Mag-subscribe

Menu

Pangako ng Diyos: Magandang Patutunguhan ng Sangkatauhan

Pangako ng Diyos sa mga Israelita

Sinipi Mula sa Kristiyanong Dokumentaryo na “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat”: Pangako ng Diyos sa mga Israelita Pagkaraan ng daan-daang taong paghihigpit ng utos, sa huli ay nanganib ang mga Is...

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pangako ng Diyos sa Tao sa mga Huling Araw"

Kapag nakumpleto gawain ng paglupig, tao'y papasok sa magandang daigdig. Buhay sa lupa'y mananatili, ngunit 'di tulad ngayon. Ito'y bagong buhay matapos ang paglupig sa tao, patunay ng pagpasok ...

17 mga Talata Tungkol sa mga Pangako ng Diyos sa Bibliya: Ang Daan sa Makalangit na Kaharian

Quick Navigation 1. Pangako ng Diyos: Ang mga Pagpapala ng Kaharian ng Langit 2. Nasaan ang Kaharian ng Langit na Ipinangako ng Diyos? 3. Anong Uri ng mga Tao ang Makapapasok s...

7 Mga Talata ng Bibliya Tungkol sa Bagong Langit at Bagong Lupa

Ang mga propesiya sa Bibliya na ang bagong langit at bagong lupa ay lilitaw, na kung saan ay isang maganda at walang hanggang kaharian ng Diyos ay itinayo para sa Kanyang bayan. Ito ang pangako ng Diy...

Mga Talata sa Bibliya tungkol sa Kaharian ng Langit: Ang Paglalantad sa Misteryo ng Kaharian ng Langit

Lahat ng mga naniniwala sa Diyos ay nananabik na madala sa Kaharian ng Langit at matamasa ang magandang buhay sa loob ng Kaharian ng Langit kapag ang Panginoon ay bumalik sa huling mga araw. Kaya, Nas...

10 Bible Verses Tungkol sa Buhay na Walang Hanggan

Juan 3:16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroo...