Menu

Kaligtasan at Ganap na Kaligtasan

Tagalog Christian Movie | Makakapasok ba sa Kaharian ng Langit ang mga Naligtas? (Tampok na Extract)

Sa Panahon ng Biyaya, isinagawa ng Panginoong Hesus ang gawain ng pagtubos na nagpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Hangga't tinatanggap natin ang Panginoong Hesus bilang ating Tagapagligtas at ...

Tagalog Christian Movie | Paano Makikilala ang Pagkakaiba ng Pagkakaligtas at Totoong Kaligtasan (Tampok na Extract)

Naniniwala ang maraming nasa mundo ng relihiyon tayong mga nananalig sa Panginoon ay napatawad na ang mga kasalanan at nailigtas na sa pamamagitan ng Kaniyang biyaya, at isinasabuhay natin ang kababaa...

Tagalog Christian Movie | Ang Landas sa Pagdadalisay at Pagpasok sa Kaharian ng Diyos (Tampok na Extract)

Paano dalisayin at iligtas ng gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ang tao? Paano tayo sasailalim sa paghatol at pagkastigo ng Diyos upang makamit natin ang katotohanan, ang buhay, at maging...

Tagalog Christian Movie | Anong Ibig Sabihin ng Panginoong Hesus Nang Sabihin Niyang “Tapos na” sa Krus? (Tampok na Extract)

Maraming tao sa relihiyosong mundo ang nag-iisip: “Ang pagsasabi ng Panginoong Jesus sa krus na 'Naganap na' ay nagpapatunay na tapos na ang gawain ng Diyos na pagliligtas sa sangkatauhan. Sa paniniwa...