Mag-subscribe

Menu

Susunod

Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Mga Salita ng Diyos sa Buong Sansinukob: Kabanata 26" | Sipi 63

571 2020-06-22

Sa kaharian, ang hindi mabilang na mga bagay-bagay ng paglikha ay nagsimula upang pasiglahin at mabawi ang kanilang buhay. Dahil sa mga pagbabago sa lagay ng lupa, ang mga hangganan sa pagitan ng isang lupa at ng isa pa ay nagsimulang lumipat. Noong una, Aking hinulaan: Kapag ang lupa ay nahati mula sa lupa, at ang lupa ay maging-isa sa lupa, ito ang panahong wawasakin Ko ang mga nasyon nang pira-piraso. Sa oras na ito, babaguhin Ko ang lahat ng paglikha at paghihiwalayin ang buong sansinukob, sa gayong paraan ilalagay sa kaayusan ang sansinukob, babaguhin ang kanyang lumang estado patungo sa bago. Ito ang Aking plano. Ito ang Aking mga gawa. Kapag ang mga bansa at ang mga tao ng daigdig ay bumalik lahat sa harap ng Aking trono, agad Kong kukunin ang lahat ng kasaganaan ng langit at ibigay ito sa mundo ng tao, kaya’t, salamat sa Akin, ito ay mapupuno nang walang kapantay na kasaganaan. Ngunit habang ang lumang mundo ay patuloy na umiiral, itataboy Ko ito pabalik sa Aking galit sa mga bansa nito, lantarang ipapahayag ang Aking utos ng pamamahala sa buong sansinukob, at bibisitahin ng kaparusahan ang sinumang lumabag sa mga ito:

Sa oras na Ako ay tumingin sa sansinukob upang magsalita, ang buong sangkatauhan ay maririnig ang Aking tinig, at sa gayon ay makikita ang lahat na mga gawa na Aking isinaboy sa buong sansinukob. Silang mga sumasalungat sa Aking kalooban, iyon ay upang sabihin, sa mga tututol sa Akin sa mga gawa ng tao, ay babagsak sa ilalim ng Aking kaparusahan. Kukunin Ko ang napakaraming bituin sa mga kalangitan at gagawin silang bago, at salamat sa Akin ang araw at ang buwan ay magiging bago—ang kalangitan ay hindi na gaya ng dati; ang hindi mabilang na mga bagay sa mundo ay magiging bago. Lahat ay magiging ganap sa pamamagitan ng Aking mga salita. Ang madaming mga bansa sa loob ng sansinukob ay muling hahatiin at papalitan ng Aking bansa, upang ang mga bansa sa ibabaw ng lupa ay mawawala magpakailanman at maging isang bansa na sumasamba sa Akin; lahat ng bansa sa lupa ay mawawasak, at titigil sa pag-iral. Sa mga tao sa loob ng sansinukob, ang lahat ng mga kasama sa diyablo ay pupuksain; lahat ng sumasamba kay Satanas ay ilalapag sa Aking lumiliyab na apoy—iyon ay, maliban sa mga nasa loob ng agos, ang lahat ay magiging abo. Kapag kinastigo Ko ang maraming tao, ang mga nasa relihiyosong mundo ay, sa magkakaibang antas, babalik sa Aking kaharian, nilupig ng Aking mga gawa, dahil makikita nila ang pagdating ng ang Isang Banal na nakasakay sa puting ulap. Ang lahat ng sangkatauhan ay susunod sa kanilang sariling uri, at makatatanggap ng parusa na naiiba sa kung ano ang kanilang ginawa. Yaong mga nanindigan laban sa Akin ay malilipol; para naman sa yaong hindi Ako isinama sa kanilang gawain sa lupa, sila’y, dahil sa kung paano nila pinalaya ang kanilang mga sarili, patuloy na iiral sa lupa sa ilalim ng pamamahala ng Aking mga anak at ng Aking bayan. Ipapahayag Ko ang Aking sarili sa hindi mabilang na mga tao at sa hindi mabilang na mga bansa, tumutunog mula sa Aking sariling tinig sa ibabaw ng lupa upang ipahayag ang pagkumpleto ng Aking dakilang gawain para sa buong sangkatauhan upang makita ng kanilang sariling mga mata.

At sa paglalim ng Aking tinig, pinagmamasdan Ko rin ang estado ng sansinukob. Sa pamamagitan ng Aking mga salita, ang mga hindi mabilang na mga bagay ng paglikha ay ginawang bago lahat. Ang langit ay nagbabago, at ang mundo ay nagbabago rin. Ang sangkatauhan ay nailantad sa kanilang tunay na anyo at, dahan-dahan, ang bawa’t isa’y ayon sa kanilang mga uri, ang mga tao ay hinahanap ang kanilang mga landas na hindi sinasadya pagbalik sa sinapupunan ng kanilang mga pamilya. Sa ganito, Ako ay lubos na malulugod. Ako ay malaya sa pagkagambala, at ang Aking dakilang gawain ay magiging ganap, ang lahat ay walang alam, ang hindi mabilang na mga bagay ng paglikha ay babaguhin, ang lahat ay walang kamalayan. Nang ginawa Ko ang mundo, Aking pinaganda ang lahat ng bagay ayon sa kanilang uri, ginawa ang lahat nang may nakikitang anyo na nagtitipon ayon sa uri nito. Dahil sa malapit nang dumating ang pagtatapos ng Aking plano sa pamamahala, Aking ibabalik sa dating estado ng paglikha, Aking ibabalik ang lahat ng bagay sa orihinal, malalim na babaguhin ang lahat ng bagay, nang sa gayon ang lahat ng bagay ay bumalik sa pinagmulan ng Aking plano. Ang oras ay dumating na! Ang huling yugto ng Aking plano ay malapit nang matupad. Ah, maruming lumang mundo! Ikaw ay dapat nang bumagsak sa ilalim ng Aking mga salita! Ikaw ay dapat hindi na umiral ayon sa Aking plano! Ah, ang napakaraming mga bagay ng paglikha! Kayong lahat ay makakakuha ng bagong buhay sa loob ng Aking mga salita, kayo ngayon ay may Pinakamakapangyarihang Panginoon! Ah, dalisay at walang dungis na bagong mundo! Ikaw ay siguradong muling mabubuhay sa loob ng Aking kaluwalhatian! Ah, Bundok Zion! Huwag na muling manahimik. Ako’y nagbalik nang matagumpay! Mula sa gitna ng paglikha, sinisayat Kong mabuti ang buong mundo. Sa lupa, ang sangkatauhan ay nagsimula ng isang bagong buhay, nagkamit ng bagong pag-asa. Ah, ang Aking bayan! Paanong hindi kayo babalik sa buhay sa loob ng Aking liwanag? Paanong hindi kayo tatalon sa kagalakan sa ilalim ng Aking patnubay? Ang lupain ay humihiyaw sa kagalakan, ang tubig ay tahimik na may masayahing pagtawa! Ah, ang muling nabuhay na Israel! Paanong hindi ka makakaramdam ng karangalan sa halaga ng Aking paunang patutunguhan? Sino ang umiyak? Sino ang humagulgol? Ang Israel noong panahon ay huminto na, at ang Israel sa araw na ito ay bumangon, tumayo at tumitindig nang matayog, sa mundo, ay bumangon sa mga puso ng lahat ng sangkatauhan. Ngayon ang Israel ay tiyak na makukuha ang pinagmulan ng pag-iral sa pamamagitan ng Aking mga tao! Ah, nakamumuhing Ehipto! Tiyak hindi mo pa rin kayang manindigan laban sa Akin? Paano mo nagawang samantalahin ang Aking awa at sumubok na makatakas sa Aking kaparusahan? Paanong hindi ka iiral sa loob Aking kaparusahan? Ang lahat ng Aking iniibig ay tiyak na mabubuhay nang walang hanggan, at ang lahat ng mga taong lumaban sa Akin ay tiyak na paparusahan Ko nang walang hanggan. Sapagka’t ako’y ang naninibughong Diyos, hindi Ko basta patatawarin ang mga tao sa lahat ng kanilang ginawa. Babantayan ko ang buong lupa, at, magpapakita sa Silangan ng mundo nang may kabanalan, kamahalan, poot at kaparusahan, ihahayag ko ang Aking sarili sa napakaraming hukbo ng sangkatauhan!

Hinango mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos
Bukas na mga Atas Administratibo ng Diyos sa Sansinukob

I
Kung mga bansa't tao'y babalik sa Diyos, ibibigay Niya lahat ng yaman ng langit sa sangkatauhan, at nang umapaw walang kapantay na yaman dahil sa Kanya, walang kapantay na yaman dahil sa Kanya.

Hanggang ang dating mundo ay nananatili, poot ng Diyos ay t'yak ipupukol sa mga bansa, ipapaalam mga utos Niya sa sansinukob, at dala'y pagkastigo sa lalabag nito. Mga bituin, araw't buwan sa langit, babaguhin ng Diyos lahat ng 'to. Kalangitan ay 'di na gaya ng dati. Lahat ng bagay sa mundo'y mababago. Lahat magiging ganap sa mga salita ng Diyos. Babaguhin ng Diyos sa Kanyang salita.

II
Sa pagsalita ng Diyos sa sansinukob, tinig Nya'y dinig at gawa N'ya'y kita ng lahat. Ang tutol sa nais ng Diyos, o salungat ang gawain, lahat babagsak sa Kanyang pagkastigo. Mga bansa'y muling mahahati sa sansinukob. Ihahalili sa kanila'y bayan ng Diyos. Maka-mundong baya'y maglalahong tuluyan. Sila'y magiging kahariang sa Diyos sumasamba. Mga bansa'y mawawasak at maglalahong tuluyan. Sa mga tao sa loob ng sansinukob, mga umanib sa diyablo'y masisira. Ang sumasamba kay Satanas, babagsak sa apoy ng Diyos. Lahat liban sa nasa agos na ito'y maaabo. Mga bituin, araw't buwan sa langit, babaguhin ng Diyos lahat ng 'to. Kalangitan ay 'di na gaya ng dati. Lahat ng bagay sa mundo'y mababago. Lahat magiging ganap sa mga salita ng Diyos. Babaguhin ng Diyos sa Kanyang salita.

III
Sa pagkastigo ng Diyos sa magkakaibang antas, babalik ang relihiyosong mundo sa kaharian ng Diyos. Sila'y malulupig ng mga gawa N'ya, 'pagkat "ang Banal sa puting ulap" kanilang nakita. Sangkatauha'y susunod sa kanilang uri at makastigo ayon sa gawa nila. Lahat ng laban sa Diyos papanaw. Lahat ng laban sa Diyos papanaw. Silang gawai'y walang kinalaman sa Diyos, mananatiling buhay salamat sa kanilang asal. Sila'y pamumunuan ng mga tao't anak ng Diyos. Sarili'y ihahayag ng Diyos sa lahat ng bansa't tao, at tinig Niya'y pagpapahayag Niya sa mundo. Ihahayag ng Diyos na gawain N'ya'y ganap na, para lahat ay kita dakila N'yang gawa. Mga bituin, araw't buwan sa langit, babaguhin ng Diyos lahat ng 'to. Kalangitan ay 'di na gaya ng dati. Lahat ng bagay sa mundo'y mababago. Lahat magiging ganap sa mga salita ng Diyos. Babaguhin ng Diyos sa Kanyang salita.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon