Menu

Kaligtasan at Ganap na Kaligtasan

Tagalog Christian Movie Extract 2 From "Mapalad ang Mapagpakumbaba": Makakapasok ba sa Kaharian ng Langit ang mga Naligtas?

Sa Panahon ng Biyaya, isinagawa ng Panginoong Hesus ang gawain ng pagtubos na nagpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Hangga't tinatanggap natin ang Panginoong Hesus bilang ating Tagapagligtas at ...

Tagalog Christian Movie Extract 3 From "Mapalad ang Mapagpakumbaba": Paano Makikilala ang Pagkakaiba ng Pagkakaligtas at Totoong Kaligtasan

Naniniwala ang maraming nasa mundo ng relihiyon tayong mga nananalig sa Panginoon ay napatawad na ang mga kasalanan at nailigtas na sa pamamagitan ng Kaniyang biyaya, at isinasabuhay natin ang kababaa...

Tagalog Christian Movie Extract 6 From "Awit ng Tagumpay": Ang Landas na Patungo sa Pagdalisay at Kaligtasan

Paano dalisayin at iligtas ng gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ang tao? Paano tayo sasailalim sa paghatol at pagkastigo ng Diyos upang makamit natin ang katotohanan, ang buhay, at maging...

Tagalog Christian Movie Extract 1 From "Ang Sugo ng Ebanghelyo": Anong Ibig Sabihin ng Panginoong Hesus Nang Sabihin Niyang “Tapos na” sa Krus?

Maraming tao sa relihiyosong mundo ang nag-iisip: “Ang pagsasabi ng Panginoong Jesus sa krus na 'Naganap na' ay nagpapatunay na tapos na ang gawain ng Diyos na pagliligtas sa sangkatauhan. Sa paniniwa...