Menu

Tagalog Sermon Outline

Ano Talaga ang Marapture?

Dalawang libong taon na ang nakalilipas, matapos ipako sa krus ang Panginoong Jesus at makumpleto ang Kanyang gawain ng pagtubos, nangako Siyang Siya’y magbabalik. Mula noon, lahat ng mananampalataya’...

Talaga bang Magbabalik ang Panginoon na Sakay ng Isang Ulap?

Nakakakita tayo ng sunud-sunod na sakuna, at laganap sa mundo ang mga pandemya. Ang mga mananampalataya ay sabik na naghihintay na bumalik ang Panginoon na sakay ng isang ulap at na dalhin sila sa ala...

Mga Serye ng Sermon: Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya | Bakit Natin Masasalubong Lang ang Panginoon sa Pamamagitan ng Pakikinig sa Tinig ng Diyos?

Sa mga huling araw, nagpakita at gumawa ang Tagapagligtas na Makapangyarihang Diyos, nagpapahayag ng maraming katotohanan at gumagawa ng gawain ng paghatol. Maraming tao mula sa lahat ng denominasyon ...

Paano Natin Dapat Ituring ang Pasko nang Ayon sa Kalooban ng Diyos?

Ang Pinagmulan ng Pasko Taun-taon, kapag papalapit ang Pasko, ang mga tindahan sa kalye ay nag-aayos ng nakasisilaw na display ng mga regalo sa Pasko, na may mga Santa Claus at mga Christmas tree, at...

Mga Serye ng Sermon: Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya | "Ang Kaligtasan Ba Sa Pamamagitan ng Pananampalataya'y Makapagpapapasok sa Kaharian ng Diyos?"

Isang pandemya ang walang humpay na kumakalat at nagsimula nang magkaroon ng mga lindol, pagbaha, pananalasa ng mga insekto at taggutom. Maraming tao ang nasa kalagayan ng patuloy na pagkabalisa, at a...

Paano Dinadalisay at Inililigtas ang Sangkatauhan ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw?

Natanto na ng mga tao na narito na sa atin ang malalaking sakuna at ang mga umaasang paparito ang Panginoon na sakay ng isang ulap ay buong pananabik na naghihintay. Matapos an...

Totoo Bang Lahat ng Gawain at mga Salita ng Diyos ay Nasa Biblia?

Ang Makapangyarihang Diyos na Tagapagligtas ay nagpakita at gumagawa sa mga huling araw, at nagpahayag Siya ng milyun-milyong salita. Ginagawa Niya ang gawain ng paghatol na...

Mga Serye ng Sermon: Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya | Bakit Pumaparito ang Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw, Hindi sa Anyong Espiritu?

Sa mga huling araw, nagpahayag ng napakaraming katotohanan ang Makapangyarihang Diyos sa katawang-tao at ginagawa ang gawain ng paghatol na nagsisimula sa sambahayan ng Diyos. Kinumpleto Niya ang isan...

Bakit Natin Masasalubong Lang ang Panginoon sa Pamamagitan ng Pakikinig sa Tinig ng Diyos?

Sa ngayon, ang lahat ng nananalig ay nananabik para sa pagparito ng Panginoong Jesus sakay ng isang ulap, dahil nagiging mas malala ang mga sakuna at dumarami ang lahat ng...

Bakit Ginagawa ng Diyos ang Gawain ng Paghatol sa Mga Huling Araw?

Sa kasalukuyan, lumalaganap ang epidemya sa buong mundo, at patindi nang patindi ang mga sakuna. Nakakita na tayo ng mga lindol, taggutom, at mga digmaan, at ang lahat ng mananampalataya ay sabik na i...

Ang Pananalig ba sa Makapangyarihang Diyos ay Isang Pagtataksil sa Panginoong Jesus?

Tatlumpung taon na ang nakalipas mula nang si Cristo ng mga huling araw, ang Makapangyarihang Diyos, ay nagpakita at nagsimulang gumawa at magpahayag ng mga katotohanan noong 1991. Ipinahayag Niya ang...

Mga Serye ng Sermon: Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya | Pinatawad ang Ating mga Kasalanan—Dadalhin ba Tayo ng Panginoon Diretso sa Kanyang Kaharian Pagbalik Niya?

Patuloy na lumalaki ang mga sakuna at lahat ng mananampalataya ay sabik na hinihintay ang pagparito ng Tagapagligtas, nananabik na maitaas sa kalangitan para makipagkita sa Panginoon at para matakasan...

Ang Kaligtasan Ba Sa Pamamagitan ng Pananampalataya’y Makapagpapapasok sa Kaharian ng Diyos?

Isang pandemya ang kumakalat nang walang humpay, at nagsimula nang magkaroon ng mga lindol, pagbaha, pananalasa ng mga insekto at taggutom. Maraming tao ang nasa estado ng patuloy na pagkabalisa, at a...

Sa Pagbabalik ng Tagapagligtas, Tatawagin Pa Rin Ba Siyang Jesus?

Sa mga huling araw, ang Tagapagligtas na Makapangyarihang Diyos ay naparito na sa lupa, nagpapahayag ng mga katotohanan, nagpapakita at gumagawa upang ganap na iligtas ang sangkatauhan. Mula nang an...

Mga Serye ng Sermon: Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya | Sino ang Makapagliligtas sa Sangkatauhan at Makababago nang Lubusan sa Ating Tadhana?

Kapag binanggit ang tadhana, karamihan ng tao ay itinuturing na magkapareho ang pagkakaroon ng pera at katayuan, at ang pagiging matagumpay at may magandang tadhana, at iniisip na ang mahihirap, ang n...

Mga Serye ng Sermon: Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya | Ang Ideya ba ng Trinidad ay Katanggol-tanggol?

Simula nang isagawa ng Panginoong Jesus na nagkatawang-tao ang Kanyang gawain ng pagtubos, sa loob ng 2,000 taon, tinukoy ng Kristiyanismo ang Diyos bilang ang "Trinidad." Dahil binabanggit ng Biblia ...

Ano ang Pagkakatawang-Tao?

Alam nating lahat na dalawang libong taon na ang nakararaan, nagkatawang-tao ang Diyos sa mundo ng tao bilang ang Panginoong Jesus para tubusin ang sangkatauhan, at nangaral na, “Mangagsisi kayo: ...

Bakit Pumaparito ang Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw, Hindi sa Anyong Espiritu?

Dahil ang Makapangyarihang Diyos, ang Tagapagligtas, ay nagpahayag ng mga katotohanan para sa Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw, maraming tao ang naghanap at nagsiyasat sa tunay na landa...