Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie | Bakit Sinusuway ng Tao ang Diyos? (Tampok na Extract)

3,620 2020-05-14

Dalawang libong taon na ang nakararaan, nang magkatawang-tao ang Diyos bilang Panginoong Jesus at makihalubilo sa mga tao para tubusin ang sangkatauhan, hindi Siya tinanggap noong panahon ng kadiliman, at kalaunan ay ipinako Siya sa krus ng masasama at tiwaling sangkatauhan. Ipinropesiya ng Panginoong Jesus na muli Siyang paparito sa mga huling araw, na nagsasabi: "Sapagkat gaya ng kidlat, na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit; gayon din naman ang Anak ng tao sa Kanyang kaarawan. Datapuwat kailangan muna Siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito" (Lucas 17:24–25). Bakit "itatakwil ng lahing ito" ang Panginoong Jesus kapag pumarito Siyang muli sa mga huling araw? Nang magpakita ang Diyos nang dalawang beses sa katawang-tao para gawin ang Kanyang gawain bakit Siya mabangis na kinalaban at tinuligsa ng tiwaling sangkatauhan? Alam mo ba kung bakit? Ibubunyag sa iyo ng maikling pelikulang ito ang sagot.

Mag-iwan ng Tugon