Menu

Ang Misteryo ng Pagdala sa Langit

Tagalog Christian Movie | Ang Kaharian ba ng Diyos ay nasa Langit o nasa Lupa? (Tampok na Extract)

Maraming mga nananampalataya sa Panginoong Jesus ang naghihintay na madala sa kaharian ng langit, pero alam mo ba kung nasaan talaga ang kaharian ng langit? Alam mo ba ang tunay na kahulugan ng pagdad...

Tagalog Christian Movie | Sino ang Unang Madadala Pagdating ng Panginoon? (Tampok na Extract)

Marami sa mga nananalig sa Panginoon ang naniniwala na basta't sila ay nagsasakripisyo, nagpapakahirap, at nagsusumikap, siguradong mauuna silang madala. Pero may batayan ba ito sa mga salita ng Pangi...

Tagalog Christian Movie | Nasa Langit ba ang Kaharian ng Langit o nasa Lupa? (Tampok na Extract)

Maraming sumasampalataya sa Panginoon ang naniniwala na ang kaharian ng langit ay nasa langit. Totoo ba ito? Sabi sa Panalangin ng Panginoon: "Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang pangalan Mo. ...

Tagalog Christian Movie | Saan ang Lugar na Naihanda ng Panginoon para sa Atin? (Tampok na Extract)

Dalawang libong taon na ang nakararaan, ipinangako ng Panginoong Jesus, "Ako'y paroroon upang ipaghanda Ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung Ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay mul...