Mag-subscribe

Menu

Susunod

Araw-araw na mga Salita ng Diyos: Paglalantad ng Katiwalian ng Sangkatauhan | Sipi 334

566 2020-09-05

Sa tuwing binabanggit ang hantungan, itinuturing niyo ito nang may espesyal na pagpapahalaga; lubusang maramdamin kayong lahat tungkol sa usaping ito. May ilang taong hindi makakapaghintay na maging sunud-sunuran sa Diyos para lamang makarating sa magandang hantungan. Makikilala Ko ang inyong pagiging masigasig, na hindi na kailangan ilahad pa sa pamamagitan ng mga salita. Tunay na ayaw ninyong humantong ang inyong laman sa kapahamakan, at bukod pa rito, ayaw ninyong mahulog sa kayhabang kaparusahan sa hinaharap. Kayo ay umaasa lamang na mabuhay nang higit na malaya at maalwan. Dahil dito, nakadarama kayo ng ligalig sa tuwing nababanggit ang hantungan, lubos na nangangamba na kapag hindi kayo nakapagtutuon ng pansin, maaaring magkasala kayo sa Panginoon at makatatanggap ng nararapat na parusa. Hindi kayo nag-alinlangan na makipagkompromiso para lamang sa inyong hantungan, at marami sa inyo na dating mapanlinlang at walang galang ay bigla na lamang naging malumanay at tapat; kahit ang inyong katapatan ay nanlalamig. Gayon pa man, lahat kayo’y may mga “tapat” na puso, at mula sa simula hanggang sa katapusan, naging bukas kayo sa Akin nang hindi nagtatago ng anumang lihim sa inyong puso, maging ito man ay paninisi, panlilinlang o pamimintuho. Sa kabuuan, matapat kayong “nangumpisal” sa Akin nang tungkol sa mahahalagang bagay sa inyong pinakakaibuturan. Mangyari pa, hindi Ko iniwasan kailanman ang gayong mga bagay, dahil karaniwan na ang mga ito sa Akin. Mas nanaisin pa ninyong pumasok sa dagat ng apoy para sa inyong huling hantungan kaysa mawalan ng isa mang hibla ng buhok para makuha ang pagsang-ayon ng Diyos. Hindi sa Ako ay nagiging masyadong dogmatiko sa iyo; iyon lamang, ang puso ng inyong pamimintuho ay lalo nang hindi nakasasapat upang harapin ang lahat ng Aking ginagawa. Maaaring hindi ninyo naiintindihan kung ano ang nais Kong sabihin, kaya hayaan ninyo Akong magbigay sa inyo ng payak na paliwanag: Ang kailangan ninyo ay hindi ang katotohanan at buhay; hindi ang mga prinsipyo kung paano kayo kikilos, at sa partikular, hindi ang Aking mahirap na gawain. Ang kailangan ninyo ay ang lahat na taglay ng inyong laman—kayamanan, katayuan, pamilya, buhay may-asawa, at iba pa. Lubos ninyong iwinawaksi ang Aking mga salita at gawain, kung kaya’t malalagom Ko ang inyong pananampalataya sa iisang salita: matamlay. Gagawin ninyo ang kahit ano upang matamo lamang ang mga bagay na inyong pinipintuho nang labis, ngunit natuklasan Kong hindi ninyo nagagawang iwaksi ang lahat alang-alang sa mga bagay na tungkol sa inyong paniniwala sa Diyos. Sa halip, hindi lubos ang iyong katapatan, at hindi lubos ang iyong pagiging seryoso. Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi Kong ang mga taong kapos sa sukdulang katapatan ang puso ay mga bigo sa kanilang paniniwala sa Diyos. Pag-isipang mabuti—marami bang mga kabiguan sa inyong hanay?

Kailangan ninyong malaman na natatamo ang tagumpay sa paniniwala sa Diyos dahil sa sariling mga kilos ng mga tao; kapag hindi nagtagumpay ang mga tao bagkus ay nabigo, iyon din ay dahil sa sarili nilang mga kilos, hindi ang epekto ng iba pang sanhi. Naniniwala Ako na gagawin ninyo ang lahat ng maaaring gawin para magawa ang isang bagay na mas mahirap at nangangailangan ng higit na pagdurusa kaysa paniwalaan ang Diyos, at inyo itong ituturing na napakaseryoso. Hindi rin ninyo papayagan na magkaroon ng anumang mga pagkakamali; ito ang mga uri ng walang humpay na pagpupunyagi na ibinuhos ninyo sa sarili ninyong mga buhay. Kaya nga ninyong linlangin Ako nang harap-harapan sa mga pagkakataon kung saan hindi ninyo malilinlang ang sarili ninyong pamilya. Ito ang inyong palaging pag-uugali at ang prinsipyong ipinatutupad ninyo sa inyong mga buhay. Hindi ba lumilikha pa kayo ng maling imahe para linlangin Ako, para lamang sa inyong hantungan, at upang magkaroon ng maganda at masayang hantungan? Batid Kong panandalian lamang ang inyong pamimintuho at katapatan; hindi ba’t ang inyong mga hangarin at ang halagang ibinabayad ninyo ay para lamang sa ngayon at hindi para sa darating pa? Nais lamang ninyong magbuhos ng huling pagpupunyagi para matiyak ang isang magandang hantungan. Ang inyong layunin ay para lamang makipagkalakalan; hindi dahil may pagkakautang kayo sa katotohanan, at sa partikular, hindi para isauli sa Akin ang halagang pinagbayaran Ko. Sa iisang salita, pumapayag lamang kayong gamitin ang inyong katalinuhan, pero hindi kayo pumapayag na ipaglaban ito. Hindi ba’t ito ang pinakaninanais ng inyong puso? Hindi kayo dapat magbalatkayo, at higit pa, hindi ninyo dapat pakaisipin ang tungkol sa inyong hantungan hanggang sa hindi na kayo makakain o makatulog. Hindi ba totoo na ang kahihinatnan mo ay naitakda na sa huli? Kailangan ninyong gawin ang inyong tungkulin hanggang sa inyong makakayanan nang bukas at matuwid ang inyong mga puso, at kailangang handa kayong gawin ang anumang kinakailangan. Gaya nga ng sinabi ninyo, pagdating ng araw na iyon, hindi pababayaan ng Diyos ang sinumang nagdusa o nagbayad nang malaki para sa Kanya. May halaga ang pagkapit sa ganitong uri ng paniniwala, at hindi ninyo ito kailanman dapat kalimutan. Sa ganitong paraan Ko lamang mapapalagay ang Aking isipan ukol sa inyo. Kung hindi, hindi Ko kailanman mapapalagay ang Aking isipan ukol sa inyo, at magpakailanman kayong magiging mga layon ng Aking kapaitan. Kung masusunod ninyong lahat ang inyong konsensya, at ibibigay ang lahat para sa Akin, walang hindi pagsusumikapan para sa Aking gawain, at mag-uukol ng buong buhay ng pagsusumikap sa Aking gawain ng ebanghelyo, hindi ba’t laging lulukso sa tuwa ang Aking puso para sa inyo? Hindi ba’t lubos Kong mapapalagay ang Aking isipan ukol sa inyo? Sayang na ang tanging nagagawa lamang ninyo ay hamak at katiting na bahagi lamang ng Aking inaasahan; sa pagkakataong ito, ano’t may lakas ng loob kayong hingin sa Akin ang inyong ninanais?

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mag-iwan ng Tugon