Menu

Repleksyon sa Ebanghelyo Ngayon

Debosyonal sa Juan 3:16 - Nakamit Mo Na ba ang Daan ng Buhay na Walang Hanggan?

Sapagkat gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya’y hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang-hanggan.
Tingnan ang iba pa

Paliwanag sa Marcos 10:27: Ang Awtoridad at Kapangyarihan ng Diyos ay Walang Katulad

Pagtingin ni Jesus sa kanila'y nagsabi, ‘Hindi maaari ito sa mga tao, datapuwa't hindi gayon sa Diyos: sapagkat ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa Diyos.’
Tingnan ang iba pa

Paliwanag sa Isaias 41:10 - Ang Diyos ang Ating Laging Sandigan at Tulong

Huwag kang matakot, sapagkat Ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagkat Ako'y iyong Dios; Aking palalakasin ka; oo, Aking tutulungan ka; oo, Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng Aking katuwiran.
Tingnan ang iba pa

Paliwanag sa Pahayag 3:20 - Sa Pamamagitan Lamang ng Pakikinig sa Tinig ng Diyos Masasalubong Natin ang Pagbabalik ng Panginoon

Narito Ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinuman ay duminig sa Aking tinig at magbukas ng pinto, Ako’y papasok sa kanya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo Ko.
Tingnan ang iba pa

Pag-aralan ang 1 Pedro 2:24: Walang Pag-iimbot na Pag-ibig sa Krus

Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kaniyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mangabuhay tayo sa katuwiran; na dahil sa kaniyang mga sugat ay nangagsigaling kayo.
Tingnan ang iba pa

Pag-aralan ang Awit 16:11: Paano Matatamo ang Daan ng Buhay

Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay: nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan; sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailan man.
Tingnan ang iba pa

Zacarias 13:8 Pagninilay: Paano Ka Magiging Isa sa Ikatlo na Maiiwan?

At mangyayari, na sa buong lupain, sabi ng Jehova, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay; nguni’t ang ikatlo ay maiiwan
Tingnan ang iba pa

Ang Muling Pagkabuhay ni Jesus - Pag-aralan ang Mateo 27:53

At paglabas sa mga libingan pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli ay nagsipasok sila sa bayang banal at nangapakita sa marami.
Tingnan ang iba pa

Paliwanag ng Kawikaan 9:10—ang Pasimula ng Karunungan

Ang pagkatakot kay Jehova ay pasimula ng karunungan: at ang kaalaman ng Banal ay kaunawaan.
Tingnan ang iba pa

Paliwanag ng Awit 46:1—Ang Diyos ang Ating Kanlungan at Lakas

Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan
Tingnan ang iba pa

Awit 50:15 - Alalahanin na Tumawag sa Diyos sa mga Paghihirap

At tumawag ka sa Akin sa kaarawan ng kabagabagan; ililigtas kita, at iyong luluwalhatiin Ako.
Tingnan ang iba pa

Awit 91 - Ang Diyos ang Ating Kanlungan

Siyang tumatahan sa lihim na dako ng Kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng Makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, Siya’y aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na Siyang aking tinitiwalaan. Sapagka’t Kaniyang ililigtas ka sa silo ng paninilo, at sa mapamuksang salot.
Tingnan ang iba pa

Mateo 4:4 Debosyonal—“Hindi sa Tinapay Lamang Mabubuhay ang Tao”

Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawa’t salitang lumalabas sa bibig ng Diyos.
Tingnan ang iba pa

Komentaryo sa Job 1:21—Tunay na Pananampalataya ni Job sa Diyos

Hubad akong lumabas sa bahay-bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon: si Jehova ang nagbigay, at si Jehova ang nag-alis; purihin ang pangalan ni Jehova.
Tingnan ang iba pa

Mateo 5:6 - Mapapalad ang Nangagugutom at Nangauuhaw sa Katuwiran

Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka't sila'y bubusugin.
Tingnan ang iba pa

Sambahin ang Diyos sa Espiritu at Katotohanan. Isang Komentaryo sa Juan 4:23-24

Datapuwa't dumarating ang oras, at ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan: sapagka't hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa kaniya. Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sa kaniya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan.
Tingnan ang iba pa

Ang Salita ng Diyos ay Mananatili Magpakailanman. Isang Komentaryo sa Isaias 40:8

Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta; nguni't ang salita ng ating Dios ay mamamalagi magpakailan man.
Tingnan ang iba pa

Paliwanag sa 2 Corinto 5:7 - Devotional Verses With Reflection Tagalog

Sapagka't nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin.
Tingnan ang iba pa