Menu

Susunod

Pagwasak ng Diyos sa Sodoma at Gomorra

41,438 2019-10-19

Sinipi Mula sa Kristiyanong Dokumentaryo na “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat”: Pagwasak ng Diyos sa Sodoma at Gomorra

Umaapaw sa kasamaan at pangangalunya, ginalit ng dalawang malalaking lungsod ng Sodoma at Gomorra ang disposisyon ng Diyos. Nagpaulan ang Diyos ng asupre at apoy mula sa kalangitan, tinupok ang mga lungsod at tao roon hanggang sa maging abo, at pinuksa sila dahil sa Kanyang galit …. Panoorin ang maikling pelikulang Kristiyano na Ang Pagwasak ng Diyos sa Sodoma at Gomorra para malaman ang iba pa tungkol sa mabagsik at di-malalabag na disposisyon ng Diyos at sa Kanyang babala sa darating na mga henerasyon.

Inirekomendang pagbabasa:

Dapat Wasakin ng Diyos ang Sodoma

Katiwalian ng Sodoma: Nagpapasiklab ng Galit sa Tao, Nagdudulot ng Pagkapoot sa Diyos

Winasak ang Sodoma Dahil Napoot ang Diyos

Mag-iwan ng Tugon