Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie | "Ang Apoy ng Tagapagdalisay" The Miracle of Life Blossoming in the Prison of Demons

0 2022-03-27

Si Chen Xinjie na isang lider ng iglesia ay natunton at minanmanan ng mga pulis ng Partido Komunista ng China noong 2006 habang ginagawa ang kanyang tungkulin. Nauwi siya sa pagkaaresto kasama ng isang diyakono ng iglesia na si Zhao Guilan. Sa pagsisikap na makakuha ng impormasyon tungkol sa iba pang lider at kung nasaan itinatago ang mga pondo ng iglesia, pinagtatanong at pinilit sila ng mga pulis na sagutin ang kanilang mga tanong, gumamit pa nga ang mga ito ng mga taktika tulad ng pagbugbog sa kanila at pagbitin sa kanila nang nakaposas. Nang makita na tumatangging magsalita si Chen Xinjie, dinala nila siya sa isang lugar para sa lihim na pagtatanong, hinubad ang lahat ng suot niya para ipahiya siya, at kinuryente siya hanggang sa mawalan siya ng malay. Nang madama niyang nag-aagaw buhay na siya, ginamit niya ang natitira niyang lakas para magsumamo sa Diyos sa panalangin. Habang walang malay, nakakita siya ng isang koro ng mga anghel na kumakanta ng himno ng mga salita ng Diyos para hikayatin siya, ginigising siya mula sa bingit ng kamatayan. Nanindigan siya sa kanyang pananampalataya at nangakong patototohanan ang Diyos para ipahiya si Satanas. Nang makitang hindi gumagana ang malupit na pagpapahirap nila sa kanya, hinanap ng mga pulis ang asawa niya para subukang antigin ang puso niya para pilitin at akitin siyang pagtaksilan ang Diyos at traydurin ang iglesia. Dalawang ulit silang nagpadala ng espiya para maging malapit kay Chen Xinjie at makakuha ng impormasyon tungkol sa iglesia. Sa pamamagitan ng pagsandal sa Diyos, hindi siya nahulog sa mga panlilinlang ni Satanas, pero ayaw pa ring sumuko ng mga pulis. Pagkatapos, isang mahangin at maniyebeng araw, dinala nila sina Chen Xinjie at Zhao Guilan sa isang lugar para muling maturuan sa pamamagitan ng labor camp kung saan ay pinilit silang maghubad ng kanilang mga damit sa harap ng daan-daang preso, inilalantad ang mga hubad nilang katawan sa harap ng lahat. …

Mag-iwan ng Tugon