Menu

Sermon ng Ebanghelyo: Paano Salubungin ang Panginoon sa Lalong Madaling Panahon

Sa kabanata 22 ng Pahayag, ang Panginoong Jesus ay prinopesiya ng ilang beses, “Ako’y madaling pumaparito.” Ito ay tiyak na ang bawat isa sa mga kapatid na tunay na nananampalataya sa Diyos ay inaasam na matanggap ang pagbalik ng Panginoong Jesus at makasalo sa Kanya sa piging ng pistang kasalan. Kaya, ano ang kailangan nating gawin upang maging handa sa pagtanggap sa pagbalik ng Panginoon? Basahin ang sumusunod upang matuklasan ang sagot.

Quick Navigation
Maibubunyag ba ang Pagbabalik ng Panginoon sa mga Pastor at Matatanda?
Ilalantad ba ng Diyos ang Kanyang Sarili sa Tao Kapag Siya Ay Dumating Upang Gumawa?
Ang Landas sa Maligayang Pagtanggap ng Pagbabalik ng Panginoon sa mga Huling Araw

Sermon ng Ebanghelyo

Maibubunyag ba ang Pagbabalik ng Panginoon sa mga Pastor at Matatanda?

Sa mga nagdaang taon, ang mga sakuna sa buong mundo ay lumala nang mas malubha, maraming mga palatandaan at mga pangitain ang lumitaw nang malapit na magkakasunod, at ang mga propesiya na naghuhula ng pagbabalik ng Panginoon ay pangunahing natupad na. Maraming mga kapatid na taimtim na naniniwala sa Panginoon ang nakakaramdam na maaaring bumalik na rin siya. Ngunit, saan Siya lumitaw? Marami sa nagnanais at naghahanap ng katotohanan ang nagsimulang maghanap ng mga yapak ng Diyos. Gayunpaman may ilang mga kapatid na nagsasabing, “Ang mga pastor at mga matatanda ay naniniwala sa Panginoon ng maraming taon, pamilyar sa Bibliya, tinalikuran, gumugol, gumawa, at nagtrabaho para sa Panginoon, naghirap ng marami, at nagbayad ng isang mahal na presyo. Kapag bumalik ang Panginoon, tiyak na ihahayag Niya muna ang Kanyang Sarili sa kanila, ngunit hindi pa ipinakita ng Panginoon ang Kanyang Sarili sa kanila, kaya paano Siya maaaring bumalik? Hindi sinabi sa atin ng mga pastor at matatanda na maghanap at magsaliksik, kaya ang kailangan nating gawin ay manatili sa ating mga simbahan at maghintay sa paghahayag ng Panginoon. Kapag dumating ang oras, tiyak na matatanggap natin ang nagbalik na Panginoon.”

Mga kapatid, maaari nating isipin na dahil ang mga pastor at matatanda ay naniniwala sa Panginoon sa loob ng mahabang panahon, pamilyar sa Bibliya, at nagtrabaho at naghihirap nang labis para sa Panginoon, ihahayag niya ang Kanyang Sarili sa kanila pagdating Niya, ngunit mayroon bang batayan ang pananaw na iyon sa mga salita ng Panginoon? Naaayon ba ito sa mga katotohanan ng gawain ng Diyos? Ang mga kapatid na pamilyar sa Bibliya ay alam na hindi si Jehova o ang Panginoong Jesus ay nagsabi ng gayong mga salita, at na ang Diyos ay hindi nagbigay ng isang paghahayag sa sinuman dahil sa paniniwala sa Diyos sa gaano man kahabang oras, madalas na pagbabasa ng Bibliya, o pagdurusa sa pagtrabaho. Tulad ng nang nagpakita ang Panginoong Jesus at gumawa, ang mga punong pari, eskriba, at mga Pariseo ng Hudaismo ay naniniwala sa Diyos sa mga henerasyon, alam ang Banal na Kasulatan, nagsilbi sa Diyos sa templo ng maraming taon, at naglakbay sa malalayong sulok ng lupa upang maikalat ang ebanghelyo ni Jehova. Sa ibang mga tao, tila sila ang pinaka kwalipikado na tumanggap ng mga paghahayag ng Diyos, ngunit inihayag ba sa kanila ng Panginoong Jesus ang Kanyang Sarili? Hindi! Mula sa oras na opisyal na siyang nagsimulang magsalita at gumawa hanggang sa Kanyang kamatayan, pagkabuhay na mag-muli, at pag-akyat sa langit, hindi Niya kailanman ipinahayag ang Kanyang Sarili sa alinman sa mga pinuno ng Hudaismo. Mula rito, makikita natin na ang ating paniniwala na ipakikita ng Panginoon ang Kanyang Sarili sa mga taong pamilyar sa Bibliya at gumagawa at nagtatrabaho para sa Kanya ay hindi umaayon sa katotohanan, at hindi rin naaayon sa mga katunayan ng gawain ng Diyos. Ito ay purong batay sa mga paniwala at imahinasyon ng tao.

Ilalantad ba ng Diyos ang Kanyang Sarili sa Tao Kapag Siya Ay Dumating Upang Gumawa?

Marahil ang ilan sa mga kapatid ay maaaring magtanong, “Kung ang ating pananaw na ‘ang Panginoon ay unang ihahayag ang Kanyang Sarili sa mga pastor at matatanda’ ay hindi tama, kung gayon anong uri ng mga tao ang ipinahahayagan ng Panginoon sa Kanyang Sarili kapag Siya ay bumalik?”

Sa totoo lang, hindi ibubunyag ng Panginoon ang Kanyang Sarili sa sinuman, na isang katotohanan na makikita natin mula sa nakaraang gawain ng Diyos. Nang lumitaw ang Panginoong Jesus at gumawa, hindi ni isa sa Kanyang mga alagad tulad nina Pedro, Mateo, James, Juan, Nathanael, o maging ang babaeng Samaritan ay nagpasya na sundin ang Panginoong Jesus pagkatapos na ipahayag niya ang Kanyang Sarili Mismo sa kanila. Narinig nila ang mga sermon ng Panginoong Jesus, nakita ang Kanyang mga mapaghimalang gawain at gawa, nagpasya na mapagpakumbabang maghanap, at pagkatapos ay mula sa Kanyang mga salita at gawain ay natukoy na ang Panginoong Jesus ang Mesiyas na darating. Si Pedro lamang ang nagsabi, “Ikaw ang Cristo, Ang anak ng Dios na buhay” (Mateo 16:16) pagkatapos ng pagsunod sa Panginoong Jesus ng ilang sandali, nakikita ang awtoridad at kapangyarihan sa Kanyang mga salita at gawain, na nakikita na ang lahat ng mayroon ang Panginoon at ano Siya ay isang bagay na hindi makukuha ng isang tao, at pagkatapos ay ang pagtanggap ng kaliwanagan ng Banal na Espiritu. Noon lamang niya nakilala ang Panginoong Jesus bilang si Cristo.

Ang mga pinuno ng relihiyon sa Juda, gayunpaman, lahat ay naniniwala na dahil sa kanilang mga taon ng paglilingkod kay Jehova, sa mga tuntunin ng oras na naniniwala sa Diyos, ang dami ng pagdurusa na tinitiis, at ang halaga na kanilang binayaran, sila ang pinaka karapat-dapat na tumanggap ng paghahayag ng Panginoon, ngunit hindi inihayag ng Panginoong Jesus ang Kanyang Sarili sa kanila, at sa halip ay nagpahayag ng mga salita upang ipangaral ang paraan ng pagsisisi. Nakita ng mga pinuno ng relihiyon ng Juda na ang Kanyang mga salita at gawain ay may awtoridad at kapangyarihan, ngunit hindi nila sinaliksik o sinisiyasat. Sa halip, salamat sa kanilang mapagmataas na mga ugali, matigas silang nagtago sa kanilang sariling mga nosyon at imahinasyon, matindi na kinondena at hinatulan ang mga salita at gawain ng Panginoon para sa paglampas sa Lumang Tipan ng Bibliya, at batay sa katotohanang iyon, itinanggi nila na ang Panginoong Jesus ay Diyos mismo. Bilang karagdagan sa kanilang mga kalikasan ng napopoot at kinasusuklaman ang katotohanan, nang makita nila na higit pang mananampalataya sa Hudaismo ang nakikinig sa mga sermon ng Panginoong Jesus at sumunod sa Kanya, upang mapangalagaan ang kanilang sariling katayuan at kabuhayan, sila ay sukdulan na kumalaban sa Kanya, naggawa-gawa ng lahat ng mga uri ng mga alingawngaw upang siraan at lapastanganin Siya, at sa huli ay nakipagsabwatan sa pamahalaang Romano upang Siya ay ipako sa krus, at sa gayon ay ginalit ang disposisyon ng Diyos, na kung saan sila ay sinumpa at pinarusahan ng Diyos.

Sabi ng mga salita ng Diyos, “Marami pa nga ang naniniwala na anupaman ang bagong gawain ng Diyos, kailangan itong mapatunayan ng mga hula, at sa bawat yugto ng gayong gawain, ang lahat ng sumusunod sa Kanya nang may tapat na puso ay dapat mapakitaan ng mga pahayag, kung hindi ang gawaing iyon ay hindi magiging sa Diyos. Hindi na madaling gawain para sa tao na makilala ang Diyos. Karagdagan pa sa katawa-tawang puso ng tao at sa kanyang mapanghimagsik na kalikasan ng pagpapahalaga-sa-sarili at kapalaluan-sa-sarili, sa gayon lalong higit na mahirap para sa tao na tanggapin ang bagong gawain ng Diyos. Hindi pinag-aaralan ng tao ang bagong gawain ng Diyos nang maingat ni tinatanggap ito nang may pagpapakumbaba; sa halip, ang tao ay nang-aalipusta, naghihintay para sa mga pagbubunyag at paggabay ng Diyos. Hindi ba ito ang asal ng tao na naghihimagsik at sumasalungat sa Diyos? Paano makakamit ng ganoong mga tao ang pagsang-ayon ng Diyos?(“Paano Makatatanggap ng mga Paghahayag ng Diyos ang Taong Limitado ang Pagkaintindi tungkol sa Diyos?”).

Ang mga salita ng Diyos ay naglalantad ng ating mga nosyon at imahinasyon, at ang gawain ng Diyos ay hindi maaaring limitahan ng sinuman. Gumagawa ang Diyos sa anumang paraan na nais Niya, kaya’t kung hinihiling natin na dapat ibunyag ng Diyos ang Kanyang Sarili sa atin, na dapat Niyang makuha ang ating pagsang-ayon, hindi ba ito lamang ay labis na pagmamataas, pagpapahalaga sa sarili, at pagiging hindi makatwiran? Mula sa mga salita ng Diyos at mga katotohanan ng Kanyang gawain, makikita natin na ang Diyos ay hindi pinapaniwala ang sinuman sa Kanya o hayaang sumunod sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapakita ng Kanyang Sarili sa kanila. Ipinapahayag lamang ng Diyos ang katotohanan upang maisakatuparan ang Kanyang gawain, at pinapaalam sa mga tao at sundin Siya sa pamamagitan ng Kanyang mga salita at gawain. Ang sinumang mapagpakumbabang naghahanap, naghahangad ng katotohanan, at nakikinig sa tinig ng Diyos ay makikilala ito sa pamamagitan ng Kanyang mga salita at gawain, makasusunod sa mga yapak ng Kordero, at makakamit ang kaligtasan ng Diyos. Ang mga may kalikasan na mayabang at nagpapahalaga sa sarili, na hindi nagmamahal sa katotohanan, na walang takot sa Diyos sa kanilang mga puso, at naghihintay lamang sa Panginoon na ihayag ang Kanyang sarili sa kanila, kahit na naririnig nila ang tinig ng Diyos, ay hindi magagawang kilalanin ito, at sa huli, sapagkat nilalabanan nila ang gawain ng Diyos, ay aalisin at parurusahan ng Diyos.

Ang Landas sa Maligayang Pagtanggap ng Pagbabalik ng Panginoon sa mga Huling Araw

Sa mga huling araw, ano ang dapat natin gawin upang matanggap ang Panginoon at makasalo sa Kanya sa piging ng pistang kasal? Una atin munang tignan ang ilang mga talata ng Bibliya patungkol sa katanungan na ito.

Mayroon pa Akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung Siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan Niya kayo sa buong katotohanan: sapagka’t hindi Siya magsasalita ng mula sa Kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na Kaniyang marinig, ang mga ito ang Kaniyang sasalitain: at Kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating(Juan 16:12–13).

Dinirinig ng Aking mga tupa ang Aking tinig, at sila’y Aking nakikilala, at sila’y nagsisisunod sa Akin(Juan 10:27).

Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya(Mateo 25:6).

Narito Ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng Aking tinig at magbukas ng pinto, Ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo Ko(Pahayag 3:20).

Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia(Pahayag 2:7).

Malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos na sa mga huling araw, babalik Siya upang magsalita ng mas maraming mga salita na gagabay sa atin upang maunawaan at makuha ang lahat ng katotohanan. Sa mga huling araw, kapag ang Panginoon ay bumalik, Siya ay kakatok sa ating mga pintuan sa pamamagitan ng pagsasalita. Kung naririnig natin ang ibang nangangaral tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, dapat nating aktibong saliksikin at siyasatin, at pagkatapos nating makilala ang tinig ng Diyos, makakaya nating tanggapin at sundin. Ang mga makakagawa nito ay ang mga matatalinong dalaga, ang mga sumusunod sa mga yapak ng Panginoon at sumasalo kasama Niya sa piging ng kasal. Malinaw na ang susi sa kung kaya nating sundin ang mga yapak ng Diyos at matanggap ang pagbabalik ng Panginoon ay kung kaya nating mapagpakumbabang magsaliksik ng katotohanan, maging matalinong mga dalaga, at makinig sa tinig ng Diyos.

Kaya, paano natin makikilala ang tinig ng Diyos? Ang pakikinig sa tinig ng Diyos ay nangangailangan ng pagdama nito sa ating espiritu, o tulad ng sinasabi ng kasabihan, “kapag ang kaluluwa ay naantig, ang puso ay nakakaalam.” Ang salita ng Diyos ay ang katotohanan, mayroon itong awtoridad at kapangyarihan, hindi ito masasalita ng sinumang tao, at ang mga yaong may puso at espiritu ay ganap na makakaunawa sa mga bagay na ito. Naniniwala ako na lahat tayo ay may katulad na damdamin at karanasan habang binabasa natin ang mga salita ni Jehova at ng Panginoong Jesus. Sa bawat bagong panahon na nagsisimula ang Diyos, darating Siya upang gumawa ng isang bagong yugto ng gawain. Hindi tulad ng mga propeta, na mga may tiyak na layunin ay tumatanggap ng mga paghahayag ng Diyos, ay nagpapalaganap ng ilang mga dami ng Kanyang salita, at pagkatapos ay tapos na, ang Diyos ay nagsasalita ng maraming mga salita, nagpapahayag ng maraming katotohanan, nagbibigay ng buhay sa mga tao, itinuturo ang mga landas ng pagsasanay para sa bagong panahon, inihahayag ang mga hiwaga, at nagbibigay ng mga propesiya batay sa mga pangangailangan ng tiwaling sangkatauhan. Gayundin, ang Diyos ang Panginoon na lumikha, inoobserbahan Niya ang mga puso ng mga tao, nakikita Niya ang ating mga tiwaling pag-uugali, at kaya Niya mailantad ang katiwalian na nakatago nang malalim sa ating mga puso. Ito ang lahat ng mga espesyal na mga katangian ng salita ng Diyos. Tulad ng pagdating ng Panginoong Jesus, ginawa Niya ang karagdagang gawain ng pagtubos batay sa batas, nagpahayag ng paraan ng “Mangagsisi kayo; sapagka’t malapit na ang kaharian ng langit(Mateo 4:17), at itinuro sa atin ang mga bagay tulad ng kung paano aminin ang ating mga kasalanan, magsisi, maging maintindihin, mapagpasensya, magdusa, at magpasan ng krus, at ipinahayag ang mapagmahal, maawain na disposisyon ng Diyos. Inihayag din ng Panginoong Jesus ang misteryo ng kaharian ng langit at ang mga kondisyon para makapasok sa kaharian ng langit, tulad ng, “Hindi ang bawa’t nagsasabi sa Akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng Aking Ama na nasa langit(Mateo 7:21). Inihayag din Niya ang kalikasan at kakanyahan ng mga Pariseo sa pagsasabi ng mga bagay tulad ng “Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw!(Mateo 23:13) at “Kayong mga ahas, kayong mga lahi ng mga ulupong, paanong mangakawawala kayo sa kahatulan sa impierno?(Mateo 23:33). Mula sa mga salitang ipinahayag ng Panginoong Jesus makikita natin na ang lahat ng mga salita ng Panginoon ay ang katotohanan, na lahat ay nagmula sa Diyos, at walang kayang salitain ng ni isang miyembro ng tiwaling sangkatauhan.

Sa parehong paraan, kung nais nating matanggap ang nagbalik na Panginoon sa mga huling araw, dapat nating makinig gamit ang ating puso para sa tinig ng Diyos, tingnan kung ang anumang partikular na mga salita ay ang katotohanan, kung nagmula ito sa Diyos, kung mayroon itong awtoridad at kapangyarihan, kung ipinapahayag ba ng mga ito ang mga tiwaling disposisyon na nakatago nang malalim sa loob ng puso ng mga tao, at kung binibigyan tayo ng mga praktikal na landas ng pagsasanay at lutasin ang ating mga paghihirap at pagkalito. Dapat nating paniwalaan na sa pamamagitan ng mapagpakumbabang paghahanap, natitiyak nating makikilala ang tinig ng Diyos, matanggap ang nagbalik na Panginoon, at makasalo sa Kanya sa piging ng kasal. Tulad ng sinasabi ng mga salita ng Panginoon, “Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila’y aking nakikilala, at sila’y nagsisisunod sa akin(Juan 10:27).

Salamat sa Diyos sa Kanyang patnubay. Nawa ang Diyos ay suma-sa-atin, pahintulutan tayong marinig ang mga salita na sinasalita ng Banal na Espiritu sa mga iglesia, at masayang matanggap ang pagbabalik ng Panginoon! Amen!

Pinahabang Pagbabasa

Mag-iwan ng Tugon