Menu

Susunod

Christian Music | Ang Pagpapahayag ng Puwersa ng Buhay ng Diyos (Tagalog Subtitles)

301 2020-07-12

Christian Music | Ang Pagpapahayag ng Puwersa ng Buhay ng Diyos (Tagalog Subtitles)

Lahat ng dumarating sa mundong ito

ay kailangang magdaan sa buhay at kamatayan,

at karamihan sa kanila ay nagdaan na

sa paulit-ulit na kamatayan at muling pagsilang,

ay nagdaan na sa paulit-ulit na kamatayan at muling pagsilang.

Yaong mga nabubuhay ay malapit nang mamatay,

at ang patay ay malapit nang magbalik.

Lahat ng ito ay ang landas ng buhay

na isinaayos ng Diyos para sa bawat buhay na nilalang.

Ngunit ang landas at siklong ito

ay ang katotohanan mismong nais ng Diyos na makita ng tao:

na ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa tao ay walang hanggan,

hindi mapipigilan ng katawan, panahon, o kalawakan.

Ito ang hiwaga ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa tao,

at patunay na ang buhay ay nagmula sa Kanya.

Bagama’t maaaring maraming hindi naniniwala na ang buhay

ay nagmula sa Diyos,

hindi maiiwasan na tamasahin ng tao ang lahat ng nagmumula sa Diyos,

naniniwala man sila o hindi sa Kanyang pag-iral.

Kung sakaling dumating ang araw na biglang magbago ang puso ng Diyos

at naisin Niyang bawiin ang lahat ng umiiral sa mundo

at ang buhay na naibigay Niya,

mawawala na ang lahat.

Ginagamit ng Diyos ang Kanyang buhay para tustusan ang lahat ng bagay,

kapwa buhay at walang buhay,

na dinadala ang lahat sa magandang kaayusan

sa bisa ng Kanyang kapangyarihan at awtoridad.

Ito ay isang katotohanan na walang makakaisip o makakaunawa,

at ang mga katotohanang hindi maunawaan

ang siya mismong pagpapakita, at katibayan,

ng puwersa ng buhay ng Diyos,

ang siya mismong pagpapakita, at katibayan,

ng puwersa ng buhay ng Diyos.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon