Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie | Nasa Langit ba ang Kaharian ng Langit o nasa Lupa? (Tampok na Extract)

10,469 2020-01-17

Maraming sumasampalataya sa Panginoon ang naniniwala na ang kaharian ng langit ay nasa langit. Totoo ba ito? Sabi sa Panalangin ng Panginoon: "Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang pangalan Mo. Dumating nawa ang kaharian Mo. Gawin nawa ang Iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa" (Mateo 6:9–10). Sabi sa Aklat ng Pahayag, "Ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon, at sa Kanyang Cristo" (Pahayag 11:15). "Ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, … ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao" (Pahayag 21:2–3). Kaya, nasa langit ba ang kaharian ng langit o nasa lupa?

Mag-iwan ng Tugon