Mag-subscribe

Menu

Bible Study Topics Tagalog

Makatwiran ba ang ideya tungkol sa trinidad?

Simula nang ginawa ng Panginoong Jesus na nagkatawang-tao ang gawain ng Kapanahunan ng Biyaya, sa loob ng 2,000 taon, tinukoy ng buong Kristiyanismo ang nag-iisang tunay na Diyos bilang ang “Trinidad....

Bakit ang Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw ay Babae?

Sa mga huling araw, ang Makapangyarihang Diyos na nagkatawang-tao ay nagpakita para gumawa at magpahayag ng maraming katotohanan. Nalathala ito sa internet at ginimbal ang buong mundo, habang parami n...

Bakit Sinasabi ng Panginoong Jesus “Hindi ang bawa’t nagsasabi sa Akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit”?

Basahin ang artikulong ito upang maunawaan ang tunay na kahulugan ng Mateo 7:21–23 at mahanap ang paraan upang sundin ang kalooban ng Diyos at makapasok sa kaharian ng langit....

Bakit Hinahangad ng mga Judio ang Pagdating ng Mesiyas subalit Kinalaban Siya Noong Siya ay Tunay na Dumating?

Inihula ng Lumang Tipan na ang Mesiyas ang mamumuno sa mga buhay ng mga Israelita, kaya't masigasig na inabangan ng mga Judio ang pagdating ng Mesiyas. Gayunpaman, bakit noong dumating talaga ang Mesi...

Ano ang Talagang Ibig Sabihin ng Panginoong Jesus Nang Sinabi Niya sa Krus na “Naganap Na”?

Pinaniniwalaan ng mga Kristiyano na no’ng sinabi ng Panginoong Jesus sa krus na “Naganap na,” sinasabi Niya na ang gawain ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan ay nakumpleto na. Kaya nakasisiguro an...

Sino ang Nag-iisang Tunay na Diyos?

Sa mga panahong ito, karamihan ng mga tao ay nananampalataya at naniniwalang mayroong Diyos. Naniniwala sila sa Diyos na nasa kanilang puso. Kaya sa paglipas ng panahon, ang mga tao sa iba’t ibang lug...

Paano Inililigtas ng Tagapagligtas ang Sangkatauhan sa Kanyang Pagparito?

Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa Tagapagligtas, sumasang-ayon ang lahat ng mananampalataya na sa mga huling araw, tiyak na paparito Siya sa lupa para iligtas ang sangkatauhan. Maraming propeta...

Bakit Itinanong ng Panginoong Jesus kay Pedro nang 3 Beses “Iniibig Mo Baga Ako?”

Marami ang nalilito kung bakit tinanong nang 3 beses ng Panginoong Jesus si Pedro ng “Iniibig Mo Baga Ako?”. Ano ang dapat nating matutunan mula sa mga katanungan ng Panginoon? Basahin upang malaman a...

Taglay Mo Ba ang Pananampalataya ng Babaeng Taga-Canaan?

Naitala ng Bagong Tipan: “At narito, ang isang babaing Cananea na lumabas sa mga hangganang yaon, at nagsisigaw, na nagsasabi, ‘Kahabagan Mo ako, Oh Panginoon, ikaw na Anak ni David; ang aking anak na...

Paano Makisalamuha sa Iba na Alinsunod sa Mga Turo ng Panginoon

Sa totoong buhay, bakit madalas na labag tayo sa mga turo ng Panginoon at may mga salungatan sa iba? Paano tayo magkakaroon ng maayos na samahan sa iba at mahalin ang isa't isa batay sa mga turo ng Pa...

Ang Makapangyarihang Diyos ang Nagbalik na Panginoong Jesus

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Pagkatapos ng gawain ni Jehova, naging tao si Jesus upang gawin ang Kanyang gawain sa mga tao. Ang Kanyang gawain ay hindi isinagawa nang nakahiwalay, kundi nakabat...

Tagalog Testimony Video "Nauunawaan Ko Na Ang Ugnayan sa Pagitan ng Biblia at ng Diyos"

Nagkataong napanood ng pangunahing tauhan, isang Kristiyano, ang ilang pelikulang ginawa ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa YouTube. Natuklasan niyang talagang tunay at nakaaantig ang mga ito...

Paano Makamit ang Pangangalaga ng Diyos sa Malalaking Sakuna

Kamakailan lamang, ang Pilipinas ay nakaranas ng patuloy na mga sakuna. Noong Hulyo, tumama ang isang 6.6 magnitude na lindol sa ilang 16 na kilometro timog-kanluran ng Calatagan, Batangas. Ang nag-aa...

Ika-26 ng Mayo 2021 Super Blood Moon: Dumarating ang Dakila at Kahila-hilakbot na Araw ni Jehova

Ang super blood moon ay muling magpapakita ngayong 2021 at dumarating ang dakila at kahila-hilakbot na araw ng Diyos. Nasalubong mo na ba ang Panginoon? Basahin ang artikulong ito upang mahanap ang pa...

Ano ang Isang Mananagumpay? Paano Tayo Magiging Mga Mananagumpay at Makatamo ng Proteksyon ng Diyos?

Ano ang mga mananagumpay na ipinropesiya sa Biblia? Ngayon ang mga sakuna ay palaki nang palaki. Paano tayo magiging mga mananagumpay at mapoprotektahan ng Diyos mula sa mga sakuna? Ang artikulong ito...

Bakit Nagkakasala Pa Rin Tayo Pagkatapos ng Pangungumpisal? Paano Tayo Makakatakas Sa Pagkaalipin sa Kasalanan?

Naniniwala tayo sa Panginoon, ngunit bakit hindi tayo makalaya mula sa estado ng pagkukumpisal at pagkatapos ay pagkakasala? Paano nga ba tayo ganap na makakatakas sa pagkaalipin sa kasalanan? Basahin...

Dumating na ang Mga Araw ni Noe. Paano Natin Babatiin ang Panginoon?

Lumitaw na ang mga palatandaan ng mga araw ni Noe na ipinropesiya sa Biblia. Paano natin hahanapin ang pagpapakita ng Diyos at salubungin ang Panginoon? Basahin ang artikulong ito upang malaman....