Menu

Alam Mo Ba ang Pinakamalaking Paglihis Mula sa Pagsisiyasat sa Tunay na Daan?

Narinig ko paminsan-minsan ang mga pag-uusap na ganito:

S: “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay nagpapatotoo na ang Panginoong Jesus ay nagbalik na, na Siya ay ang Makapangyarihang Diyos, at na ang Makapangyarihang Diyos ay nagpapahayag ng mga katotohanan at isinasagawa ang gawain ng paghatol. Dapat ba nating siyasatin ang totoong daan upang malaman kung ito nga ba ang pagbabalik ng Panginoon?”

B: “Hindi, hindi natin ito sisiyasatin. Kailangan nating tanungin muna ang mga pastor at elders upang makita kung ano ang palagay nila tungkol sa bagay na ito. Kung papayagan nila tayo at siyasatin ito, kung gayon sisiyasatin natin ito. Kung hindi nila tayo papayagang siyasatin ito, kung gayon hindi natin ito dapat gawin. Kunsabagay, ang mga pastor at elders ay may mas mataas na reputasyon kaysa sa atin at naglingkod sa Panginoon sa loob ng maraming taon. Madalas nilang pag-aralan ang Biblia at pinapaliwanag ang Biblia, kaya ang tamang gawin ay suriin muna ito ng mga pastor at elders at pagkatapos ay dapat tayong makinig sa kanila.”

Napansin mo ba ang paglihis mula sa landas ng kung paano masalubong ang pagdating ng Panginoon sa maikling pag-uusap na ito? Talakayin natin ngayon ang mga sumusunod na isyu: Ano ang pinakamalaking paglihis na magagawa ng isang tao sa pagsisiyasat ng tunay na daan? Paano dapat magsagawa ang isa tungkol sa maayos na pagsisiyasat sa tunay na daan? Mangyaring basahin sa upang malaman.

Pagsisiyasat sa Tunay na Daan

Ang Pinakamalaking Paglihis na Maaaring Magawa ng Isang Tao Sa Pagsisiyasat ng Tunay na Daan

Mahalagang malaman natin na ang pagsisiyasat sa tunay na daan at ang pagsalubong sa Panginoon ay isang pangunahing kaganapan na direktang nauugnay sa ating huling hantungan. Kapag sa pagsisiyasat ng tunay na daan hindi natin hinahanap ang kalooban ng Panginoon, ngunit lumalapit sa mga pastor at elders upang suriin muna ito kung okay lang, na iniisip na ang mga pastor at elders ay naglilingkod sa Panginoon, na madalas nilang pag-aralan ang Biblia at ipinaliliwanag ang Biblia, at na kung pakikinggan natin sila ay masasalubong natin ang Panginoon, ito ba ang tamang pananaw? Sinabi ba ng Panginoong Jesus na dapat tayong makinig sa mga pastor at elders sa pagsisiyasat natin ng tunay na daan? Magagawa kayang salubungin ang Panginoon ng mga yaong nakikinig sa mga pastor at elders? Alalahanin na 2000 taon na ang nakalilipas, ang mga pinuno ng Judaismo ay pamilyar sa Banal na Kasulatan at madalas na ipinapaliwanag ito para sa mga tao, ngunit nang ang Panginoong Jesus ay nagpakita at ginawa ang Kanyang gawain, nakilala ba nila na ang Panginoong Jesus ay ang Cristo, na Siya Mismo ang Diyos? Pinangunahan ba nila ang mga mananampalataya na salubungin ang Panginoong Jesus? Hindi lamang nila hindi tinanggap ang Panginoong Jesus, mabilis din nilang kinondena at nilapastangan ang Panginoong Jesus, at nakipagsabwatan pa sa pamahalaang Romano sa pagpapapako sa Panginoong Jesus sa krus. Ito ay sapat na upang maipakita na kahit na ang mga tao ay may kasanayan sa Biblia at madalas na ipaliwanag ito, hindi iyon nangangahulugang naiintindihan nila ang katotohanan, lalo na ang kilala ang Diyos! Kahit na ang mga pinuno sa mga relihiyosong lupon ay may kagalang-galang na pagkakakilanlan at matataas na posisyon, gaano man kalawak ang kaalaman ang mayroon sila tungkol sa Biblia, hindi iyon nangangahulugan na maaaring makikilala na nila ang Diyos at sumunod sa Diyos. Sapagkat ang mga mamamayang Hudyo ay sumamba ng sobra sa kanilang mga pinuno ng relihiyon at pikit matang nakinig sa kanilang mga pananalita, at hindi binigyang pansin ang paghahanap at pagsisiyasat ng mga salita at gawain ng Panginoong Jesus, sa gayon ay tumanggi silang tanggapin ang kaligtasan ng Panginoong Jesus. Sinunod pa nila ang mga Pariseo sa pagpapapako sa krus sa Panginoon. Sa huli, sinaktan nila ang disposisyon ng Diyos at pinarusahan sila ng Diyos. Hindi ba’t lahat ng ito sa kadahilanang binibigyang pansin lamang nila ang pakikinig sa mga salita ng tao noong sinisiyasat nila ang tunay na daan at wala silang sariling mga ideya, at kaya, dahil dito, naiwala nila ang kaligtasan ng Panginoong Jesus, at sa huli ay nagdusa sa kaparusahan ng Diyos kasama ng mga Pariseo? Ito rin mismo ang sinasabi ng Biblia: “Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao, at ginagawang laman ang kaniyang bisig, at ang puso ay humihiwalay kay Jehova(Jeremias 17:5). Samakatuwid, ang pagsisiyasat sa tunay na daan nang hindi inilalapat ang pagkaunawa ng isang tao at pikit matang naniniwala sa mga salita ng mga pinuno ng relihiyon ay ang pinakamalaking paglihis na magagawa, at ang isang malamang na maiwala ang kaligtasan ng Diyos.

Kaya ngayon, kapag sinisiyasat natin ang isang bagay na kasing halaga ng gawain ng Diyos sa mga huling araw, at hindi tayo nakatuon sa paghahanap at pagsisiyasat, ngunit pikit matang naniniwala lamang sa mga salita ng mga pastor at elders, dapat ba nating sundan ang mga yapak ng mga Hudyo? Iniisip ng ilang tao na ang mga pastor at elders ay may maraming kaalaman tungkol sa Biblia, at ang kanilang mga pananaw ay hindi dapat maging mali. Kaya, maaaring isipin natin ito. Ang katotohanan ba na ang mga pastor at elders ay pamilyar sa Biblia at madalas na ipaliwanag ito ay nangangahulugang kilala nila ang Diyos? Sigurado ba silang makikilala nila ang Panginoon sa Kanyang pagdating? Ang mga pastor ay madalas na ipinapaliwanag ang Biblia para sa mga tao, ngunit nakatuon ba sila sa pakikipag-usap sa mga hangarin at kinakailangan ng Diyos? Nagpapatotoo ba sila tungkol sa disposisyon ng Diyos at kung anong mayroon sa pag-ibig hinggil sa Diyos? Naibigay na ba nila ang kanilang patotoo kung paano maisabuhay ang mga salita ng Panginoon at sundin ang Panginoon? Pinag-uusapan ba nila kung paano makamit ang tunay na pagsisisi, kung paano matakot sa Diyos at iwasan ang kasamaan, at kung paano sundin ang mga utos ng Panginoon? Sinasabi ng Biblia, “Ako’y dumarating na madali(Pahayag 3:10–12). “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya(Mateo 25:6). “Magsihingi kayo, at kayo’y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo’y mangakasusumpong; magsituktok kayo, at kayo’y bubuksan(Mateo 7:7). Mula sa mga talatang ito makikita natin na ipinropesiya ng Panginoong Jesus na Siya ay babalik muli sa mga huling araw. Kapag may naririnig na sumisigaw na “Narito, ang kasintahang lalake!” dapat tayong gumawa ng hakbang upang hanapin at salubungin ang pagbabalik ng Panginoon. Ngunit ginagawa ba ito ng mga elders at pastor? Pinamunuan ba nila ang mga tao na siyasatin ang tunay na daan at batiin ang Panginoon alinsunod sa mga salita ng Panginoon? Hindi lamang nila ito hindi sinisiyasat, ipinahayag din nila na “lahat ng mga balita na ang Panginoon ay dumating ay peke,” na nagsasanhi sa mga tao upang takpan ang kanilang mga tainga, ang kanilang mga mata, na tumanggi na magkaroon ng anumang pakikipag-ugnayan, at ginagawa nila ang kanilang makakaya upang hadlangan ang mga simbahan, pinipigilan ang mga mananampalataya mula sa pagsisiyasat ng tunay na daan. Hindi ba ito pagtatanggi sa pagbabalik ng Panginoon? Hindi ba ito paglabag sa mga salita ng Panginoon? Hindi lamang nila hindi naunawaan ang katotohanan, lantarang din nila nilabag ang mga turo ng Panginoon. Maaari ba tayong pangunahan ng gayong mga tao sa pagsalubong ng Panginoon? Kung kapag nahaharap sa mahalagang bagay ng pagsalubong sa pagbabalik ng Panginoon, hindi tayo maingat na nanalangin sa Panginoon na humingi ng kaliwanagan at pagliliwanag ng Banal na Espiritu, o aktibong hanapin at siyasatin upang batiin ang Panginoon ayon sa hinihiling ng Panginoon, ngunit sa halip umaasa tayo at tumitingala sa mga pastor at elders at pikit matang naniniwala sa kanilang mga salita, ginagawa ang anumang sinasabi nila, na hindi nakikilala kung ang mga salita ng mga pastor at elders ay naaayon sa katotohanan at kalooban ng Panginoon, at ipinapasa natin ang mga desisyon sa mga bagay na kasing kahalaga ng pagsalubong sa Panginoon sa ibang mga tao, at ibinibigay ang ating kahihinatnan at kapalaran sa mga pastor at elders upang ayusin, hindi ba ito isang hindi kapani-paniwalang kahangalan na bagay para gawin? Dahil naniniwala tayo sa Diyos dapat nating Siyang ipagbunyi bilang pinakadakila sa lahat at kumilos na naaayon sa Kanyang mga hinihiling. Hindi tayo dapat pikit matang susunod sa mga tao. Kung hindi man, uulitin natin ang mga pagkakamali ng mga Hudyo at ang mga kahihinatnan ay hindi mailalarawan.

Ang Tamang Pagsasagawa ng Pagsalubong sa Panginoon sa Kanyang Pagbabalik

Dahil alam na natin ngayon na ang pakikinig sa mga pastor at elders ay ang pinakamalaking paglihis na magagawa sa pagsisiyasat ng tunay na daan, maaari nating tanungin kung ano ang tunay na daan? Paano natin masasalubong ang Panginoon? Sa Pahayag binanggit ito ng pitong beses: “Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia.” Malinaw na sinabi din sa atin ng Panginoong Jesus, “Dinirinig ng Aking mga tupa ang Aking tinig, at sila’y Aking nakikilala, at sila’y nagsisisunod sa Akin(Juan 10:27). At sa Pahayag 3:20 sinasabi na “Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo ko(Pahayag 3:20). Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Yamang hinahanap natin ang mga yapak ng Diyos, dapat nating hanapin ang kalooban ng Diyos, ang mga salita ng Diyos, ang mga pagbigkas ng Diyos—sapagka’t kung saan man naroon ang mga bagong salita na binibigkas ng Diyos, naroon ang tinig ng Diyos, at kung saan man naroon ang mga yapak ng Diyos, naroon ang mga gawa ng Diyos. Kung saan man naroon ang pagpapahayag ng Diyos, doon nagpapakita ang Diyos, at kung saan man nagpapakita ang Diyos, doon umiiral ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Sa paghahanap ng mga yapak ng Diyos, nabalewala na ninyo ang mga salitang ‘Ang Diyos ang katotohanan, ang daan, at ang buhay.’ At kaya, ang maraming tao, kahit pa tumatanggap sila ng katotohanan, hindi sila naniniwala na nakita na nila ang mga yapak ng Diyos, at lalo pang hindi nila kinikilala ang pagpapakita ng Diyos. Napakatinding pagkakamali!” Makikita natin mula rito na sa pagbabalik ng Diyos sa mga huling araw, ipapahayag Niya kung ano ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia at kakatok sa ating mga pintuan gamit ang Kanyang mga pagbigkas. Kapag nakilala natin ang tinig ng Diyos, nakikita natin ang pagpapakita ng Diyos at ang Kanyang gawain, at makadadalo tayo sa kapistahan kasama ng Panginoon at masalubong ang pagbabalik ng Panginoon. Samakatuwid, sa pagsisiyasat natin ng tunay na daan, ang susi ay ang pakikinig sa tinig ng Diyos. Katulad lamang ito nina Pedro, Juan, Nathanael at ang iba pa sa panahong iyon, na lahat ay nagbigay pansin sa pakikinig sa mga pagbigkas ng Panginoong Jesus sa pagsisiyasat ng tunay na daan. Hindi nila tinanong ang sinumang mga relihiyosong pinuno para sa kanilang mga opinyon, at nang ang mga Pariseo ay nagkakalat ng mga alingawngaw tungkol sa Panginoong Jesus at kinokondena at sinisiraang puri ang Kanyang gawain, hindi nila sila pikit-matang pinaniwalaan. Nang makilala nila ang tinig ng Diyos mula sa salita ng Panginoon at natukoy na ito ang pagpapahayag ng katotohanan, nagpasya silang sundin ang Panginoon nang walang pag-aalinlangan at natanggap ang kaligtasan ng Panginoon. Samakatuwid, upang siyasatin ang tunay na daan, sapat na upang ituon lamang ang pansin sa pakikinig sa tinig ng Diyos at matukoy kung ito ang katotohanan na ipinahayag ng Diyos o hindi. Dapat din nating sundan bilang halimbawa si Pedro at ang iba pa. Sa pagsisiyasat ng tunay na daan, hindi tayo dapat pikit-matang maniwala sa mga pastor at pinuno ng relihiyosong mundo, bagkus tumuon sa pagiging matalinong dalaga na nakikinig sa tinig ng Diyos at hinahanap ang mga salitang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia. Hangga’t nagagawa nating matukoy na mayroong mga pagpapahayag ng katotohanan, at mayroong presensya ng katotohanan, ang daan at ang buhay, dapat nating hanapin ang paraang ito at tanggapin ito upang masalubong ang Panginoon.

Ngayon, sa buong mundo, Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos lamang ang bukas na nagpapatotoo na ang Panginoong Jesus ay bumalik bilang ang Makapangyarihang Diyos, ang Cristo ng mga huling araw. Ang ipinapahayag ng Makapangyarihang Diyos ay lahat ng mga katotohanan upang linisin at iligtas ang mga tao, ay paggawa ng gawain ng paghatol na nagsisimula sa bahay ng Diyos, ay inilantad ang lahat ng mga misteryo ng plano ng pamamahala ng Diyos, at sinabi sa atin ang lahat ng mga katotohanan na kailangan nating maunawaan, sa gayong paraan natutupad ang ipinangako sa atin ng Panginoong Jesus: “Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka’t hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating(Juan 16:12–13). Ang mga salitang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos ay tiyak na ang mga salitang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia na ipinropesiya sa Pahayag. Ang salita ng Makapangyarihang Diyos ay naisalin sa higit sa 20 mga wika at nai-post sa internet, at bukas para sa lahat ng mga tao na hanapin at imbestigahan. Ang ebanghelyo ng pagdating ng kaharian ay lumaganap mula Silangan hanggang Kanluran. Ang salita ng Makapangyarihang Diyos ay yumanig sa iba`t ibang mga relihiyon at denominasyon. Maraming tao ang nakarinig ng tinig ng Diyos at nadama na ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay ma-awtoridad, makapangyarihan, at na lahat sila ay mga katotohanan, at sa gayon isa-isa nilang tinanggap ang gawain ng Diyos sa mga huling araw at bumalik sa harap ng trono ng Diyos. Samakatuwid, kapag sinisiyasat natin ang tunay na daan, hangga’t mababasa natin ang marami pang mga salita ng Makapangyarihang Diyos at makilala na ang mga salitang binigkas ng Makapangyarihang Diyos ay ang katotohanan at ang tinig ng Diyos, hindi ba yan ang pagsalubong sa pagbabalik ng Panginoon? Kung susuriin natin ang tunay na daan nang hindi tinitingnan kung ang mga salitang binigkas ng Makapangyarihang Diyos ay ang katotohanan, ngunit sa halip ay naniwala sa mga salita ng mga pastor at elders at tumanggi na tanggapin ang gawain ng Diyos sa mga huling araw, magiging mga layunin tayo ng pag-abandona ng Diyos. Kung magpumilit tayong hindi saliksikin at siyasatin ang tunay na daan, kung gayon kapag ang mga malaking sakuna ay dumating sa atin, tayo ay mananaghoy at magngangalit ang mga ngipin, at sa gayon ang mga salitang ito sa Biblia ay matutupad: “Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman(Hosea 4:6). “Nguni’t ang mangmang ay namamatay sa kakulangan ng pagunawa” (Kawikaan 10:21).

Tala ng Patnugot:

Mula sa pagbabahagi sa itaas, alam na nating lahat ngayon ang pinakamalaking paglihis na magagawa sa pagsisiyasat ng tunay na daan, at nauunawaan natin ngayon ang tamang landas upang siyasatin ang tunay na daan. Kung ang artikulong ito ay naging kapaki-pakinabang sa iyo, mangyaring ibahagi ito sa iba upang mahanap din nila ang landas upang siyasatin ang tunay na daan. Kung mayroon kang anumang mga karagdagang katanungan, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin gamit ang mga online chat button sa ibaba. Online kami 24 oras sa isang araw handa na sagutin ang iyong mga katanungan.

Mag-iwan ng Tugon