Mag-subscribe

Menu

Pangako ng Diyos: Magandang Patutunguhan ng Sangkatauhan

17 mga Talata Tungkol sa mga Pangako ng Diyos sa Bibliya: Ang Daan sa Makalangit na Kaharian

Quick Navigation 1. Pangako ng Diyos: Ang mga Pagpapala ng Kaharian ng Langit 2. Nasaan ang Kaharian ng Langit na Ipinangako ng Diyos? 3. Anong Uri ng mga Tao ang Makapapasok sa Ka...

7 Mga Talata ng Bibliya Tungkol sa Bagong Langit at Bagong Lupa

Ang mga propesiya sa Bibliya na ang bagong langit at bagong lupa ay lilitaw, na kung saan ay isang maganda at walang hanggang kaharian ng Diyos ay itinayo para sa Kanyang bayan. Ito ang pangako ng Diy...

Mga Talata sa Bibliya tungkol sa Kaharian ng Langit: Ang Paglalantad sa Misteryo ng Kaharian ng Langit

Lahat ng mga naniniwala sa Diyos ay nananabik na madala sa Kaharian ng Langit at matamasa ang magandang buhay sa loob ng Kaharian ng Langit kapag ang Panginoon ay bumalik sa huling mga araw. Kaya, Nas...

10 Bible Verses Tungkol sa Buhay na Walang Hanggan

Juan 3:16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroo...