Sundan Kami

Repleksyon sa Ebanghelyo Ngayon

At mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan, at kinukuha nang sapilitan ng mga taong mararahas.

-Mateo 11:12

Mga saloobin na Talata sa Linggong na ito…
Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta; nguni't ang salita ng ating Dios ay mamamalagi magpakailan man.

-Isaias 40:8

Mga saloobin na Talata sa Linggong na ito…
Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka't sila'y bubusugin.

- Mateo 5:6

Mga saloobin na Talata sa Linggong na ito…
Sapagka't gaya ng kidlat, na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit; gayon din naman ang Anak ng tao sa kaniyang kaarawan. Datapuwa't kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakuwil ng lahing ito.

-Lucas 17:24-25

Mga saloobin na Talata sa Linggong na ito…