Menu

Susunod

Christian Song "Diyos ang Nagpapasiya sa Katapusan ng Tao Batay sa Kung Taglay Nila ang Katotohanan"

756 2020-05-08

Christian Song "Diyos ang Nagpapasiya sa Katapusan ng Tao Batay sa Kung Taglay Nila ang Katotohanan"

Panahon na para ipasiya ng Diyos ang katapusan para sa bawat tao,

hindi ang yugto na sinimulan Niyang hubugin ang tao.

Isinusulat ng Diyos sa Kanyang aklat

bawat salita't kilos ng bawat tao.

Isinusulat Niya ang kanilang landas sa pagsunod sa Kanya,

likas na katangia't huling ugali nila.

Sa paraang ito walang taong

makakatakas sa kamay ng Diyos.

Lahat ay makakasama ang kanilang kauri ayon sa itinatalaga Niya.

Sa paraang ito walang taong

makakatakas sa kamay ng Diyos.

Lahat ay makakasama ang kanilang kauri ayon sa itinatalaga Niya.

Diyos ang nagpapasya sa hantungan ng bawat isa

hindi batay sa edad, ranggo o mga paghihirap,

ni sa tindi ng kanilang pagiging kaawa-awa,

kundi ayon lamang sa kung may angkin silang katotohanan.

Walang ibang mapipili kundi ito.

Dapat ninyong matanto na

lahat ng hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos ay parurusahan.

Ito'y katunayang 'di mababago ninuman.

Kaya't, lahat ng pinarurusahan

ay gayon para sa pagkamatuwid ng Diyos,

bilang ganti sa maraming masasamang gawa.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon