Menu

Kahulugan ng Paghuhukom

Mga Serye ng Sermon: Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya | Bakit Ginagawa ng Diyos ang Gawain ng Paghatol sa Mga Huling Araw?

Patindi nang patindi ang mga sakuna at ang lahat ng mga mananampalataya ay sabik na inaasam ang pagparito ng Panginoong Jesus, ang pagtataas sa alapaap para salubungin ang Panginoon, at pagtakas sa pa...

Mga Serye ng Sermon: Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya | Paano Dinadalisay at Inililigtas ang Sangkatauhan ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw?

Natanto ng mga tao na narito na sa atin ang malalaking sakuna at ang mga umaasang paparito ang Panginoon na sakay ng isang ulap ay buong pananabik na naghihintay. Matapos ang maraming taon ng paghihin...

Ang Paghatol ba ng Diyos ay para sa Paglilinis at Pagliligtas, o para sa Pagkokondena at Paglipol?

Habang lumalaganap ang mga sakuna sa buong mundo, ang mga mananampalataya ng Panginoon ay buong pananabik na naghihintay sa pagparito ng Panginoong Jesus na sakay ng isang ulap at dalhin sila sa alapa...

Paano Dinadalisay at Inililigtas ang Sangkatauhan ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw?

Natanto na ng mga tao na narito na sa atin ang malalaking sakuna at ang mga umaasang paparito ang Panginoon na sakay ng isang ulap ay buong pananabik na naghihintay. Matapos an...

Bakit Ginagawa ng Diyos ang Gawain ng Paghatol sa Mga Huling Araw?

Sa kasalukuyan, lumalaganap ang epidemya sa buong mundo, at patindi nang patindi ang mga sakuna. Nakakita na tayo ng mga lindol, taggutom, at mga digmaan, at ang lahat ng mananampalataya ay sabik na i...

Tagalog Christian Testimony Video | "Ang Liwanag ng Paghatol"

One day, while browsing through Facebook, the main character sees a post under which people are discussing God's judgment in the last days. Everyone has something different to say, so she decides to l...

Tagalog Christian Music Video | "Ang Kahulugan ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw"

Ⅰ Sa huling mga araw gamit ni Cristo'y mga katotohanan upang tao ay ilantad at turuan, gawa at salita nila ay tingnan. Ⅱ Salita ni Cristo ay puro katotohanan tungkol sa tungkulin ng tao, pa'no m...

Ang Paghatol Ba sa Dakilang Puting Trono ay Para Lamang sa Di-Mananampalataya?

Sabi ng Pahayag 20:11–12, “At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakaluklok doon, na sa kaniyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas; at walang nasumpungang kalalagyan nila...

Bakit Sinasabi na ang Paghuhukom ng Diyos ay Kaligtasan sa Halip na Kaparusahan?

Tanong: Pinatototohanan mo na sa mga huling araw ginagawa ng Diyos ang Kanyang gawain ng paghatol para lubos na madalisay at mailigtas ang tao, pero matapos basahin ang mga salitang ipinahayag ng Maka...

Tagalog Christian Movie | Paano Magpapakita at Isasagawa ng Panginoon ang Gawain Niya sa Kanyang Pagbabalik? (Tampok na Extract)

Ang pangitain ng malaking kalamidad sa mga huling araw-apat na blood moon ay naganap at ang mga bituin sa kalangitan ay nagkaroon ng isang kakaibang hitsura; malapit na ang malaking sakuna, at marami ...

Paano Tayo Hahatulan ng Diyos sa Araw ng Paghuhukom? Sa Wakas Nahanap ko na ang Kasagutan (II)

Mula Kay Witri, Indonesia Kaya tinanong ko ang kapatid na ito, “Ang pagbabahagi mo ay may katuturan talaga. Hindi talaga dapat natin intindihin sa literal na kahulugan ng propesiya, ngunit ang hind...

Paano Tayo Hahatulan ng Diyos sa Araw ng Paghuhukom? Sa Wakas Nahanap ko na ang Kasagutan (I)

Mula Kay Witri, Indonesia Tala ng Editor: Nang ang propesiya ng malaking puting luklukan ng paghuhukom sa Aklat ng Pahayag ay lumabas, marami sa mga kapatid natin ang may haka-haka na ang Panginoon...

Bakit Kailangang Magkatawang-tao ng Diyos Upang Gawin Niya Mismo ang Gawain ng Paghuhukom sa mga Huling Araw?

Tanong: Ginamit ng Diyos si Moises para gawin ang gawain ng Kapanahunan ng Kautusan, kaya bakit hindi ginagamit ng Diyos ang mga tao para gawin ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw, ku...

Ang mga kahihinatnan at kalalabasan ng pagtanggi sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang gawain ng paghatol ay sariling gawain ng Diyos, kaya natural na ang Diyos Mismo ang dapat gumawa nito; hindi ito maaaring gawin ng tao para sa Kanya. Sapagkat a...

Paano malalaman ang kabuluhan ng gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Sa panghuli Niyang gawain ng pagwawakas sa kapanahunan, ang disposisyon ng Diyos ay isang pagkastigo at paghatol, kung saan inihahayag Niya ang lahat ng di-matuwid,...

17 Mga Bersikulo ng Biblia Tungkol sa Huling Paghuhukom ng Diyos

Mayroong maraming talata ng Bibliya tungkol sa paghuhukom ng Diyos sa nga huling araw, kaya paano matutupad ang mga ito? Bakit gagawin ng Diyos ang gawain ng paghuhukom sa mga huling araw? Ang paghuhu...