Menu

Daily Bible Verse Tagalog at Mga Paliwanag ng mga Ito

Bible Verse of the Day Tagalog - Jeremiah 29:11 Explanation Tagalog

Sapagkat nalalaman Ko ang mga pag-iisip na Aking iniisip sa inyo, sabi ni Jehova, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan, at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas.
Tingnan ang iba pa

Bible Verse of the Day in Tagalog - Proverbs 16:3 Tagalog Explanation

Iukol mo kay Jehova ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag.
Tingnan ang iba pa

Bible Verse of the Day Tagalog - Explanation of Philippians 4:19 Tagalog

At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus.
Tingnan ang iba pa

Bible Verse of the Day Tagalog - Paliwanag ng Isaiah 40:31 Tagalog

Nguni’t silang nangaghihintay sa Panginoon ay mangagbabagong lakas; sila'y paiilanglang na may mga pakpak na parang mga aguila; sila'y magsisitakbo, at hindi mangapapagod; sila'y magsisilakad, at hindi manganghihina.
Tingnan ang iba pa

Bible Verse of the Day Tagalog - Paliwanag ng Jeremiah 33:3 Tagalog

Tumawag ka sa Akin, at Ako'y sasagot sa iyo, at Ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay, at mahihirap na hindi mo nangalalaman.
Tingnan ang iba pa

Bible Verse of the Day Tagalog - John 3:16 Tagalog Explanation

Sapagkat gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya’y hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang-hanggan.
Tingnan ang iba pa

Bible Verse of the Day Tagalog - Paliwanag sa Marcos 10:27

Pagtingin ni Jesus sa kanila'y nagsabi, ‘Hindi maaari ito sa mga tao, datapuwa't hindi gayon sa Diyos: sapagkat ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa Diyos.’
Tingnan ang iba pa

Bible Verse of the Day Tagalog - Paliwanag sa Isaias 41:10

Huwag kang matakot, sapagkat Ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagkat Ako'y iyong Dios; Aking palalakasin ka; oo, Aking tutulungan ka; oo, Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng Aking katuwiran.
Tingnan ang iba pa

Bible Verse of the Day Tagalog - Paliwanag sa Pahayag 3:20

Narito Ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinuman ay duminig sa Aking tinig at magbukas ng pinto, Ako’y papasok sa kanya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo Ko.
Tingnan ang iba pa

Bible Verse of the Day Tagalog - Pag-aralan ang 1 Pedro 2:24

Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kaniyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mangabuhay tayo sa katuwiran; na dahil sa kaniyang mga sugat ay nangagsigaling kayo.
Tingnan ang iba pa

Bible Verse of the Day Tagalog - Pag-aralan ang Awit 16:11

Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay: nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan; sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailan man.
Tingnan ang iba pa

Bible Verse of the Day Tagalog - Zacarias 13:8 Pagninilay

At mangyayari, na sa buong lupain, sabi ng Jehova, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay; nguni’t ang ikatlo ay maiiwan
Tingnan ang iba pa

Bible Verse of the Day Tagalog - Paliwanag sa Mateo 27:53

At paglabas sa mga libingan pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli ay nagsipasok sila sa bayang banal at nangapakita sa marami.
Tingnan ang iba pa

Bible Verse of the Day Tagalog - Paliwanag ng Kawikaan 9:10

Ang pagkatakot kay Jehova ay pasimula ng karunungan: at ang kaalaman ng Banal ay kaunawaan.
Tingnan ang iba pa

Bible Verse of the Day Tagalog - Paliwanag ng Awit 46:1

Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan
Tingnan ang iba pa

Bible Verse of the Day Tagalog - Paliwanag sa Awit 50:15

At tumawag ka sa Akin sa kaarawan ng kabagabagan; ililigtas kita, at iyong luluwalhatiin Ako.
Tingnan ang iba pa

Bible Verse of the Day Tagalog - Paliwanag sa Awit 91

Siyang tumatahan sa lihim na dako ng Kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng Makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, Siya’y aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na Siyang aking tinitiwalaan. Sapagka’t Kaniyang ililigtas ka sa silo ng paninilo, at sa mapamuksang salot.
Tingnan ang iba pa

Bible Verse of the Day Tagalog - Paliwanag sa Mateo 4:4

Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawa’t salitang lumalabas sa bibig ng Diyos.
Tingnan ang iba pa