Mag-subscribe

Menu

Repleksyon sa Ebanghelyo Ngayon

Mateo 5:6 - Mapapalad ang Nangagugutom at Nangauuhaw sa Katuwiran

Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka't sila'y bubusugin.
Tingnan ang iba pa

Sambahin ang Diyos sa Espiritu at Katotohanan. Isang Komentaryo sa Juan 4:23-24

Datapuwa't dumarating ang oras, at ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan: sapagka't hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa kaniya. Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sa kaniya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan.
Tingnan ang iba pa

Ang Salita ng Diyos ay Mananatili Magpakailanman. Isang Komentaryo sa Isaias 40:8

Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta; nguni't ang salita ng ating Dios ay mamamalagi magpakailan man.
Tingnan ang iba pa

2 Corinto 5:7 - Devotional Verses With Reflection Tagalog

Sapagka't nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin.
Tingnan ang iba pa

Juan 20:29 - Devotional Verses With Reflection Tagalog

Sapagka't ako'y nakita mo ay sumampalataya ka: mapapalad yaong hindi nangakakita, at gayon ma'y nagsisampalataya.
Tingnan ang iba pa

Ang Pagdating ng Anak ng Tao sa Mga Huling Araw—Isang Komentaryo sa Lucas 17:24-25

Sapagka't gaya ng kidlat, na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit; gayon din naman ang Anak ng tao sa kaniyang kaarawan. Datapuwa't kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakuwil ng lahing ito.
Tingnan ang iba pa

Babala ni Gamaliel: Ang Muwang na Dapat Mayroon tayo sa ating Pakikitungo sa Bagong Gawain ng Diyos

At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak: Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.
Tingnan ang iba pa

Pinuri Ng Diyos si Noe Dahil sa Kanyang Ganap na Pagsunod sa Diyos

Gayon ginawa ni Noe; ayon sa lahat na iniutos sa kaniya ng Dios, ay gayon ang ginawa niya.
Tingnan ang iba pa

Paano Tayo Makakapagkamit ng Puwersa at Pumasok sa Kaharian ng Langit?

At mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan, at kinukuha nang sapilitan ng mga taong mararahas.
Tingnan ang iba pa

Job 2:7–8 - Devotional Verses With Reflection Tagalog

Sa gayo'y umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon, at pinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kaniyang paa hanggang sa kaniyang puyo. At kumuha siya ng isang bibinga ng palyok upang ipangkayod ng langib; at siya'y naupo sa mga abo.
Tingnan ang iba pa

Job 2:6 - Devotional Verses With Reflection Tagalog

At ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, Narito, siya'y nasa iyong kamay; ingatan mo lamang ang kaniyang buhay.
Tingnan ang iba pa

Repleksyon sa Ebanghelyo Ngayon: Bakit gagawin ng Diyos ang Gawain ng Paghuhukom sa Huling mga Araw?

Sapagka't dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios.
Tingnan ang iba pa

Repleksyon sa Ebanghelyo Ngayon: Alam mo ba kung ano ang Ugat ng Kapanglawan ng mga Simbahan?

Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Dios, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay, o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon.
Tingnan ang iba pa

Mateo 5:11 - Devotional Verses With Reflection Tagalog

Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura, at kayo'y pinaguusig, at kayo'y pinagwiwikaan ng sarisaring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin.
Tingnan ang iba pa

Mateo 5:12 - Devotional Verses With Reflection Tagalog

Mangagalak kayo, at mangagsayang totoo: sapagka't malaki ang ganti sa inyo sa langit: sapagka't gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo.
Tingnan ang iba pa

Mateo 5:17 - Devotional Verses With Reflection Tagalog

Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta: ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin.
Tingnan ang iba pa

Genesis 6:9 - Devotional Verses With Reflection Tagalog - Pagsunod sa Kalooban ng Diyos

Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya: si Noe ay lumalakad na kasama ng Dios.
Tingnan ang iba pa