Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

"Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit" (Clip 3/5) Saan Mismo Naroon ang Kaharian sa Langit?

Panimula

“Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit” (Clip 3/5) Saan Mismo Naroon ang Kaharian sa Langit?

Ang pinakadakilang pangarap natin na nananalig sa Panginoon ay sumalubong sa pagbalik ng Panginoon, madala sa kaharian sa langit, at matanggap ang pangako at mga pagpapala ng Diyos. Naniniwala ang karamihan sa mga tao na pagbalik ng Panginoon, itataas tayo sa hangin para salubungin ang Panginoon. Pero sa Biblia, sinasabi na ang Bagong Jerusalem ay bababa mula sa langit. “Ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao,” “Ang mga kaharian ng mundong ito ay nagiging mga kaharian ng ating Panginoon, at ng Kanyang Cristo.” Nasa alapaap ba o nasa lupa ang kaharian sa langit? Paano dadalhin ng Panginoon ang mga banal patungo sa kaharian sa langit pagbalik Niya?

 

Rekomendasyon:

Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit | Movie Clip tungkol sa Ebanghelyo (4)

I-expand