Mag-subscribe

Menu

Susunod

Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos ang Panginoon ng Lahat ng Nilikha" | Sipi 207

371 2020-08-13

Mayroong ilang mga tao sa kasalukuyan ang hindi pa rin nakakaunawa kung anong uri ng bagong gawa ang inilunsad ng Diyos. Gumawa ang Diyos ng isang bagong pasimula sa mga bansang Gentil at nagsimula ng ibang panahon at naglunsad ng ibang gawain, at Siya ay nasa paggawa sa mga inapo ni Moab. Hindi ba ito ang Kanyang pinakabagong gawain? Walang ni isa sa buong mga kapanahunan ang nakaranas ng gawaing ito, o sinumang nakarinig nito, lalo na ang pahalagahan ito. Ang karunungan ng Diyos, kamanghaan ng Diyos, di-kaarukan ng Diyos, kadakilaan ng Diyos, kabanalan ng Diyos ay umaasa sa yugto ng gawaing ito sa huling mga araw, na lumitaw nang malinaw. Hindi ba itong bagong gawa na ito ang nagwawasak sa mga pagkaintindi ng tao? May yaong pa ring nag-iisip ayon sa sumusunod: “Simula ng sinumpa ng Diyos si Moab at nagsabi na aabandonahin Niya ang mga inapo ni Moab, paano Niya sila ililigtas ngayon?” Sila ang mga tao mula sa mga bansang Gentil na isinumpa at sapilitang pinalabas ng Israel; tinawag silang “mga Gentil na aso” ng mga Israelita. Sa paningin ng lahat, hindi lamang sila mga Gentil na aso, ngunit mas masahol pa, ang mga anak ng pagkalipol; sa ibang salita, hindi sila ang mga piniling tao ng Diyos. Kahit na orihinal sila na ipinanganak sa loob ng saklaw ng Israel, hindi sila bahagi ng mga anak ng Israel; pinatalsik rin sila sa mga bansang Gentil. Sila ay ang mga pinakamababang tao. Dahil nga sila ang pinakamababa sa lahat ng sangkatauhan kaya isinagawa ng Diyos ang Kanyang gawain ng paglulunsad ng isang panibagong panahon sa gitna nila. Dahil kinatawan sila ng tiwaling sangkatauhan at ang gawain ng Diyos ay hindi walang pagpili o layunin, ang gawain na Kanyang isinagawa sa gitna ng mga taong ito ngayon ay gayon din ang gawain na isinagawa sa gitna ng paglalang. Bahagi ng paglalang si Noe, gayundin ang kanyang mga inapo. Sinuman sa mundo na may laman at dugo ay bahagi ng paglalang. Ang gawain ng Diyos ay nakadirekta sa lahat ng paglikha; hindi ito natupad ayon sa kung ang isa ay sinumpa matapos siyang likhain. Iniukol ang Kanyang gawaing pamamahala sa lahat ng paglalang, hindi sa mga napiling tao na hindi isinumpa. Dahil nais ng Diyos na isakatuparan ang Kanyang gawain sa gitna ng Kanyang paglalang, tiyak na isasagawa Niya ito sa matagumpay na kaganapan; gagawa Siya kasama ang mga tao na kapaki-pakinabang sa Kanyang gawain. Samakatuwid, winawasak Niya lahat ng mga karaniwang gawi sa paggawa kasama ang mga tao; sa Kanya, ang mga salitang “sinumpa,” “kinastigo” at “pinagpala” ay walang kahulugan! Ang bayang Judio ay napakahusay, at ang piniling bayan ng Israel ay hindi rin naman masama; sila ay mga tao na may mabuting kakayahan at pagka-tao. Pasimulang inilunsad ni Jehova ang Kanyang gawain sa gitna nila at tinupad ang Kanyang pasimulang gawain, ngunit wala itong kahulugan kung gagamitin Niya sila ngayon bilang mga taga-tanggap ng Kanyang gawaing panlulupig. Kahit bahagi rin sila ng paglalang at may maraming positibong aspeto, ang hakbang ng gawain na ito ay walang kahulugan kung isasagawa sa gitna nila. Hindi Niya magagawang lupigin ang sinuman, at hindi rin Niya magagawang kumbinsihin ang lahat ng nilalang. Ito ang kahalagahan ng paglilipat ng Kanyang gawain sa mga taong ito ng bansa ng malaking pulang dragon. Ang pinakamalalim na kahulugan dito ay nasa Kanyang paglulunsad ng isang panahon, nasa Kanyang pagwawasak ng lahat ng mga patakaran at lahat ng pagkaintindi ng tao at pati na rin sa Kanyang pagtatapos ng gawain ng buong Kapanahunan ng Biyaya. Kung natupad ang Kanyang kasalukuyang gawain sa gitna ng mga Israelita, sa oras na dumating na sa pagtatapos ang Kanyang anim-na-libong-taon na plano sa pamamahala, maniniwala ang lahat na ang Diyos ay ang Diyos lamang ng mga Israelita, na ang mga Israelita lamang ang piniling bayan ng Diyos, na ang mga Israelita lamang ang karapat-dapat magmana ng pagpapala at pangako ng Diyos. Sa panahon ng mga huling araw, nagkatawang-tao ang Diyos sa bansang Gentil ng malaking pulang dragon; natapos Niya ang gawain ng Diyos bilang ang Diyos ng lahat ng nilalang; nakumpleto Niya ang Kanyang buong gawaing pamamahala, at tatapusin Niya ang pinakamahalagang bahagi ng Kanyang gawain sa bansa ng malaking pulang dragon. Ang kaligtasan ng tao ang pangunahin sa tatlong yugto ng gawaing ito—samakatuwid, gagawin ang lahat ng nilalang na sambahin ang Panginoon ng paglalang. Samakatuwid, talagang makahulugan ang bawat yugto ng gawaing ito; siguradong hindi gagawa ang Diyos ng isang bagay na walang kahulugan o halaga. Sa isang banda, binubuo ng paglulunsad ng isang panahon ang yugto ng gawaing ito at pagtatapos ng nakalipas na dalawang panahon; sa kabilang banda binubuo ito ng pagwawasak ng lahat ng pagkaintindi ng tao at lahat ng mga lumang paraan ng paniniwala ng tao at kaalaman. Natupad ang gawain ng nakaraang dalawang kapanahunan ayon sa iba’t ibang pagkaintindi ng tao; ang yugtong ito, gayunpaman, ay ganap na inaalis ang pagkaintindi ng tao, at dahil doon lubos na nilulupig ang sangkatauhan. Sa pamamagitan ng paglupig ng mga inapo ni Moab at sa pamamagitan ng gawaing natupad sa gitna ng mga inapo ni Moab, lulupigin ng Diyos ang lahat ng sangkatauhan sa buong sansinukob. Ito ang pinakamalalim na kahulugan ng yugto ng Kanyang gawaing ito, at ito ang pinakamahalagang aspeto ng bahaging ito ng Kanyang gawain. Kahit na alam mo na ngayon ang iyong sariling katayuan ay mababa at ikaw ay may mababang halaga, mararamdam mo pa rin na nakita mo na ang bagay na labis na kalugod-lugod: Nagmana ka ng isang malaking pagpapala, nagtamo ng isang dakilang pangako, at maaari mong gawing ganap ang dakilang gawaing ito ng Diyos, at maaari mong makita ang tunay na mukha ng Diyos, malaman ang likas na disposisyon ng Diyos, at gawin ang kalooban ng Diyos. Natupad sa Israel ang nakaraang dalawang yugto ng gawain ng Diyos. Kung natupad pa rin sa gitna ng mga Israelita ang yugtong ito ng Kanyang gawain sa mga huling araw, hindi lamang maniniwala ang lahat ng nilalang na ang mga Israelita lamang ang piniling bayan ng Diyos, ngunit hindi rin matatamo ng buong plano sa pamamahala ng Diyos ang nais nitong epekto. Sa panahon kung saan ang dalawang yugto ng Kanyang gawain ay natupad sa Israel, walang bagong gawain ang kailanma’y natupad at wala kailanmang panahong-paglulunsad ng gawain ng Diyos ang isinagawa sa mga bansang Gentil. Unang isinagawa sa mga bansang Gentil ang yugto ng panahong-paglulunsad na gawain, at bukod pa rito, una itong natupad sa mga inapo ni Moab; inilunsad nito ang buong panahon. Winasak ng Diyos ang anumang kaalamang nakapaloob sa mga pagkaintindi ng tao at hindi pinahintulutan ang anuman sa mga ito na patuloy na umiral. Winasak Niya ang mga pagkaintindi ng tao sa Kanyang gawaing panlulupig, yaong luma, mga sinaunang paraan ng kaalaman ng tao. Hinahayaan Niya ang mga tao na makita na walang mga patakaran sa Diyos, na walang anuman ang luma tungkol sa Diyos, na ganap na napalaya ang gawain na ginagawa Niya, ganap na malaya, na tama Siya sa anumang bagay na ginagawa Niya. Dapat ganap mong ipasakop ang iyong sarili sa anumang gawain na ginagawa Niya sa paglalang. Anumang gawain na ginagawa Niya ay makabuluhan at natatapos nang ayon sa Kanyang sariling kagustuhan at karunungan at hindi ayon sa mga pagpipili at pagkaintindi ng tao. Ginagawa Niya ang mga bagay na kapakipakinabang sa Kanyang gawain; kung hindi kapakipakinabang ang isang bagay sa Kanyang gawain hindi Niya ito gagawin, kahit gaano man ito kabuti! Gumagawa Siya at pinipili ang taga-tanggap at lugar ng Kanyang gawain nang ayon sa kahulugan at layunin ng Kanyang gawain. Hindi siya sumusunod sa mga nakaraang patakaran, ni hindi Niya sinusunod ang mga lumang pamamaraan; sa halip, pinaplano Niya ang Kanyang gawain nang ayon sa kabuluhan ng gawain; sa katapusan gusto Niyang maabot ang tunay na epekto nito at ang inaasahang layunin nito. Kung hindi mo nauunawan ang mga bagay na ito ngayon, walang makakamit na anumang epekto ang gawaing ito sa iyo.

Hinango mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mag-iwan ng Tugon