Menu

Bible Verse of the Day Tagalog - Jeremiah 29:11 Explanation Tagalog

Bible Verse of the Day Tagalog

Sapagkat nalalaman Ko ang mga pag-iisip na Aking iniisip sa inyo, sabi ni Jehova, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan, at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas.

Habang tumitindi ang mga sakuna, paano natin tunay na mauunawaan ang mahabaging intensyon ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan at hanapin ang landas patungo sa proteksyon ng Diyos sa gitna ng mga kalamidad na ito? Ang sumusunod na nilalaman ay magbibigay sa iyo ng mga sagot, kaya patuloy na magbasa!

Nakatala sa Bibliya, “Sapagkat nalalaman Ko ang mga pag-iisip na Aking iniisip sa inyo, sabi ni Jehova, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan, at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas(Jeremias 29:11). Libu-libong taon na ang nakalilipas, ang mga Israelita ay dinalang bihag sa Babilonya, nawala ang kanilang sariling bayan at kalayaan. Sa kanilang mahirap na pagkatapon, ipinarating ng Diyos ang Kanyang mga intensyon sa kanila sa pamamagitan ng mensaheng ito. Hindi nais ng Diyos na magdala ng kapahamakan sa Kanyang mga tao; sa halip, gusto Niyang magkaroon sila ng kapayapaan at pag-asa. Maaaring magtaka ang ilan: Kung ayaw ng Diyos na dumanas ng sakuna ang Kanyang bayan, bakit binihag pa rin ang mga Israelita, nawalan ng kanilang sariling bayan at kalayaan? Alam ng mga pamilyar sa Bibliya na ang pagkabihag ng mga Israelita ay pangunahin nang dahil sa kanilang pagsuway sa mga utos at batas ng Diyos. Sa kabila ng maraming babala ng Diyos, madalas silang nahulog sa idolatriya at makasalanang mga gawa. Bilang resulta, pinahintulutan ng Diyos ang mga dayuhang kapangyarihan na salakayin at ipatapon sila sa Babilonya, ginamit ito bilang isang pagkakataon para sa kanila na magnilay-nilay at magsisi. Gayunpaman, hinikayat at inaliw din sila ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, na nagpapakita ng Kanyang mahabagin na mga intensyon. Anuman ang Kanyang mga aksyon, ang puso ng Diyos sa sangkatauhan ay laging mabait.

Sa kasalukuyang panahon, nasaksihan natin ang pagdami ng mga digmaan, salot, lindol, at taggutom, na nagpaisip sa maraming tao: Kung ang layunin ng Diyos sa atin ay para sa kapayapaan at hindi sa kapahamakan, kung gayon bakit tumitindi ang mga sakuna na ito? Sa totoo lang, mayroon ding marubdob na intensyon ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan. Sabi ng Diyos, “Ngayon, hindi lamang Ako bumababa sa bansa ng malaking pulang dragon, bumabaling din Ako upang humarap sa buong sansinukob, na nagpapayanig sa buong kaitaasan ng langit. Mayroon bang iisang lugar kahit saan na hindi sumasailalim sa Aking paghatol? Mayroon bang iisang lugar na hindi umiiral sa ilalim ng mga kalamidad na ibinubuhos Ko roon? Saanman Ako magtungo, nagpakalat na Ako ng lahat ng uri ng “mga binhi ng sakuna.” Isa ito sa mga paraan ng Aking paggawa, at walang dudang isang gawa ng pagliligtas para sa sangkatauhan, at ang ipinaaabot Ko sa kanila ay isang uri pa rin ng pagmamahal. Nais Kong tulutan ang mas maraming tao na makilala Ako at makita Ako, at sa ganitong paraan, magpitagan sa isang Diyos na hindi nila nakikita sa loob ng napakaraming taon ngunit ngayon mismo ay totoo.” “Sa yugtong ito ng gawain, dahil nais ng Diyos na ibunyag ang lahat ng Kanyang gawa sa buong daigdig upang bumalik ang lahat ng taong nagkanulo sa Kanya para magpasakop sa harap ng Kanyang luklukan, maglalaman pa rin ng Kanyang awa at mapagmahal na kabaitan ang paghatol ng Diyos. Ginagamit ng Diyos ang mga kasalukuyang kaganapan sa buong mundo bilang mga pagkakataon upang maging dahilan para mataranta ang mga tao, na magtutulak sa kanila na hanapin ang Diyos upang bumalik sila sa Kanyang harapan. Sa gayon, sinasabi ng Diyos, “Isa ito sa mga paraan ng Aking paggawa, at walang dudang isang gawa ng pagliligtas para sa sangkatauhan, at ang ipinaaabot Ko sa kanila ay isang uri pa rin ng pagmamahal.

Malinaw ang mga salita ng Diyos: Ang mga kalamidad sa huling panahon ay may dalawang layunin. Sa isang banda, ang mga ito ay paghatol ng Diyos sa kasamaan ng sangkatauhan. Sa kabilang banda, ang mga ito ay nilalayong iligtas ang Kanyang mga hinirang. Bakit natin ito sinasabi? Dahil ang paglitaw ng mga sakuna na ito ay tumutupad sa mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon: “Sapagka't magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian; at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako( Mateo 24:7). Matagal nang bumalik ang Panginoong Jesus at bumigkas ng maraming salita upang iligtas ang mga tao mula sa kasalanan at pagdurusa, inaakay sila sa kadalisayan at dinadala sa kaharian ng Diyos. Gayunpaman, sa mga huling araw, ang sangkatauhan ay labis na pinasama ni Satanas. Ang mga tao ay itinataguyod ang kasamaan, natutuwa sa makasalanang kasiyahan, at nakikibahagi sa mga alitan para sa pansariling pakinabang. Ang mga bansa ay nakikipagdigma sa isa't isa, at ang karahasan at panlilinlang ay pumuno sa mundo. Walang sinumang naghahanap ng pagpapakita ng Panginoon, at walang sinumang sinasalubong ang pagdating ng Diyos. Bilang resulta, ginagamit ng Diyos ang mga kalamidad upang hatulan ang mga gumagawa ng masama at sumasalungat sa Kanya. Kasabay nito, sa pamamagitan ng mga sakuna na ito, nahihimok ng Diyos ang mga nais Niyang iligtas na hanapin ang Kanyang gawain sa mga huling araw, sundin ang Kanyang mga yapak, at tanggapin ang Kanyang kaligtasan, binibigyan sila ng pagkakataong maprotektahan sa gitna ng mga sakuna na ito. Ito ay isa sa mga paraan ng pagliligtas ng Diyos sa mga tao—isang pagpapakita ng Kanyang awa at Kanyang natatanging pagmamahal sa sangkatauhan. Kung nakikita ng mga tao ang mga sakuna na bumababa ngunit binabalewala ang mensahe ng pagbabalik ng Panginoon, hindi hinahanap ang Kanyang pagpapakita o tinatanggap ang Kanyang pagliligtas sa wakas ng panahon, at maging nilalabanan pa ang Kanyang pagpapakita sa mga huling araw, mawawalan sila ng pagkakataong tanggapin ang Panginoon at maligtas. Sa halip, sila ay mapaparusahan sa malaking kapahamakan na darating sa kanila.

Ngayong naunawaan mo na ang mahabaging layunin ng Diyos sa likod ng mga kalamidad at naalis mo na ang mga maling pagkakaunawa tungkol sa Kanya, kung handa kang siyasatin ang gawain ng Diyos sa huling panahon, salubungin ang ikalawang pagparito ng Panginoon, at maging kabilang sa mga protektado ng Diyos sa panahon ng mga sakuna, mangyaring makipag-ugnayan ka sa pamamagitan ng online chat window sa ibaba ng aming website. Halina't mag-aral tayo ng mga salita ng Diyos at magkaroon ng online na mga talakayan, para magkaroon ka ng mas malalim na pang-unawa sa gawain ng Diyos at masalubong ang Panginoon sa lalong madaling panahon!

Mag-iwan ng Tugon