Menu

Ano ang Paghatol ng Malaking Luklukang Maputi na Prinopesiya sa Aklat ng Pahayag

Tanong: Pinatotohanan mo na nagbalik na ang Panginoon at ginagawa ang Kanyang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos sa mga huling araw. Tila iba ito sa paghatol ng malaking puting luklukan sa Aklat ng Pahayag. Iniisip ng karamihan sa mga tao sa relihiyon na pinupuntirya ng paghatol ng malaking puting luklukan ang mga walang pananalig na kakampi ng diyablong si Satanas. Pagdating ng Panginoon, tatangayin sa langit ang mga nananalig, at saka Siya magpapadala ng kalamidad para puksain ang mga walang pananalig. Iyan ang paghatol sa harap ng malaking puting luklukan. Pinatototohanan mo ang simula ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw, pero hindi pa namin nakikita ang Diyos na maghatid ng kalamidad para puksain ang mga walang pananalig. Kung gayo’y paano ito naging paghatol ng malaking puting luklukan?

Sagot:

Ang lahat ng tunay na nakakaintindi ng Biblia ay nauunawaan na ang dakilang puting trono ng paghatol sa Aklat ng Pahayag ay pangitain ng gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Ang nagkatawang-taong Makapangyarihang Diyos ay dumating upang ipahayag ang katotohanan at gampanan ang Kanyang paghatol na gawain sa mga huling araw, simulang linisin at iligtas ang tiwaling sangkatauhan. Ibig sabihin, nag-umpisa na ang paghatol ng dakilang puting trono. Ang paghatol ay dapat magsimula sa tahanan ng Diyos. gagawa muna ang Diyos ng grupo ng mga mananagumpay bago ang sakuna. Pagkatapos, isasagawa ng Diyos ang malalaking sakuna at sisimulan ang pagbibigay-gantimpala sa mabuti at parusahan ang masama, hanggang mawasak itong makasalanang panahon. Kaya ang paghatol ng dakilang puting trono ng Diyos sa huling mga araw ay magiging ganap ng lubusan. At saka hayagang magpapakita ang Diyos upang simulan ang bagong panahon. Makikita nating lahat ng malinaw yan ngayon. Ang mga pangitain ng malalaking sakuna—apat na sunud-sunod na pulang buwan—ay nagpakita na. Ang mga makalangit na bituin ay nagpapakita na palapit na ang mga malalaking sakuna. Kapag dumating ang malalaking sakuna, ang sinumang kinakalaban ang Diyos, hinahatulan ang Diyos, o kinokontra ang Diyos, at ang mga inakay ng diyablong si Satanas ay malilipol sa sakuna. Hindi ba iyan ang hustong paghatol ng puting trono? makikita natin sa mga propesiya ng Biblia na ang pagbabalik ng Panginoon ay nahahati sa dalawang yugto ng lihim na pagdating at lantad na pagdating. Sa simula, ang pagdating ng Panginoon ay tulad ng magnanakaw, na nangangahulugan na palihim ang pagdating ng Diyos na nagkatawang-tao upang ipahayag ang katotohanan at gampanan ang Kanyang paghatol na gawain sa mga huling araw. Ang pangunahing layunin ay gawing ganap ang grupo ng mga mananagumpay. Ito ang magsasakatuparan sa propesiya na “ang paghatol ay magsisimula sa tahanan ng Diyos” Ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay nag-umpisa na ng ang Diyos na nagkatawang-tao ay lihim na dumating upang ipahayag ang katotohanan at hatulan ang buong sangkatauhan. Ang unang bahagi ng gawain ay ang simulan ang paghatol sa tahanan ng Diyos. Sa pamamagitan niyan, nililinis at nililigtas ng Diyos ang mga nakikinig sa Kanyang boses at dinala sa Kanyang harapan, gawin silang mga mananagumpay. At saka ang Diyos ay babalik sa Zion, at ang malaking sakuna ay mag-uumpisa. Gagamitin ng Diyos ang mga sakuna upang parusahan at sirain itong lumang mundo. Sa gayon, umabot na sa kasukdulan ang gawaing paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Kapag ang Diyos ay hayagang magpapakita sa kaulapan, ang Kanyang gawaing paghatol ay ganap ng lubusan. Ang kaharian ng Diyos ay makikita sa dakong huli. Kaya ito ang magsasakatuparan ng propesiya ng bagong Herusalem na bumaba mula sa langit. Tulad ng sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang isang aspeto ng gawain ng Diyos ay lupigin ang buong sangkatauhan at makamtan ang mga taong hinirang sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Ang isa pang aspeto ay lupigin ang lahat ng anak ng paghihimagsik sa pamamagitan ng iba’t ibang sakuna. Ito ay isang bahagi ng malakihang gawain ng Diyos. Tanging sa ganitong paraan ganap na makakamit ang kaharian sa lupa na ninanais ng Diyos, at ito ang bahagi ng gawain ng Diyos na tulad ng pinong ginto”. Ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos ang nagbuod sa ilang pananalita ng Kanyang gawain sa paghatol sa mga huling araw nang napakatumpak. Napakadali natin itong maiintindihan Ang paghatol ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay ang dakilang puting tronong paghatol na hinulaan sa Aklat ng Pahayag. Ayon sa paghatol na gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, tayo ay makakaunawa rin kung ano ang propesiya sa Pahayag tungkol sa pagbubukas ng mga aklat sa paghatol sa mga patay at ang pagbubukas ng aklat ng buhay kung ano ang lahat ng mga ito Ang totoo niyan, ang pagbubukas ng mga aklat ng paghatol sa mga patay ay ang paghatol ng Diyos sa lahat ng mga hindi tumanggap at kinakalaban Siya. Ang paghatol na ito ay ang kanilang pagkapahamak, kanilang kaparusahan, kanilang pagkawasak. At ang pagbubukas ng aklat ng buhay ay tumutukoy sa paghatol na magsisimula sa tahanan ng Diyos, yan ay, Makapangyarihang Diyos, Cristo ng mga huling araw, nagpapahayag ng katotohanan sa paghatol at paglinis ng lahat ng dinala sa harapan ng Kanyang trono. Itong piniling bayan ng tao ng Diyos na tumanggap ng paghatol sa Makapangyarihang Diyos at dinala sa harap Niya ay ang lahat ng pakay ng paghatol, paglilinis, at kaligtasan ng Diyos. Ang paghatol na magsisimula sa tahanan ng Diyos ay upang gawing ganap itong grupo ng mga tao bago ang sakuna. Tanging itong grupo ng mga tao lamang ang mga matatalinong birhen, ang mga taong nakalista sa aklat ng buhay, ang 144,000 na mga mananagumpay na hinulaan ng Aklat ng Pahayag. ang mga tao na sa huli ay makakapasok sa kaharian ng langit upang magmana ng buhay na walang hanggan. Ito ang tumupad sa kung ano ang hinulaan sa Pahayag: “At tumingin ako, at narito, ang Cordero ay nakatayo sa bundok ng Sion, at ang kasama niya’y isang daan at apat na pu't apat na libong may pangalan niya, at pangalan ng kaniyang Ama, na nasusulat sa kanikaniyang noo. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit, na gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng ugong ng malakas na kulog: at ang tinig na aking narinig ay gaya ng sa mga manunugtog ng alpa na tumutugtog ng kanilang mga alpa: At sila’y nangagaawitan na wari’y isang bagong awit sa harapan ng luklukan, at sa harap ng apat na nilalang na buhay at ng matatanda: at sinoman ay hindi maaaring matuto ng awit kundi ang isang daan at apat na pu't apat na libo lamang, sa makatuwid ay siyang mga binili mula sa lupa. Ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae; sapagka't sila’y mga malilinis. At ang mga ito'y ang nagsisisunod sa Cordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao, na maging mga pangunahing bunga sa Dios at sa Cordero. At sa kanikaniyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan: sila’y mga walang dungis sa harap ng trono ng Diyos(Pahayag 14:1-5).

Ang gawain ng paghatol ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw Ganap na natupad ang pangitain ng dakilang puting trono ng paghatol na hinulaan sa Aklat ng Pahayag. Ang dakilang puting trono ay kumakatawan sa kabanalan ng Diyos at ng Kanyang awtoridad. Kung gayon papaano namin makikilala ang awtoridad ng Diyos? Alam nating lahat. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa at ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Kanyang salita. Siya ay gumagamit ng Kanyang salita upang gabayan, linisin, at iligtas ang sangkatauhan, upang magawa ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos ang kumakatawan sa Kanyang awtoridad. Anuman ang sabihin ng Diyos ay matutupad, anuman ang Kanyang ipinag-utos ay mangyayari. Ang Diyos ay kasinggaling ng Kanyang salita, at ang Kanyang salita ay matutupad, at ang natupad na iyon ay magtatagal magpakailanman. Ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay gawain ng salita. Ang Diyos ay gumagamit ng Kanyang salita upang pamahalaan ang buong sandaigdigan, pamahalaan ang lahat ng sangkatauhan. Siya ay gumagamit ng Kanyang salita upang gumabay, upang magbigay sa sangkatauhan, at ngayon ay gumagamit ng Kanyang salita sa paghatol at paglinis ng sangkatauhan.

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Hinahangad ko na dalhin ang mga tao mula sa buong daigdig tungo sa lupain ng Canaan, kaya’t ipinagpapatuloy kong ilabas ang Aking mga pagbigkas sa lupain ng Canaan upang pigilan ang buong sansinukob. Sa panahong ito, walang liwanag sa buong daigdig maliban sa Canaan, at lahat ng tao ay nasa panganib ng gutom at lamig”.

At sa gayon, sa panahon ng mga huling araw, nang ang Diyos ay nagkatawang-tao, pangunahin Niyang ginamit ang salita upang tuparin ang lahat at gawing payak ang lahat”.

Ang lahat ng masama ay parurusahan ng mga salita sa bibig ng Diyos, ang lahat ng mabubuti ay pagpapalain ng mga salita sa Kanyang bibig, at ang lahat ay itatatag at makukumpleto ng mga salita sa Kanyang bibig. Ni hindi rin Siya magpapakita ng anumang palatandaan o kababalaghan; ang lahat ay matutupad ng Kanyang mga salita, at ang Kanyang mga salita ay magdudulot ng mga katotohanan. Lahat ng nasa lupa ay magdidiwang sa salita ng Diyos, maging matatanda o mga bata, lalaki, babae, matanda, o bata, ang lahat ng tao ay susukob sa ilalim ng mga salita ng Diyos”.

Ang pagpapahayag ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay tulad ng kidlat na tumatama mula sa Silangan deretso sa Kanluran. Nililinis nito at ginagawang ganap ang lahat ng nagbalik sa harap ng trono ng Diyos, at ibinubunyag ang mga mapagkunwaring Pariseo na galit sa katotohanan. pati na rin ang lahat ng makasalanang tao na ayaw tumanggap at kinakalaban ang Diyos. Kasabay nito, papatayin ang lahat ng mga anak ng suwail. Ang paghatol na gawain ng Makapangyarihang Diyos sa lupa sa mga huling araw ay ipinapakita na ang Diyos ay nakaupo na at namamahala sa Kanyang trono. Kahit na itong lumang daigdig ng kasamaan at kadiliman ay umiiral pa rin sa kasalukuyan, iba-ibang malalaking kalamidad na wawasak sa daigdig ang malapit nang mangyari. Walang puwersa sa mundo ang makakasira sa kaharian ng Diyos, at walang puwersa ang makakabuwag sa gawain ng Diyos o makakahadlang sa Kanyang gawain na magpatuloy. Gumagamit ang Diyos ng Kanyang awtoridad upang gampanan ang Kanyang paghatol na gawain sa lupa ay katulad ng Kanyang trono sa langit: Ito ay isang bagay na walang sinuman ang makakayanig at walang sinuman ang makakapagbago. Iyan ang katotohanan. Tulad ng sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Lumalawak ang kaharian sa kalagitnaan ng sangkatauhan, nabubuo ito sa kalagitnaan ng sangkatauhan, ito ay tumatayo sa kalagitnaan ng sangkatauhan; walang puwersa ang maaaring magwasak sa Aking kaharian”. Ito ang awtoridad at kapangyarihang ipinakita ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na may hawak na kapangyarihan sa lupa ay si Cristo na namumuno sa lupa. Ito ang Diyos na namumuno na sa Kanyang trono sa mundo. Ito ay sapat na upang ipakita na ang kaharian ng Diyos ay bumaba na sa lupa. Ito ang katotohanan na hindi maipagkakaila ninuman. Makikita natin na ang kalooban ng Diyos ay ganap ng natupad sa lupa, gaya ng sa langit. Ang Panginoong Hesus ay nagsabi, “Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa(Mateo 6:10) Hinulaan din sa Pahayag: “At humihip ang ikapitong anghel; at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit, at nagsasabi, Ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon, at sa kaniyang Cristo: at siya'y maghahari magpakailan kailan man. At ang dalawangpu’t apat na matatanda na nakaupo sa kanikaniyang luklukan sa harapan ng Diyos, ay nangagpatirapa, at nangagsisamba sa Diyos, Na nangagsasabi, Pinasasalamatan ka namin, Oh Panginoong Diyos, na Makapangyarihan sa lahat, na ikaw ngayon, at naging ikaw nang nakaraan; sapagka’t hinawakan mo ang iyong dakilang kapangyarihan, at ikaw ay naghari(Pahayag 11:15-17). Ang mga salitang ito ay naging katotohanan na. Ang lahat ng mga katotohanang ito ay nagawa ng gawain ng paghatol ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw.

Ang paghatol ng mga salita ng Diyos ay nakadirekta sa mga piniling tao ng Diyos. Ang paghatol ng mga aktuwal na katunayan, ang paghatol at parusa ng sakuna, ay nakadirekta sa mga hindi mananampalataya. Kaya sa ganitong paraan, may dalawang aspeto ng paghatol na gawain, na magkasabay na ipinatutupad. Hindi ito maaaring bale-walain. Sinasabi ng ilang mga tao, “Ang mga piniling tao sa pamilya ng Diyos ay sumasailalim sa paghatol at pagkastigo ng Diyos, ngunit ang mga hindi mananampalataya ay kumakain, umiinom, at nagsisiya sa kanilang mga sarili at hindi pa nila tinanggap ang paghatol at pagkastigo ng Diyos!” Ang kanilang paghatol at pagkastigo ng mga aktuwal na katunayan ay naiiba sa paghatol at pagkastigo ng mga salita. Ang paghatol at pagkastigo ng mga salita ay matagal na panahon nang natapos, ngunit ang paghatol at pagkastigo ng mga aktuwal na katunayan ay malapit nang dumating, agad. Tulad ng malalaking lindol, kapag ang mga tao ay kumakain, umiinom at nagsisiya sa kanilang mga sarili, biglang, “boom,” yumayanig ang lupa at gustong tumakbo ng mga tao ngunit hindi kaya at namatay ang lahat. Kita mo, ang paghatol at pagkastigo ng mga aktuwal na katunayan ay mabilis, panandalian, biglaan at mahirap matukoy. Ang paghatol at pagkastigo ng mga salita ay naiiba. Mayroon itong panahon. Kailangang ng mga taong kumain at uminom ng mga salita ng Diyos. Minsan hindi pa nakain ni nainom ng mga tao ang mga iyon, o nakain at nainom nila ang mga iyon ngunit hindi nila isinapuso ang mga ito. Isinapuso ng ilang mga tao ang mga ito ngunit hindi naranasan ang paghatol ng mga ito. Ang hindi pagdanas nito ay hindi katanggap-tanggap. Ang unang beses na naranasan nila ito, maaaring hindi nila masunod, wala silang kaalaman o kaunawaan dito. Matapos ang ilang panahon, mayroong kaunting kaunawaan at matapos maranasan nang matagal-tagal, lalo pa nilang naiintindihan. Matapos maranasan nang matagal-tagal, mas lubos na nilang naiintindihan at pagkatapos, ang tunay na pagsisisi at tunay na pagbabago ay maaaring lumabas. Ito ang proseso ng paghahangad ng katotohanan. Mula sa hindi pag-unawa sa pag-unawa. Ang pagsunod ay galing sa pag-unawa at ang kaalaman ay galing sa pagsunod. Inaabot nang matagal na panahon ang prosesong ito. Para matamo ang mga resulta, inaabot ang ilang mga tao ng sampu o dalawampung taon at sa ilang mga tao ay inaabot ng dalawampu hanggang tatlumpung taon. Ganoon talaga ito. Kapag nararanasan natin ang paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos, anong ginagawa ng mga hindi mananampalataya? Kumakain, umiinom, nagsisiya sa kanilang mga sarili, natutulog at nananaginip! Kapag sumailalim tayo sa lubos na paghatol at pagkastigo at nalinis at nagsimulang magdiwang at purihin ang Diyos, kapag ang mga tao ng Diyos ay pinerpekto ng Diyos, darating ang mga sakuna ng mga hindi mananampalataya. At sa sandaling dumating ang sakuna, ito’y magiging oras ng kanilang kamatayan! Ganito ba ang malaking puting trono ng paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw? (Oo.) Napagtanto mo na, “Ganito pala ang malaking puting trono ng paghatol! Ang paghatol at pagkastigo ng mga salita ay panloob at ang pagdating at parusa ng sakuna ay panlabas. Yaong mga hindi naniniwala sa Diyos at yaong tumututol sa Diyos ay kinakailangang mamatay lahat sa sakuna.” Ano ang ugnayan sa oras sa pagitan ng panloob na paghatol at pagkastigo ng mga salita at ang panlabas na parusa ng mga sakuna? Magkasabay. Ang mga hindi mananampalataya ngayon ay may mga sakuna rin ng lahat ng uri, ngunit ang mga iyon ay hindi ganoon katindi, ni hindi sila nauuri bilang mga mapanalantang mga sakuna. Sa sandaling maging ganap ang mga piniling tao ng Diyos ay nagawang makumpleto, kapag ang grupo ng mga mananagumpay ay lumitaw, “boom,” bababa na ang kalamidad. Sa sandali na bumaba ito, ang sakuna ang magiging paghatol at pagkastigo na gagamitin para isaayos ang mga hindi mananampalataya. Ang paghatol at pagkastigong ito ay puno ng poot at kadakilaan!

Inirekomendang pagbabasa:

Mag-iwan ng Tugon