Menu

Pangako ng Diyos: Magandang Patutunguhan ng Sangkatauhan

Pangako ng Diyos sa mga Israelita

Pagkaraan ng daan-daang taong paghihigpit ng utos, sa huli ay nanganib ang mga Israelita na mahatulan at mamatay ayon sa kautusan dahil sa kanilang mga paglabag. Agad-agad silang nanawagan sa Diyos, n...

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pangako ng Diyos sa Tao sa mga Huling Araw"

Kapag nakumpleto gawain ng paglupig, tao'y papasok sa magandang daigdig. Buhay sa lupa'y mananatili, ngunit 'di tulad ngayon. Ito'y bagong buhay matapos ang paglupig sa tao, patunay ng pagpasok ...

17 Mga Pangako ng Diyos Bible Verse - Hanapin ang Daan patungo sa Makalangit na Kaharian

Ang mga talatang ito sa Bibliya tungkol sa mga pangako ng Diyos at nauugnay na nilalaman ay magsasabi sa iyo kung paano matutupad ang pangako ng Panginoon sa Kanyang pagbabalik at tutulungan kang mata...

7 Mga Talata ng Bibliya Tungkol sa Bagong Langit at Bagong Lupa

Ano ang hitsura ng bagong langit at bagong lupa na ipinropesiya sa Bibliya? Nais mo bang mabuhay sa bagong buhay na ipinangako sa atin ng Diyos? Basahin ang 7 talata tungkol sa bagong buhay para malam...

Mga Talata sa Bibliya tungkol sa Kaharian ng Langit: Ang Paglalantad sa Misteryo ng Kaharian ng Langit

Lahat tayo ay nananabik na makapasok sa makalangit na kaharian at mamuhay ng magandang buhay doon. Kaya paano tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos? Basahin ang mga bible verse na ito tungkol sa kahar...

10 Bible Verses Tungkol sa Buhay na Walang Hanggan

Juan 3:16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroo...