Menu

Bible Verse of the Day in Tagalog - Proverbs 16:3 Tagalog Explanation

Bible Verse of the Day in Tagalog

Iukol mo kay Jehova ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag.

Kapag pakiramdam mo ay wala kang magawa sa pagharap sa iba't ibang hamon at paghihirap sa buhay, ipinagkakatiwala mo ba ang mga ito sa Diyos? Kung hindi mo pa nagagawa, pakibasa ang sanaysay na ito; mauunawaan mo ang kahalagahan ng pagtitiwala, na nagbibigay-daan sa iyong makahanap ng mga solusyon sa anumang problemang darating sa iyo.

“Iukol mo kay Jehova ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag” (Kawikaan 16:3). Ang talatang ito ay palaging gumaganap ng malalim na papel sa ating buhay, na gumagabay sa atin kung paano maayos na magplano at makamit ang ating mga layunin at mithiin. Anuman ang mga hamon na kinakaharap natin o ang mga layunin na ating hinahangad, dapat muna nating ipagkatiwala ang mga ito sa Diyos, hanapin ang Kanyang patnubay sa paggabay sa ating landas at mga hakbang, at humingi ng karunungan at lakas upang harapin ang mga paghihirap at problema. Sa paggawa nito, hindi tayo malalayo sa kalooban at daan ng Diyos, at matagumpay nating maisasakatuparan ang ating pinlano ayon sa plano ng Diyos.

Sa totoong buhay, madalas tayong dumaranas ng iba't ibang pressure at pagkabalisa. Hinahangad natin ang mga mithiin, naghahanap ng tagumpay, at naghahangad ng kaligayahan... ngunit ang lahat ng ito ay wala sa ating kontrol. Dati akong ambisyoso at naghahangad na indibidwal; Nais kong makamit ang tagumpay at mga nagawang bagay sa aking trabaho at buhay. Nagtakda ako ng maraming mga layunin at gumawa ng mga plano, nagtatrabaho nang walang pagod upang makamit ang mga ito, iniisip na ito ay magdadala sa akin sa lahat ng gusto ko. Gayunpaman, nagkamali ako. Ang mga layunin at planong ito ay nagdulot sa akin ng unti-unting pagkapagod at pang-aapi, na para bang ako ay isang taong nakagapos at pinaghihigpitan. Nakaranas ako ng maraming paghihirap at hadlang, naharap ako sa pagsalungat at kritisismo. Nagsimula akong pagdudahan ang mga kakayahan ko at halaga, nawalan ng tiwala sa aking mga layunin at plano. Natagpuan ko ang aking sarili sa isang mahirap na kalagayan...

Sa panahon ng isang espirituwal na debosyon, nakita ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, “Ang mga tunay na may takot sa Diyos, kapwa sa malalaki at maliliit na bagay, ay hihingi ng tulong sa Diyos, mananalangin sa Diyos, ipagkakatiwala ang lahat sa Diyos, at pagkatapos ay titingnan kung paano sila inaaakay at ginagabayan ng Diyos. Kapag nagkaroon ka na ng gayong karanasan, magagawa mong humingi ng tulong sa Diyos sa lahat ng bagay, at habang lalo mong nararanasan ito, lalo mong madarama na ang paghingi ng tulong sa Diyos sa lahat ng bagay ay napakapraktikal. Kapag humihingi ka ng tulong sa Diyos sa isang bagay, posibleng hindi ka bigyan ng Diyos ng isang damdamin, malinaw na kahulugan, o lalo na ng malilinaw na tagubilin, ngunit ipapaunawa Niya sa iyo ang isang ideya, na may eksaktong kaugnayan sa bagay na ito, at ito ang paggabay ng Diyos sa iyo gamit ang ibang pamamaraan at pagbibigay sa iyo ng isang landas. Kung nadarama at nauunawaan mo ito, makikinabang ka. Maaaring hindi mo nauunawaan ang anumang bagay sa sandaling ito, ngunit dapat kang patuloy na manalangin at humingi ng tulong sa Diyos. Walang mali rito, at sa malao’t madali ay mabibigyang-liwanag ka. Ang pagsasagawa sa ganitong paraan ay hindi nangangahulugan ng pagsunod sa mga tuntunin. Sa halip, ito ay pagtugon sa mga pangangailangan ng espiritu, at ganito dapat magsagawa ang mga tao. Maaaring hindi ka makatanggap ng kaliwanagan at patnubay tuwing mananalangin ka at hihingi ng tulong sa Diyos, ngunit dapat magsagawa ang mga tao sa ganitong paraan, at kung nais nilang maunawaan ang katotohanan, kailangan nilang magsagawa sa ganitong paraan. Ito ang normal na kalagayan ng buhay at espiritu, at sa ganitong paraan lamang maaaring mapanatili ng mga tao ang normal na relasyon sa Diyos, upang ang kanilang mga puso ay maging malapit sa Diyos. Samakatuwid ay maaaring masabi na ang paghingi ng tulong sa Diyos ay normal na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa puso ng mga tao. Makatanggap ka man ng kaliwanagan at patnubay ng Diyos, dapat kang manalangin at humingi ng tulong sa Diyos sa lahat ng bagay. Ito rin ang hindi maiiwasang paraan ng pamumuhay sa harap ng Diyos. Kapag naniniwala at sumusunod sa Diyos ang mga tao, dapat silang magkaroon ng lagay ng pag-iisip na laging humihingi ng tulong sa Diyos. Ito ang lagay ng pag-iisip na dapat taglayin ng mga taong may normal na pagkatao. Paminsan-minsan, ang paghingi ng tulong sa Diyos ay hindi nangangahulugan ng paghingi sa Diyos na gawin ang isang bagay gamit ang tiyak na mga salita, o paghingi sa Kanya ng tiyak na paggabay o pag-iingat. Sa halip, ito ay yaong kapag nakakasagupa ang mga tao ng ilang usapin, nagagawa nilang tumawag sa Kanya nang taimtim. Kaya, ano ang ginagawa ng Diyos kapag tumatawag ang mga tao sa Kanya? Kapag ang puso ng isang tao ay naaantig at naiisip niya ito: “O Diyos, hindi ko ito magagawang mag-isa, hindi ko alam kung paano ito gagawin, at ako ay nanghihina at negatibo…,” kapag sumaisip nila ang saloobing ito, alam ba ito ng Diyos? Kapag naiisip ng mga tao ang saloobing ito, ang mga puso ba nila ay taimtim? Kapag sila ay taimtim na tumatawag sa Diyos sa ganitong paraan, pumapayag ba ang Diyos na tulungan sila? Sa kabila ng katunayan na maaaring hindi sila nakapagsabi kahit isang salita, nagpapakita sila ng kataimtiman, at kaya sumasang-ayon ang Diyos na tulungan sila. Kapag ang isang tao ay nakakasagupa ng isang napakamasalimuot na paghihirap, kapag wala silang sinumang malalapitan, at kapag nadarama nila ang lalong kawalang-pag-asa, nagtitiwala sila sa Diyos bilang kanilang tanging pag-asa. Paano sila nananalangin? Ano ang kalagayan ng kanilang pag-iisip? Sila ba ay taimtim? Mayroon bang anumang di-dalisay sa panahong iyon? Kapag nagtitiwala ka sa Diyos na parang Siya ang huling hibla na makakapitan mo, umaasang tutulungan ka Niya, na taimtim ang iyong puso. Bagama’t maaaring hindi ka gaanong nagsasalita, ang iyong puso ay naaantig na. Ibig sabihin, ibinibigay mo ang iyong taimtim na puso sa Diyos, at ang Diyos ay nakikinig. Kapag nakikinig ang Diyos, nakikita Niya ang iyong mga paghihirap, liliwanagan ka Niya, gagabayan ka, at tutulungan ka.

Habang pinagninilayan ko ang mga salita ng Diyos, nakaramdam ako ng panibagong sensasyon sa loob ko, na para bang pinalaya ako. Nakakita ako ng bagong paraan para planuhin ang aking mga mithiin at layunin. Hindi na ako maaaring umasa lamang sa sarili kong paghahangad at pagsisikap; sa halip, pinipili kong magtiwala sa Diyos at ipagkatiwala ang aking mga layunin at plano sa Kanya. Habang ipinagkatiwala ko ang lahat sa Diyos, isang beses, pagkatapos ay isa pa... unti-unti, naging tahimik ang puso ko. Napagtanto ko na marami sa mga layunin at plano na itinakda ko noon ay hindi makatotohanan, lampas sa sarili kong kakayahan na makamit. Kaya naman, humingi ako ng patnubay ng Diyos upang magtakda ng mga plano ayon sa aking mga kakayahan. Sa patnubay ng Diyos, hindi na ako nag-aalala tungkol sa mga resulta at kahihinatnan ngunit naniniwala ako na ang Diyos ang may kontrol sa lahat. Hindi na ako nakaramdam ng pagod at pang-aapi; sa halip, magaan at malaya ang pakiramdam ko. Hindi na ako nakakaramdam ng kalituhan at pagkabigo; sa halip, malinaw at kontento ang pakiramdam ko. Sa pamamagitan ng karanasang ito, naunawaan ko na kapag ipinagkatiwala ng isang tao ang lahat sa Diyos, sinunod ang Kanyang mga pagsasaayos at patnubay, tatanggap sila ng tulong at proteksyon ng Diyos.

Mga kaibigan, dahil naunawaan niyo ang kahalagahan ng ipagkatiwala ang mga bagay sa Diyos, inaanyayahan namin kayo na ipagkatiwala ang lahat ng bagay sa Kanya upang mahanap ninyo ang tamang landas na ginagabayan ng Diyos. Kung nais niyong malaman nang higit pa ang tungkol sa kung paano ipagkatiwala ang lahat sa Diyos, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng online chat window sa ibaba ng aming website. Sama-sama nating pag-aralan ang salita ng Diyos at hanapin ang paraan.

Mag-iwan ng Tugon