Menu

Bible Study Topics Tagalog

Bible Verse of the Day Tagalog - Paliwanag ng Awit 46:1

Habang dumadalas ang mga sakuna, alam mo ba kung paano tayo makapapasok sa kanlungan at makamit ang proteksyon ng Diyos? Basahin ang paliwanag na ito ng Awit 46:1 para mahanap ang paraan....

Mga Serye ng Sermon: Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya | Sa Pagbabalik ng Tagapagligtas, Tatawagin Pa Rin Ba Siyang Jesus?

Sa mga huling araw, ang Tagapagligtas na Makapangyarihang Diyos ay pumarito upang magpahayag ng mga katotohanan, nagpapakita at gumagawa upang ganap na iligtas ang sangkatauhan. Mula nang ang aklat na...

Talaga bang Magbabalik ang Panginoon na Sakay ng Isang Ulap?

Nakakakita tayo ng sunud-sunod na sakuna, at laganap sa mundo ang mga pandemya. Ang mga mananampalataya ay sabik na naghihintay na bumalik ang Panginoon na sakay ng isang ulap at na dalhin sila sa ala...

Mga Serye ng Sermon: Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya | Bakit Natin Masasalubong Lang ang Panginoon sa Pamamagitan ng Pakikinig sa Tinig ng Diyos?

Sa mga huling araw, nagpakita at gumawa ang Tagapagligtas na Makapangyarihang Diyos, nagpapahayag ng maraming katotohanan at gumagawa ng gawain ng paghatol. Maraming tao mula sa lahat ng denominasyon ...

Mga Serye ng Sermon: Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya | "Ang Kaligtasan Ba Sa Pamamagitan ng Pananampalataya'y Makapagpapapasok sa Kaharian ng Diyos?"

Isang pandemya ang walang humpay na kumakalat at nagsimula nang magkaroon ng mga lindol, pagbaha, pananalasa ng mga insekto at taggutom. Maraming tao ang nasa kalagayan ng patuloy na pagkabalisa, at a...

Totoo Bang Lahat ng Gawain at mga Salita ng Diyos ay Nasa Biblia?

Ang Makapangyarihang Diyos na Tagapagligtas ay nagpakita at gumagawa sa mga huling araw, at nagpahayag Siya ng milyun-milyong salita. Ginagawa Niya ang gawain ng paghatol na...

Mga Serye ng Sermon: Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya | Bakit Pumaparito ang Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw, Hindi sa Anyong Espiritu?

Sa mga huling araw, nagpahayag ng napakaraming katotohanan ang Makapangyarihang Diyos sa katawang-tao at ginagawa ang gawain ng paghatol na nagsisimula sa sambahayan ng Diyos. Kinumpleto Niya ang isan...

Bakit Natin Masasalubong Lang ang Panginoon sa Pamamagitan ng Pakikinig sa Tinig ng Diyos?

Sa ngayon, ang lahat ng nananalig ay nananabik para sa pagparito ng Panginoong Jesus sakay ng isang ulap, dahil nagiging mas malala ang mga sakuna at dumarami ang lahat ng...

Bakit Ginagawa ng Diyos ang Gawain ng Paghatol sa Mga Huling Araw?

Sa kasalukuyan, lumalaganap ang epidemya sa buong mundo, at patindi nang patindi ang mga sakuna. Nakakita na tayo ng mga lindol, taggutom, at mga digmaan, at ang lahat ng mananampalataya ay sabik na i...

Tagalog Christian Testimony Video | "Nasalubong Ko Na ang Panginoon sa Wakas"

Isang tapat na Katoliko ang bida na hinihintay ang Panginoon na pumarito nang nakasakay sa ulap at dalhin siya pataas sa kaharian ng langit. Isang beses habang tumitingin sa Biblia, hindi inaasahang n...

Mga Serye ng Sermon: Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya | Pinatawad ang Ating mga Kasalanan—Dadalhin ba Tayo ng Panginoon Diretso sa Kanyang Kaharian Pagbalik Niya?

Patuloy na lumalaki ang mga sakuna at lahat ng mananampalataya ay sabik na hinihintay ang pagparito ng Tagapagligtas, nananabik na maitaas sa kalangitan para makipagkita sa Panginoon at para matakasan...

Ang Kaligtasan Ba Sa Pamamagitan ng Pananampalataya’y Makapagpapapasok sa Kaharian ng Diyos?

Isang pandemya ang kumakalat nang walang humpay, at nagsimula nang magkaroon ng mga lindol, pagbaha, pananalasa ng mga insekto at taggutom. Maraming tao ang nasa estado ng patuloy na pagkabalisa, at a...

Sa Pagbabalik ng Tagapagligtas, Tatawagin Pa Rin Ba Siyang Jesus?

Sa mga huling araw, ang Tagapagligtas na Makapangyarihang Diyos ay naparito na sa lupa, nagpapahayag ng mga katotohanan, nagpapakita at gumagawa upang ganap na iligtas ang sangkatauhan. Mula nang an...

Bible Verse of the Day Tagalog - Paliwanag sa Awit 50:15

Awit 50:15 - Paano tayo dapat tumawag sa Diyos upang protektahan Niya tayo sa mga sakuna? Basahin ngayon para makuha ang sagot....

Ano ang Pagkakatawang-Tao?

Alam nating lahat na dalawang libong taon na ang nakararaan, nagkatawang-tao ang Diyos sa mundo ng tao bilang ang Panginoong Jesus para tubusin ang sangkatauhan, at nangaral na, “Mangagsisi kayo: ...

Bakit Pumaparito ang Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw, Hindi sa Anyong Espiritu?

Dahil ang Makapangyarihang Diyos, ang Tagapagligtas, ay nagpahayag ng mga katotohanan para sa Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw, maraming tao ang naghanap at nagsiyasat sa tunay na landa...

Tinubos ng Panginoong Jesus ang Sangkatauhan, Kaya Bakit Niya Gagawin ang Gawain ng Paghatol Pagbalik Niya sa mga Huling Araw?

Dalawang libong taon na ang nakararaan, ang Panginoong Jesus na nagkatawang-tao ay ipinako sa krus para tubusin ang mga kasalanan ng sangkatauhan, nagsisilbing isang handog para sa kasalanan at kinuku...

Mga Serye ng Sermon: Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya | Bakit ang Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw ay Babae?

Ang Makapangyarihang Diyos, Cristo ng mga huling araw, ay nagpahayag ng maraming katotohanan at ginimbal ang buong mundo. Habang sinisiyasat nila ang tunay na daan, maraming tao ang nakakakita na ang ...