Mag-subscribe

Menu

Kahulugan ng Paghuhukom

Tagalog Christian Testimony Video | "Ang Liwanag ng Paghatol"

One day, while browsing through Facebook, the main character sees a post under which people are discussing God's judgment in the last days. Everyone has something different to say, so she decides to l...

Tagalog Christian Music Video | Ang Kahulugan ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw

Ⅰ Sa huling mga araw gamit ni Cristo'y mga katotohanan upang tao ay ilantad at turuan, gawa at salita nila ay tingnan. Ⅱ Salita ni Cristo ay puro katotohanan tungkol sa tungkulin ng tao, pa'no m...

Ang Paghatol Ba sa Dakilang Puting Trono ay Para Lamang sa Di-Mananampalataya?

Sabi ng Pahayag 20:11–12, “At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakaluklok doon, na sa kaniyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas; at walang nasumpungang kalalagyan nila...

Bakit Sinasabi na ang Paghuhukom ng Diyos ay Kaligtasan sa Halip na Kaparusahan?

Tanong: Pinatototohanan mo na sa mga huling araw ginagawa ng Diyos ang Kanyang gawain ng paghatol para lubos na madalisay at mailigtas ang tao, pero matapos basahin ang mga salitang ipinahayag ng Maka...

Tagalog Christian Movie Extract 1 From "Awit ng Tagumpay": Paano Magpapakita at Isasagawa ng Panginoon ang Gawain Niya sa Kanyang Pagbabalik?

Ang pangitain ng malaking kalamidad sa mga huling araw-apat na blood moon ay naganap at ang mga bituin sa kalangitan ay nagkaroon ng isang kakaibang hitsura; malapit na ang malaking sakuna, at marami ...

Paano Tayo Hahatulan ng Diyos sa Araw ng Paghuhukom? Sa Wakas Nahanap ko na ang Kasagutan (II)

Mula Kay Witri, Indonesia Kaya tinanong ko ang kapatid na ito, “Ang pagbabahagi mo ay may katuturan talaga. Hindi talaga dapat natin intindihin sa literal na kahulugan ng propesiya, ngunit ang hind...

Paano Tayo Hahatulan ng Diyos sa Araw ng Paghuhukom? Sa Wakas Nahanap ko na ang Kasagutan (I)

Mula Kay Witri, Indonesia Tala ng Editor: Nang ang propesiya ng malaking puting luklukan ng paghuhukom sa Aklat ng Pahayag ay lumabas, marami sa mga kapatid natin ang may haka-haka na ang Panginoon...

Bakit Kailangang Magkatawang-tao ng Diyos Upang Gawin Niya Mismo ang Gawain ng Paghuhukom sa mga Huling Araw?

Tanong: Ginamit ng Diyos si Moises para gawin ang gawain ng Kapanahunan ng Kautusan, kaya bakit hindi ginagamit ng Diyos ang mga tao para gawin ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw, ku...

Ang mga kahihinatnan at kalalabasan ng pagtanggi sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang gawain ng paghatol ay sariling gawain ng Diyos, kaya natural na ang Diyos Mismo ang dapat gumawa nito; hindi ito maaaring gawin ng tao para sa Kanya. Sapagkat a...

Paano malalaman ang kabuluhan ng gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Sa panghuli Niyang gawain ng pagwawakas sa kapanahunan, ang disposisyon ng Diyos ay isang pagkastigo at paghatol, kung saan inihahayag Niya ang lahat ng di-matuwid,...

17 Mga Bersikulo ng Biblia Tungkol sa Huling Paghuhukom ng Diyos

Mayroong maraming talata ng Bibliya tungkol sa paghuhukom ng Diyos sa nga huling araw, kaya paano matutupad ang mga ito? Bakit gagawin ng Diyos ang gawain ng paghuhukom sa mga huling araw? Ang paghuhu...

Ano ang Paghatol ng Malaking Luklukang Maputi na Prinopesiya sa Aklat ng Pahayag

Tanong: Pinatotohanan mo na nagbalik na ang Panginoon at ginagawa ang Kanyang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos sa mga huling araw. Tila iba ito sa paghatol ng malaking puting luklukan sa ...

Alam Ko Kung Paano Magaganap ang Paghatol sa Malaking Puting Trono

“At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakaluklok doon, na sa kaniyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas; at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga p...

Bakit kailangan pa rin ng Diyos na gawin ang gawain ng paghatol sa mga huling araw, kahit na tinubos na ng Panginoong Jesus ang sangkatauhan

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Katotohanan, katotohanang sinasabi Ko sa inyo, Ang bawa’t nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman: ang an...

Paano dapat maranasan ng isang tao ang paghatol at pagkastigo ng Diyos para makatamo ng pagliligtas?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Upang ibuod ang pagtahak sa landas ni Pedro sa paniniwala sa Diyos, ito ay ang pagtahak sa landas ng paghahabol sa katotohanan, na siya ring landas ng tunay na pagk...

Ano ang Paghuhukom?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang gawain ng paghatol ay sariling gawain ng Diyos, kaya natural na ang Diyos Mismo ang dapat gumawa nito; hindi ito maaaring gawin ng tao para sa Kanya. Sapagkat a...