Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Clip ng Pelikulang Mapanganib Ang Landas Papunta sa Kaharian Ng Langit (2) “May Batayan ba sa Biblia ang Pagbalik ng Panginoon sa Pamamagitan ng Pagkakatawang-tao?”

PanimulaClip ng Pelikulang Mapanganib Ang Landas Papunta sa Kaharian Ng Langit (2) “May Batayan ba sa Biblia ang Pagbalik ng Panginoon sa Pamamagitan ng Pagkakatawang-tao?”

Maraming tao sa pagtanggap sa ikalawang pagparito ng Panginoon ang nagpapahalaga lang sa propesiya sa Kasulatan na bababa ang Panginoon mula sa mga ulap para pumaritong muli habang kinaliligtaan ang propesiya na paparitong muli ang Panginoon sa pamamagitan ng pagkakatawang-tao. Sinasabi nila na mali ang anumang paraan ng pagpapatotoo sa ikalawang pagparito ng Panginoon bilang Diyos na naging tao. Nakaayon ba sa Kasulatan ang kanilang pag-unawa at pamumuhay? Patungkol sa pagbalik ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkakatawang-tao, paano ba talaga ito ipinropesiya sa Kasulatan?

I-expand