Madaling Bibliya

Sundan Kami

Ebanghelyo Ngayong Linggo

At mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan, at kinukuha nang sapilitan ng mga taong mararahas.

-Mateo 11:12

Mga saloobin na Talata sa Linggong na ito…
Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta; nguni't ang salita ng ating Dios ay mamamalagi magpakailan man.

-Isaias 40:8

Mga saloobin na Talata sa Linggong na ito…
Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka't sila'y bubusugin.

- Mateo 5:6

Mga saloobin na Talata sa Linggong na ito…
Sapagka't gaya ng kidlat, na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit; gayon din naman ang Anak ng tao sa kaniyang kaarawan. Datapuwa't kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakuwil ng lahing ito.

-Lucas 17:24-25

Mga saloobin na Talata sa Linggong na ito…
pamamagitan-pananampalataya-hindi-paningin
Ebanghelyo Ngayong Linggo—2 Corinto 5:7

Sapagka't nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. 2 Corinto 5:7 Mga Saloobin na Talata sa Linggong ito… Sinasabi sa atin ng talatang ito na ...

mapapalad yaong hindi nangakakita-juan-20-29
Ebanghelyo Ngayong Linggo—Juan 20:29

Sinabi sa kaniya ni Jesus, Sapagka't ako'y nakita mo ay sumampalataya ka: mapapalad yaong hindi nangakakita, at gayon ma'y nagsisampalataya. Juan 20:29 Mga Saloobin na Talata sa Linggong ito...

Ang Pagdating ng Anak ng Tao sa Mga Huling Araw
Ang Pagdating ng Anak ng Tao sa Mga Huling Araw—Isang Komentaryo sa Lucas 17:24-25

Sapagka't gaya ng kidlat, na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit; gayon din naman ang Anak ng tao sa kaniyang kaarawa...

Ebanghelyo Ngayong Linggo,Isaias 40:8
Ang Salita ng Diyos ay Mananatili Magpakailanman. Isang Komentaryo sa Isaias 40:8

Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta; nguni't ang salita ng ating Dios ay mamamalagi magpakailan man. -Isaias 40:8 Mga Saloobin na Talata sa Linggong ito… Ang talatang ito ay n...

Sambahin ang Diyos sa Espiritu at Katotohanan
Sambahin ang Diyos sa Espiritu at Katotohanan. Isang Komentaryo sa Juan 4:23-24

Datapuwa't dumarating ang oras, at ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan: sapagka't hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa kaniya. A...

Mga Gawa 5 38 39
Babala ni Gamaliel: Ang Muwang na Dapat Mayroon tayo sa ating Pakikitungo sa Bagong Gawain ng Diyos

At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak: Datapuwa't kung sa...

Noe-Ganap-na-Pagsunod-sa-Diyos
Ebanghelyo Ngayong Linggo: Pinuri Ng Diyos si Noe Dahil sa Kanyang Ganap na Pagsunod sa Diyos

Gayon ginawa ni Noe; ayon sa lahat na iniutos sa kaniya ng Dios, ay gayon ang ginawa niya. -Genesis 6:22 Mga Saloobin na Talata sa Linggong ito… Mula sa talatang ito makikita natin na...

Paano-Makakapagkamit ng Puwersa at Pumasok sa Kaharian ng Langit
Paano Tayo Makakapagkamit ng Puwersa at Pumasok sa Kaharian ng Langit?

At mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan, at kinukuha nang sapilitan ng mga taong mararahas. -Mateo 11:12 Mga Saloobin na Talata...

Job 27–8
Ebanghelyo Ngayong Linggo: Job 2:7–8

Sa gayo'y umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon, at pinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kaniyang paa hanggang sa kaniyang puyo. At kumuha siya ng isang bibin...

Job 2 6
Ebanghelyo Ngayong Linggo - Job 2:6

At ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, Narito, siya'y nasa iyong kamay; ingatan mo lamang ang kaniyang buhay. -Job 2:6 Mga Saloobin na Talata sa Linggong ito… Mula sa utos ng Diyos na J...

Mateo 4 19
Ebanghelyo Ngayong Linggo: Ang Pagkilala sa Ating Misyon bilang mga Kristiyano Mula sa Komisyon ng Panginoong Jesus para sa Kanyang mga Desipulo

At sinabi niya sa kanila, Magsisunod kayo sa hulihan ko, at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. - Mateo 4:19 Mga Saloobin na Talata sa Linggong ito… Sa mga salita ng Panginoong...

Mapapalad ang Nangagugutom at Nangauuhaw sa Katuwiran
Ebanghelyo Ngayong Linggo: Mapapalad ang Nangagugutom at Nangauuhaw sa Katuwiran

Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka't sila'y bubusugin. - Mateo 5:6 Mga Saloobin na Talata sa Linggong ito… Ang turo ng Panginoong Jesus ay ipinaaalalasa atin a...

1 Pedro 4 17
Ebanghelyo Ngayong Linggo: Bakit gagawin ng Diyos ang Gawain ng Paghuhukom sa Huling mga Araw?

Sapagka't dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios. -1 Pedro 4:17 Mga Saloobin na Talata sa Linggong ito… Mula sa talatang ito nakikita natin, ang pagbabalik ng ...

Amos 8 11-Kapanglawan ng mga Simbahan
Ebanghelyo Ngayong Linggo: Alam mo ba kung ano ang Ugat ng Kapanglawan ng mga Simbahan?

Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Dios, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay, o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ...

Ebanghelyo Ngayong Linggo - Mateo 511
Ebanghelyo Ngayong Linggo - Mateo 5:11

Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura, at kayo'y pinaguusig, at kayo'y pinagwiwikaan ng sarisaring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin. -Mateo 5:11 Mga Saloobin na Talata sa Lin...

Mateo 5 12
Ebanghelyo Ngayong Linggo - Mateo 5:12

Mangagalak kayo, at mangagsayang totoo: sapagka't malaki ang ganti sa inyo sa langit: sapagka't gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. -Mateo 5:12 Mga Saloobin ...

Ebanghelyo Ngayong Linggo - Mateo 5-17
Ebanghelyo Ngayong Linggo - Mateo 5:17

Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta: ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. -Mateo 5:17 Mga Saloobin na Talata sa Linggong ito… ...

Genesis 6:9 - Pagsunod sa Kalooban ng Diyos

Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya: si Noe ay lumalakad na kasama ng Dios. -Genesis 6:9 Mga Saloobin na Talata sa Linggong ito… Si Noe ay...

Panalangin sa Diyos
Josue 6:16 - Ang Diyos ay ang Ating Dakilang Pag-asa

At nangyari, sa ikapito, nang humihip ng mga pakakak ang mga saserdote, ay sinabi ni Josue sa bayan, Humiyaw kayo; sapagka't ibinigay na ng Panginoon sa inyo ang bayan. -Josue 6:16 Mga Saloo...

Job 42:2

Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay, at wala kang akala na mapipigil. -Job 42:2 Mga Saloobin na Talata sa Linggong ito… Sinabi ni Job ang mga salitang ito sa Diyos nang ang...