Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Mga Christian Movie Clip (4) | Kumakatok sa Pintuan | "Kumakatok ang Panginoon sa Pinto: Nakikilala Mo ba ang Kanyang Tinig? (1)"

Panimula


Mga Christian Movie Clip (4) | Kumakatok sa Pintuan | “Kumakatok ang Panginoon sa Pinto: Nakikilala Mo ba ang Kanyang Tinig? (1)”
Sinabi ng Panginoong Jesus, “Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig” (Juan 10:27). Malinaw na nagsasalita ang Panginoon upang hanapin ang Kanyang tupa sa Kanyang pagbabalik. Ang pinakamahirap na gagawin ng mga Kristiyano habang hinihintay nila ang pagdating ng Panginoon ay ang paghahangad na marinig ang tinig ng Panginoon. Paano kaya nila makikilala ang tinig ng Panginoon? Ano nga ba ang pagkakaiba ng tinig ng Diyos at ng tinig ng mga tao?

I-expand