Sapagka’t ang sangkap ng paniniwala ng tao sa Diyos ay ang paniniwala sa Espiritu ng Diyos, at kahit ang paniniwala niya sa Diyos na nagkatawang-tao ay dahil sa ang katawang-tao na ito ay ang pagsasakatawan ng Espiritu ng Diyos, na nangangahulugan na ang gayong paniniwala ay paniniwala pa rin sa Espiritu. May mga pagkakaiba sa pagitan ng Espiritu at ng katawang-tao, ngunit dahil ang katawang-tao na ito ay nagmumula sa Espiritu, at ang Salita na naging tao, sa gayon ang pinaniniwalaan ng tao ay ang likas na diwa pa rin ng Diyos. Kaya’t, sa pagkilala kung ito ay tunay na daan o hindi, higit sa lahat dapat mong tingnan kung naroon ang gawain ng Banal na Espiritu o wala, kung saan pagkatapos nito ay dapat mong tingnan kung naroon ang katotohanan sa daang ito o wala. Ang katotohanang ito ay ang disposisyon sa buhay ng normal na pagkatao, na ang ibig sabihin, yaong hiniling sa tao nang lalangin siya ng Diyos sa pasimula, ang sumusunod, ang buong normal na pagkatao (kasama ang katinuan ng tao, panloob-na-pananaw, karunungan, at ang pangunahing kaalaman ng pagiging tao). Ibig sabihin, kailangan mong tingnan kung madadala ba ng daang ito ang tao sa buhay ng normal na pagkatao o hindi, kung ang katotohanan na sinasalita ay kailangan ayon sa realidad ng normal na pagkatao o hindi, kung ang katotohanang ito ay praktikal at tunay o hindi, at kung ito ay talagang pinaka-napapanahon o hindi. Kung mayroong katotohanan, makakaya nitong dalhin ang tao sa normal at tunay na mga karanasan; higit pa rito, ang tao ay nagiging lalong higit na normal, ang katinuan ng tao ay lubos na nagiging ganap, ang buhay ng tao sa laman at ang espirituwal na buhay ay nagiging lalong higit na maayos, at ang emosyon ng tao ay nagiging lalong higit na normal. Ito ang ikalawang prinsipyo. Mayroong isa pang prinsipyo, na kung nadaragdagan ba ang pagkakilala ng tao sa Diyos o hindi, kung ang pagdanas ng ganoong gawain at katotohanan ay may kakayahang pumukaw ng pag-ibig sa loob niya para sa Diyos, at madala siya upang maging mas malapit sa Diyos o hindi. Sa ganito masusukat kung ito ang tunay na daan o hindi. Ang pinakasaligan ay kung ang daang ito ay makatotohanan sa halip na higit-sa-karaniwan, at kung ito ay nakapagkakaloob ng buhay ng tao o hindi. Kung ito ay kaayon sa mga prinsipyong ito, maaaring mabuo ang konklusyon na ang daang ito ang tunay na daan.

“Mula sa mga salita ng Diyos makikita natin na mayroong tatlong mga prinsipyo sa pagkilala sa pagitan ng tunay na daan at maling daan. Una, tingnan kung ang pamamaraang ito ay may gawain ng Banal na Espiritu. Pangalawa, tingnan kung naglalaman ito ng mga pagpapahayag ng katotohanan at maaaring magbigay ng panustos para sa mga pangangailangan ng mga mananampalataya sa kapanahunang ito. Pangatlo, tingnan kung magagawa nito na makilala ng mga tao ang Diyos.

“Tingnan muna natin ang unang prinsipyo, upang makita kung ang daan ba na ito ay may gawain ng Banal na Espiritu. Ang sangkap ng ating paniniwala sa Diyos ay ang paniniwala sa Espiritu ng Diyos, at kahit na ang Diyos ay nagkatawang-tao, ang Kanyang sangkap ay Espiritu pa rin ng Diyos. Kaya’t dahil ito ang totoong daan, tiyak na magkakaroon ito ng pagpapanatili at gawain ng Banal na Espiritu, at wala sa mga puwersa ni Satanas ang makakahadlang o makakabuwag nito. Ito ay isang katiyakan. Bukod dito, ang mga tumanggap sa tunay na daan ay makakatanggap ng kaliwanagan at gabay mula sa Banal na Espiritu, at ang kanilang paniniwala sa Diyos at pag-ibig sa Diyos ay naging mas malaki. Katulad nang nagpakita ang Panginoong Jesus upang gawin ang Kanyang gawain, dinala Niya sa mga tao ang ebanghelyo ng kaharian ng langit at binigyan sila ng paraan ng pagsisisi. Yaong mga tunay na sumunod sa Panginoon ay natagpuan ang kaluwagan, kalayaan, liwanag, at katiwasayan sa kanilang mga puso matapos pakinggan ang mga sermon ng Panginoong Jesus. Matapos mabuhay mag-uli ng Panginoong Jesus at umakyat sa langit, ang Banal na Espiritu ay nagsagawa pa rin ng malaking gawain sa mga simbahan: Kahit na ang mga mananampalataya ay naharap sa marahas na pang-uusig at galit na pag-aresto ng Hudyong relihiyosong mundo at ng pamahalaan ng Roma, pinalaganap pa rin nila ang ebanghelyo at nagpatotoo sa Panginoon nang may ganap na pananampalataya; kahit na sila ay naging martir, sila ay handa at masayang gawin ito. Ngayon ang ebanghelyo ng kaligtasan ng Panginoong Jesus ay kumalat sa mga hangganan ng mundo at naging isang pangalang sambahayan; walang puwersa ang makakapigil sa paglawak ng ebanghelyo ng Panginoon. Lahat ng ito ay dahil sa gawain ng Banal na Espiritu. Makikita na dinala tayo ng Panginoong Jesus sa tunay na daan.

“Sa mga huling araw ang Panginoong Jesus ay bumalik sa katawang-tao bilang ang Makapangyarihang Diyos. Ang Makapangyarihang Diyos ay nagpahayag ng katotohanan at isinagawa ang gawain ng paghatol at pagdadalisay ng mga tao, na dinadala sa atin ang landas ng kaligtasan. Sa lahat ng mga relihiyon at denominasyon, ang mga taong taimtim na naniniwala sa Diyos at nagmamahal sa katotohanan ay nakikilala ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng mga salita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, at lahat ay lumapit sa Kanya. Binabasa nila ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos araw-araw, tinatanggap ang panustos ng mga salita ng Diyos, at nauunawaan ang maraming katotohanan at misteryo na hindi malinaw sa kanila noon. Nang dumating ang mga bagay sa kanila, nagagawa nilang mahanap ang landas upang magsagawa sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos. Ang kanilang paniniwala at pagmamahal ay nagiging mas malaki. Bukod dito, mula nang sinimulan ng Makapangyarihang Diyos ang Kanyang gawain sa Tsina noong 1991, pinagdusahan Niya ang paglaban at pagkondena ng naghaharing partido ng Tsina at ang relihiyosong mundo, ngunit walang makakapigil sa paglawak ng ebanghelyo ng kaharian. Ngayon milyun-milyong mga tao ang bumalik sa Makapangyarihang Diyos sa buong lupain ng Tsina. At ang mga bagong sangay ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay naitayo sa mga dayuhang bansa, tulad ng Timog Korea, Estados Unidos, Pransya, Espanya, at marami pa—ang ebanghelyo ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay lumalaganap sa lahat ng mga bansa, gaya ng kidlat. Ito ay sapat na upang ipakita na ang daan ng Makapangyarihang Diyos ay mayroong gawain ng Banal na Espiritu at kaya ito ang tunay na daan. Sa kabaligtaran, ang maling mga daan ay nagmula sa tao at walang gawain at pagpapanatili ng Banal na Espiritu. Kahit na maaari nilang lituhin ang mga tao sa loob ng ilang sandali, sila mismo ay malilipol sa lalong madaling panahon. Tinutupad nito ang mga salitang ‘Mamamayagpag ang lahat ng nanggagaling sa Diyos, samantalang babagsak ang galing sa tao.’”

Matapos marinig ang pagbabahagi ni Brother Yang, naramdaman ko ang pagsang-ayon dito, at hindi ko maiwasang isipin kung ano ang nakita ko sa mga video: Nang sumailalim ang lahat ng mga kapatid mula sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ng lahat ng paraan ng malupit na pagpapahirap ng CCP, nanumpa silang hindi kailanman itatanggi ang Diyos o ipagkanulo ang Diyos, at magbigay ng matunog na patotoo sa Diyos sa pag-asa sa pananampalataya at kapangyarihan na nagmula sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos. Kung ito ay hindi dahil sa gawain ng Banal na Espiritu, paanong ang sinuman ay magkakaroon ng ganito kalaking pananampalataya? Ngayon maraming mga tao mula sa lahat ng mga relihiyon at denominasyon sa mga bansa sa buong mundo ang sumali sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Kung hindi dahil sa gawain ng Banal na Espiritu, aling denominasyon ang magagawa na ang lahat ng pananampalataya ay maging isa?

Paano Makikilala ang Tunay at Maling Mga Daan (2): Tingnan Kung Ito ay May Katotohanan

Ipinagpatuloy ni Brother Yang ang kanyang pagbabahagi, “Ang pangalawang prinsipyo ng pagkilala sa totoo at maling daan ay ang makita kung ang daang ito ay may katotohanan, kung maaari nitong magawang makatanggap ang mga tao ng panustos, at kung ang pamumuhay ng mga tao ay nagiging mas normal. Tulad ng alam nating lahat, ang mga salitang ipinahayag ng Diyos ang lahat ng katotohanan, at mga gabay at prinsipyo sa pagsasagawa sa ating sarili at pamumuhay. Kaya, ang pinakamalinaw na katangian ng tunay na daan ay na naglalaman ito ng mga pagpapahayag ng katotohanan. Matapos nating tanggapin ang daan at isinasagawa ang katotohanan, kung ano ang isinasabuhay natin ay magiging mas normal, at madarama natin ang mas malalim na pagbabago sa ating disposisyon sa buhay. Halimbawa, sa Kapanahunan ng Biyaya, ipinahayag ng Panginoong Jesus ang paraan ng pagsisisi, tinuruan ang mga mananampalataya na mahalin ang Diyos, mahalin ang iba tulad ng kanilang sarili, at patawarin ang iba ng makapitumpung pitong ulit, at higit pa. Ang lahat ng ito ay mga katotohanan at hindi maipapahayag ng sinumang tao. Kung sinusunod natin ang mga turo ng Panginoon, magkakaroon tayo ng ilang panlabas na mabubuting pag-uugali, isabuhay ang ilang normal na pagkatao, pagpaparaya at pagpapatawad sa iba, at marami pa. Mula sa mga salitang ipinahayag ng Panginoon at ang mga epekto ng Kanyang gawain sa atin, makikita na ang gawain ng Panginoong Jesus ay ang tunay na daan.

milyun-milyong mga salita

“Kung nais nating matukoy kung ang gawain ng Makapangyarihang Diyos ay ang tunay na daan, maaari nating tingnan kung ang landas na ito ay naglalaman ng mga pagpapahayag ng katotohanan. Alam nating lahat na kahit pinatawad na tayo sa pamamagitan ng paniniwala sa Panginoon, ang ating makasalanang kalikasan ay nananatiling malalim sa ating kalooban. Kaya’t lagi tayong nabubuhay sa kasalanan, hindi makatakas, at walang kakayahang maisagawa ang mga salita ng Panginoon. Halimbawa, nagsisinungaling tayo at nanlilinlang para sa kapakanan ng ating sariling mga interes, maaaring maging mainggitin tayo sa kapwa at mapoot sa iba, nagiging mapagmataas pa rin tayo at magyabang at nagpapasikat, itinataas natin ang ating sarili at minamaliit ang iba, at kapag ang natural o ang gawa ng tao na mga sakuna ay dumarating sa atin, kapag nakakaranas tayo ng mga pagsubok at pagdurusa, sinisisi natin ang Diyos at pinagkakanulo ang Diyos…. Kahit gaano pa man natin subukan, hindi natin makayang alisin ang mga gapos at mga panghahadlang ng kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit sa pagbabalik ng Panginoon sa mga huling araw, Siya, ayon sa ating mga pangangailangan bilang tiwaling sangkatauhan, ay nagpahayag ng lahat ng mga katotohanan na nagbibigay daan sa atin upang makamit ang pagdadalisay at kumpletong kaligtasan sa pundasyon ng gawain ng Panginoong Jesus; ito ay upang lubusang iligtas tayo mula sa isang buhay ng pagkakasala at pangungumpisal. Tinutupad nito ang propesiya na binigkas ng Panginoong Jesus, ‘Mayroon pa Akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan Niya kayo sa buong katotohanan(Juan 16:12–13). ‘Ang nagtatakuwil sa Akin, at hindi tumatanggap sa Aking mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kaniya: ang salitang Aking sinalita, ay siyang sa kaniya’y hahatol sa huling araw(Juan 12:48). Nagpahayag ang Makapangyarihang Diyos ng milyun-milyong mga salita. Ang mga salitang ito ay naglalahad sa atin ng mga hiwaga sa plano ng pamamahala ng Diyos, tulad ng misteryo ng anim na libong taong plano ng pamamahala ng Diyos, ang mga hiwaga ng tatlong yugto ng gawain, ang misteryo ng pagkakatawang-tao ng Diyos, at ang misteryo kung paano kumilala sa pagitan ng isang maling daan at totoong daan at kung paano makilala ang isang huwad na Cristo at ang tunay na Cristo. Inihayag din ng mga salita ng Diyos ang tunay na katotohanan ng katiwalian ng sangkatauhan dahil kay Satanas, upang magkaroon tayo ng pag-unawa sa ating sariling mga malasatanas na tiwaling disposisyon, tulad ng pagmamataas, pagmamayabang, kabuktutan, panlilinlang, pagkamakasarili, pagiging kasuklam-suklam, kasakiman at kasamaan. Kasabay nito ang mga salita ng Diyos ay nagpapakita sa atin ng paraan upang mabago ang ating mga katiwalian, tulad ng kung paano lutasin ang pagiging mapagmataas at palalo na disposisyon, kung paano maging matapat na mga tao, kung paano makamit ang kaalaman at pagsunod sa Diyos, at marami pa. Sa pamamagitan lamang ng pagdanas ng paghatol at pagkastigo ng Diyos ay nalalaman natin ang ugat ng ating mga kasalanan at pagkalaban sa Diyos, at nakikita natin na dahil pinangungunahan tayo ng satanikong disposisyon, ang ating isinasabuhay ay ang malasatanas na kapangitan pa rin at wala tayong konsensya at katinuan ng isang normal na pagkatao. Sa gayo’y higit na kinamumuhian natin ang ating sarili at nanaising talikuran ang ating laman, at isagawa ang ating sarili at kumilos ng naaayon sa mga salita ng Diyos. Ang mga nakaranas na ng gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw sa loob ng ilang taon ay nabago ang kanilang tiwaling disposisyon sa iba’t ibang antas. Nakapagsulat sila ng mga artikulo na nagbibigay patotoo sa kanilang sariling mga karanasan sa gawain ng paghatol ng Makapangyarihang Diyos sa pamamagitan ng mga salita, kasama na ang mga karanasan at patotoo kung paano nila naitakwil ang kanilang mga tiwaling disposisyon ng pagiging mapagmayabang, makasarili, at mapanlinlang, at nakamit ang pagdadalisay, kung paano nila nalutas ang kanilang kawalang interes at nakamit ang katapatan sa Diyos, kung paano sila tunay na nagsisi at naisagawa ang pagiging matapat na tao, kung paano sila tunay na tumalima sa Diyos nang maranasan nila ng iba’t ibang mga pagsubok at pagpipino, at pag-aresto at pang-uusig ng malaking pulang dragon, at marami pa. Ang mga karanasan at patotoo ng mga kapatid na ito ay nagpapakita na pagkatapos maranasan ang paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos, talagang nakamit nila ang ilang pagbabago sa kanilang disposisyon sa buhay, nalinis ang kanilang katiwalian, naibalik ang konsensya at kamalayan na likas sa sangkatauhan, at naging mas kahalintulad ng kung ano ang dapat na maging ang isang tunay na tao. Makikita natin mula sa resulta ng gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw na ang daan ng Makapangyarihang Diyos ay ang tunay na daan.”

Paano Makikilala ang Tunay at Maling Mga Daan (3): Tingnan Kung Maaari Nitong Pahintulutan ang Mga Tao na Makilala ang Diyos

Patuloy akong nakinig sa pagbabahagi ni Brother Yang tungkol sa ikatlong prinsipyo ng pagkilala sa tunay at maling mga daan. Sinabi niya, “Hangga’t ito ay ang tunay na daan, may kakayahan itong gawing mas higit pa ang pag-unawa ng mga tao sa Diyos. Ito ay dahil sa tuwing gumagawa ang Diyos, ipinapahayag Niya ang isang bahagi ng Kanyang disposisyon sa mga tao, at sa pamamagitan ng pagdanas sa Kanyang gawain, matatamo natin ang bagong kaalaman tungkol sa Kanya. Katulad ito sa Kapanahunan ng Kautusan, nang ipahayag ng Diyos na Jehova ang mga batas upang gabayan ang buhay ng mga tao. Sinumang sumunod sa mga batas at utos na ito ay makakamit ang mga pagpapala ng Diyos. Kung hindi, ang mga ‘di nakasusunod sa mga batas at utos na ito ay mamamatay sa apoy ng langit o dudurugin sa pamamagitan ng mga bato. Mula dito ang mga tao ay kinilala ang kamahalan at galit ng Diyos at na ang Kanyang disposisyon ay hindi dapat masaktan, na lumikha sa kalooban nila ng isang pusong may paggalang para sa Diyos. Sa Kapanahunan ng Biyaya, nagbigay ang Panginoong Jesus ng walang katapusang biyaya at mga pagpapala, kapayapaan at kagalakan sa mga tao, at naipinako sa krus para sa sangkatauhan upang mailigtas sila mula sa pagkondena at mga gapos ng batas. Mula sa mga salita at gawain ng Panginoong Jesus, napagtanto natin na ang Diyos ay puno ng awa at pagmamahal sa atin at na ang Kanyang kakanyahan ay tunay na pag-ibig. Sa mga huling araw, ipinahahayag ng Makapangyarihang Diyos ang mga salita at isinasagawa ang gawain ng paghatol, na inilalantad ang katiwalian at paghihimagsik ng mga tao, hindi wastong mga motibo at mga saloobin sa kaibuturan ng ating mga puso, pati na rin ang ating mga paniwala at imahinasyon tungkol sa Diyos. Ipinapakita nito sa atin na sinusuri ng Diyos ang mga panloob na kakanyahan ng mga tao, at pansamantalang kinikilala na kinokondena at kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan. Sa gayon, natatamo natin ang bagong kaalaman sa Diyos at nakikita na ang likas na disposisyon ng Diyos ay hindi lamang naglalaman ng pagmamahal at awa, kundi pati na rin ang katuwiran, kabanalan, kamahalan at galit. Kung hindi isinakatuparan ng Diyos ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw, hindi natin matatamo ang bagong kaalaman sa Diyos, at tutukuyin din natin ang disposisyon ng Diyos bilang isang maawain at mapagmahal lamang. Anuman ang uri ng disposisyon na ipinapahayag ng Diyos, ito ay kaligtasan at pag-ibig para sa sangkatauhan.”

Matapos marinig ang pagbabahagi ni Brother Yang tungkol sa tatlong mga prinsipyo ng pagkilala sa tunay at maling mga daan, nadama ko ang kaliwanagan sa aking puso. Oo. Kung ito ang tunay na daan, mayroon itong gawain ng Banal na Espiritu, naglalaman ng mga pagpapahayag ng katotohanan, magagawa natin na makamit ang pagbabago ng ating disposisyon sa buhay, at maaari pa tayong makatamo ng bagong kaalaman sa Diyos. Sa kabaligtaran, kung ito ay isang maling daan o isang lumang daan, wala itong panustos at gawain ng Banal na Espiritu, at kaya ito ay tiyak na isang lawa ng walang agos na tubig kahit gaano man karaming mga tao ang tumatanggap nito. Ang mga mananampalataya nito ay walang pagbabago at hindi naiiba sa mga makamundong tao. Katulad ito ng aking simbahan: Kahit na mukhang maraming tao, kulang pa rin ako ng totoong kaalaman tungkol sa Diyos pagkatapos ng sampung taon kong pananalig sa Panginoon. Bukod dito, hindi ko maisagawa ang mga turo ng Panginoon kahit na alam ko ang mga ito, madalas na namumuhay sa isang siklo ng pagkakasala at pagkukumpisal, at hindi nababago ang aking disposisyon sa buhay. Ito ay dahil ang gawain ng Banal na Espiritu ay lumipat mula sa mga simbahan ng Kapanahunan ng Biyaya tungo sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Sa oras na iyon, ang aking puso ay lumiwanag. Ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay ginawang napakalinaw ang mga prinsipyo ng pagsusuri sa tunay na daan. Ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay ang mga katotohanan at ang gawain ng Makapangyarihang Diyos ay ang tunay na daan. Tunay na tinanggap ko ang Makapangyarihang Diyos sa aking puso at natiyak na ang Makapangyarihang Diyos ay ang Panginoong Jesus na bumalik. Laking pasasalamat ko sa Diyos sa pagpili sa akin at sa paggamit sa mga kapatid upang ibahagi ang ebanghelyo sa akin, kaya’t narinig ko ang tinig ng Diyos. Nagalak din ako doon salamat sa patnubay ng Diyos hindi ako nalinlang ng mga alingawngaw na talikdan ang pagsisiyasat sa tunay na daan.

Nang mga sumunod na araw, binabasa ko ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos araw-araw, at sa tuwing may oras ako ay nanonood ako ng iba’t ibang mga video mula sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos online. Dati, dahil sa pakiramdam na ako’y nababagot, naglalaro ako ng online games sa libreng oras ko, ngunit ngayon sa gabay ng mga salita ng Diyos, naging masagana ang buhay ko. Unti-unti, sa pamamagitan ng pagdalo sa mga pagtitipon at pakikisalamuha sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos, nasimulan kong makamit ang ilang pagkaunawa sa aking satanikong disposisyon na pagiging mapagmataas at mapanlinlang, at may kamalayan kong isinasagawa ang katotohanan at naghahangad na maging isang matapat na tao. Ngayon kahit alam kong hindi ko nauunawaan ang maraming katotohanan, na ang karamihan sa aking tiwaling disposisyon ay hindi pa nalinis at nabago, at na ang landas ng paniniwala sa Diyos ay hindi lahat nasa maaliwalas na paglalayag, sa patnubay ng mga salita ng Diyos, nagkaroon ako ng pananampalataya na sundan ang Diyos hanggang sa wakas.

Mag-iwan ng Tugon