Mag-subscribe

Menu

Repleksyon sa Ebanghelyo Ngayon

Zacarias 13:8 Pagninilay: Paano Ka Magiging Isa sa Ikatlo na Maiiwan?

At mangyayari, na sa buong lupain, sabi ng Jehova, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay; nguni’t ang ikatlo ay maiiwan”
Tingnan ang iba pa

Ang Muling Pagkabuhay ni Jesus - Pag-aralan ang Mateo 27:53

At paglabas sa mga libingan pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli ay nagsipasok sila sa bayang banal at nangapakita sa marami.
Tingnan ang iba pa

Paliwanag ng Kawikaan 9:10—ang Pasimula ng Karunungan

Ang pagkatakot kay Jehova ay pasimula ng karunungan: at ang kaalaman ng Banal ay kaunawaan.
Tingnan ang iba pa

Paliwanag ng Awit 46:1—Ang Diyos ang Ating Kanlungan at Lakas

Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan
Tingnan ang iba pa

Awit 50:15 - Alalahanin na Tumawag sa Diyos sa mga Paghihirap

At tumawag ka sa Akin sa kaarawan ng kabagabagan; ililigtas kita, at iyong luluwalhatiin Ako.
Tingnan ang iba pa

Awit 91 - Ang Diyos ang Ating Kanlungan

Siyang tumatahan sa lihim na dako ng Kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng Makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, Siya’y aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na Siyang aking tinitiwalaan. Sapagka’t Kaniyang ililigtas ka sa silo ng paninilo, at sa mapamuksang salot.
Tingnan ang iba pa

Mateo 4:4 Debosyonal—“Hindi sa Tinapay Lamang Mabubuhay ang Tao”

Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawa’t salitang lumalabas sa bibig ng Diyos.
Tingnan ang iba pa

Komentaryo sa Job 1:21—Tunay na Pananampalataya ni Job sa Diyos

Hubad akong lumabas sa bahay-bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon: si Jehova ang nagbigay, at si Jehova ang nag-alis; purihin ang pangalan ni Jehova.
Tingnan ang iba pa

Mateo 5:6 - Mapapalad ang Nangagugutom at Nangauuhaw sa Katuwiran

Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka't sila'y bubusugin.
Tingnan ang iba pa

Sambahin ang Diyos sa Espiritu at Katotohanan. Isang Komentaryo sa Juan 4:23-24

Datapuwa't dumarating ang oras, at ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan: sapagka't hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa kaniya. Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sa kaniya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan.
Tingnan ang iba pa

Ang Salita ng Diyos ay Mananatili Magpakailanman. Isang Komentaryo sa Isaias 40:8

Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta; nguni't ang salita ng ating Dios ay mamamalagi magpakailan man.
Tingnan ang iba pa

Paliwanag sa 2 Corinto 5:7 - Devotional Verses With Reflection Tagalog

Sapagka't nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin.
Tingnan ang iba pa

Juan 20:29 - Devotional Verses With Reflection Tagalog

Sapagka't ako'y nakita mo ay sumampalataya ka: mapapalad yaong hindi nangakakita, at gayon ma'y nagsisampalataya.
Tingnan ang iba pa

Ang Pagdating ng Anak ng Tao sa Mga Huling Araw—Isang Komentaryo sa Lucas 17:24-25

Sapagka't gaya ng kidlat, na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit; gayon din naman ang Anak ng tao sa kaniyang kaarawan. Datapuwa't kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakuwil ng lahing ito.
Tingnan ang iba pa

Babala ni Gamaliel: Ang Muwang na Dapat Mayroon tayo sa ating Pakikitungo sa Bagong Gawain ng Diyos

At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak: Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.
Tingnan ang iba pa

Pinuri Ng Diyos si Noe Dahil sa Kanyang Ganap na Pagsunod sa Diyos

Gayon ginawa ni Noe; ayon sa lahat na iniutos sa kaniya ng Dios, ay gayon ang ginawa niya.
Tingnan ang iba pa

Paano Tayo Makakapagkamit ng Puwersa at Pumasok sa Kaharian ng Langit?

At mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan, at kinukuha nang sapilitan ng mga taong mararahas.
Tingnan ang iba pa

Job 2:7–8 - Devotional Verses With Reflection Tagalog

Sa gayo'y umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon, at pinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kaniyang paa hanggang sa kaniyang puyo. At kumuha siya ng isang bibinga ng palyok upang ipangkayod ng langib; at siya'y naupo sa mga abo.
Tingnan ang iba pa