Mag-subscribe

Menu

Tagalog Sermon Outline

Sino ang Makapagliligtas sa Sangkatauhan at Makababago nang Lubusan sa Ating Tadhana?

Kapag binanggit ang tadhana, karamihan ng tao ay itinuturing na magkapareho ang pagkakaroon ng pera at katayuan, at ang pagiging matagumpay at may magandang tadhana, at iniisip na ang mahihirap, ang n...

Makatwiran ba ang ideya tungkol sa trinidad?

Simula nang ginawa ng Panginoong Jesus na nagkatawang-tao ang gawain ng Kapanahunan ng Biyaya, sa loob ng 2,000 taon, tinukoy ng buong Kristiyanismo ang nag-iisang tunay na Diyos bilang ang “Trinidad....

Bakit ang Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw ay Babae?

Sa mga huling araw, ang Makapangyarihang Diyos na nagkatawang-tao ay nagpakita para gumawa at magpahayag ng maraming katotohanan. Nalathala ito sa internet at ginimbal ang buong mundo, habang parami n...

Mga Serye ng Sermon: Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya | Sino ang Nag-iisang Tunay na Diyos?

Sa mundo ngayon, karamihan sa mga tao ay may kung anong uri ng pananampalataya; karamihan sa mga tao ay naniniwala sa Diyos, at silang lahat ay naniniwala sa isang partikular na nasa kanilang puso. Sa...

Pinatawad ang Ating mga Kasalanan—Dadalhin ba Tayo ng Panginoon Diretso sa Kanyang Kaharian Pagbalik Niya?

Patuloy na lumalaki ang mga sakuna at lahat ng mananampalataya ay sabik na hinihintay ang pagparito ng Tagapagligtas, nananabik na maitaas sa kalangitan habang sila’y tulog para makipagkita sa Pangino...

Bakit Sinasabi ng Panginoong Jesus “Hindi ang bawa’t nagsasabi sa Akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit”?

Basahin ang artikulong ito upang maunawaan ang tunay na kahulugan ng Mateo 7:21–23 at mahanap ang paraan upang sundin ang kalooban ng Diyos at makapasok sa kaharian ng langit....

Mga Serye ng Sermon: Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya | Paano Inililigtas ng Tagapagligtas ang Sangkatauhan sa Kanyang Pagparito?

Ano ang naiisip ninyo kapag iniisip ninyo ang Tagapagligtas? Napakaraming tao ang naghihintay na bumaba ang Tagapagligtas sa mga huling araw para iligtas ang sangkatauhan, at napakaraming propeta ang ...

Ano ang Talagang Ibig Sabihin ng Panginoong Jesus Nang Sinabi Niya sa Krus na “Naganap Na”?

Pinaniniwalaan ng mga Kristiyano na no’ng sinabi ng Panginoong Jesus sa krus na “Naganap na,” sinasabi Niya na ang gawain ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan ay nakumpleto na. Kaya nakasisiguro an...

Sino ang Nag-iisang Tunay na Diyos?

Sa mga panahong ito, karamihan ng mga tao ay nananampalataya at naniniwalang mayroong Diyos. Naniniwala sila sa Diyos na nasa kanilang puso. Kaya sa paglipas ng panahon, ang mga tao sa iba’t ibang lug...

Paano Inililigtas ng Tagapagligtas ang Sangkatauhan sa Kanyang Pagparito?

Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa Tagapagligtas, sumasang-ayon ang lahat ng mananampalataya na sa mga huling araw, tiyak na paparito Siya sa lupa para iligtas ang sangkatauhan. Maraming propeta...

Paano Makamit ang Pangangalaga ng Diyos sa Malalaking Sakuna

Kamakailan lamang, ang Pilipinas ay nakaranas ng patuloy na mga sakuna. Noong Hulyo, tumama ang isang 6.6 magnitude na lindol sa ilang 16 na kilometro timog-kanluran ng Calatagan, Batangas. Ang nag-aa...

Ika-26 ng Mayo 2021 Super Blood Moon: Dumarating ang Dakila at Kahila-hilakbot na Araw ni Jehova

Ang super blood moon ay muling magpapakita ngayong 2021 at dumarating ang dakila at kahila-hilakbot na araw ng Diyos. Nasalubong mo na ba ang Panginoon? Basahin ang artikulong ito upang mahanap ang pa...

Ano ang Isang Mananagumpay? Paano Tayo Magiging Mga Mananagumpay at Makatamo ng Proteksyon ng Diyos?

Ano ang mga mananagumpay na ipinropesiya sa Biblia? Ngayon ang mga sakuna ay palaki nang palaki. Paano tayo magiging mga mananagumpay at mapoprotektahan ng Diyos mula sa mga sakuna? Ang artikulong ito...

Ang Mga Sakuna ay Nagaganap: Paano Tayo Dapat Tunay na Magsisi upang Makamit ang Proteksyon ng Diyos?

Sunod-sunod na nagaganap ang mga sakuna. Ano ang kalooban ng Diyos sa likod nito? Paano tayo dapat magsisi sa Diyos upang makamit ang Kanyang proteksyon? Basahin ang artikulong ito upang malaman....

Bakit Nagkakasala Pa Rin Tayo Pagkatapos ng Pangungumpisal? Paano Tayo Makakatakas Sa Pagkaalipin sa Kasalanan?

Naniniwala tayo sa Panginoon, ngunit bakit hindi tayo makalaya mula sa estado ng pagkukumpisal at pagkatapos ay pagkakasala? Paano nga ba tayo ganap na makakatakas sa pagkaalipin sa kasalanan? Basahin...

Dumating na ang Mga Araw ni Noe. Paano Natin Babatiin ang Panginoon?

Lumitaw na ang mga palatandaan ng mga araw ni Noe na ipinropesiya sa Biblia. Paano natin hahanapin ang pagpapakita ng Diyos at salubungin ang Panginoon? Basahin ang artikulong ito upang malaman....

Ang mga Umuulit sa Paggawa ng Kasalanan ba ay Habambuhay na Patatawarin ng Diyos at Madadala sa Makalangit na Kaharian?

Kung palagi nating inuulit ang mga kasalanan, makakatamo ba tayo ng walang hanggang kapatawaran ng Diyos? Paano natin matitigil ang paulit-ulit na pagkakasala at makapasok sa kaharian sa langit? Basah...

Ano ang Piging ng Kasal ng Cordero at Paano Makadadalo Dito

Ano ang piging ng kasal ng Cordero? Paano tayo makadadalo sa piging ng kasal ng Cordero? Sa pamamagitan ng pagbasa sa artikulong ito, makukuha mo ang mga sagot....