Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Ang Panginoong Jesus ba ang Anak ng Diyos o ang Diyos Mismo? (6/6) | "Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong"

Panimula

Panimula

“Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong” – Ang Panginoong Jesus ba ang Anak ng Diyos o ang Diyos Mismo? (6/6)

Malinaw na nakatala sa Biblia na ang Panginoong Jesus ang Cristo, na Siya ang Anak ng Diyos.Gayunman ang Kidlat sa Silanganan ay nagpapatotoo na ang Cristo na nagkatawang-tao ay ang pagpapakita ng Diyos, na Siya ang Diyos Mismo. Kung gayon, ang Cristo ba na nagkatawang-tao ang Anak ng Diyos? O Siya Mismo ang Diyos? Sinasabi ng Makapangyarihang Diyos, “‘Si Jesus ang sinisintang Anak ng Diyos, na Kanyang kinalulugdan’…. ay tunay na sinalita ng Diyos Mismo. Iyon ang Diyos na nagpapatotoo sa Sarili Niya mismo, ngunit mula lamang sa magkaibang pananaw, na ang Espiritu sa langit ay sumasaksi sa Kanyang sariling pagkakatawang-tao. Si Jesus ay ang Kanyang pagkakatawang-tao, hindi ang Kanyang Anak sa langit. Naiintindihan mo ba? Hindi ba ang mga salita ni Jesus, ‘Ang Ama ay nasa Akin at Ako ay nasa Ama,’ nagsasabing sila ay isang Espiritu? At hindi ba dahil sa pagkakatawang-tao na Sila ay nagkahiwalay sa pagitan ng langit at lupa? Sa katotohanan, Sila ay isa pa rin; kahit ano pa, ito ay para lamang ang Diyos ay sumasaksi sa Sarili Niya” (Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-Tao).

I-expand