Menu

Bible Verse of the Day Tagalog - Explanation of Philippians 4:19 Tagalog

Bible Verse of the Day Tagalog

At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus.

Sa buhay, kapag nakakaranas tayo ng mga hamon at paghihirap, hindi natin kailangang harapin ang mga ito nang mag-isa. Dapat tayong maniwala na ang Diyos ang ating pinagmumulan ng tulong at kaligtasan. Nauunawaan Niya ang ating mga pangangailangan, minamahal tayo, at nagmamalasakit sa atin, na kayang ibigay ang lahat ng kailangan natin. Basahin ang sanaysay na ito upang maranasan ang pagmamahal at pangangalaga ng Diyos sa atin, na magbibigay sa iyo ng pagkakataong matanggap ang Kanyang masaganang panustos.

Ang talatang ito ay puno ng pananampalataya at pag-asa, na naghahatid ng isang mahalagang mensahe sa atin: Ang Diyos ang ating pinagmumulan at tagapagtustos, na kayang tugunan ang lahat ng ating mga pangangailangan, ito man ay materyal o espirituwal. Gayunpaman, hindi tayo binibigyan ng Diyos batay sa ating kahirapan o kayamanan; sa halip, nagbibigay Siya ng ayon sa kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian. Nangangahulugan ito na ang Kanyang pagtutustos ay walang limitasyon, puno ng biyaya at kaluwalhatian, na higit sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya, habang binabasa natin ang talatang ito, mararamdaman natin ang pagmamahal at pangangalaga ng Diyos sa atin. Hindi lamang tayo nilikha ng Diyos, binibigyan tayo ng hininga ng buhay, ngunit ginagabayan din tayo sa buhay, tinutugunan ang lahat ng ating mga pangangailangan. Higit pa rito, Siya ay kasama natin, umaaliw at gumagabay sa atin, na nagpapahintulot sa atin na maranasan ang kapayapaan at kagalakan. Ang lahat ng ito ay isang pagpapakita ng walang pag-iimbot na pag-ibig ng Diyos sa atin.

Sabi ng Diyos” “Nilikha ng Diyos ang sangkatauhan; nagawa man silang tiwali o sumusunod sa Kanya, itinuturing ng Diyos ang mga tao bilang mga pinakaitinatangi Niyang minamahal—o gaya ng sinasabi ng mga tao, ang mga taong pinakamahalaga sa Kanya—at hindi bilang mga laruan Niya. Bagama’t sinasabi ng Diyos na Siya ang Lumikha at ang tao ay Kanyang nilikha, na para bang may kaunting pagkakaiba sa katayuan, ang realidad ay lahat ng nagawa ng Diyos para sa sangkatauhan ay sobra-sobra para sa ganitong kalikasan ng relasyon. Mahal ng Diyos ang sangkatauhan, inaalagaan ang sangkatauhan, at nagpapakita ng malasakit para sa sangkatauhan, gayundin ay patuloy at walang-tigil na naglalaan para sa sangkatauhan. Hindi Niya kailanman nararamdaman sa Kanyang puso na ito ay karagdagang gawain o bagay na karapat-dapat bigyan ng malaking parangal. Ni hindi rin Niya nararamdaman na ang pagliligtas sa sangkatauhan, pagtutustos sa kanila, at pagbibigay sa kanila ng lahat ng bagay, ay pagbibigay ng napakalaking ambag sa sangkatauhan. Tahimik at walang-imik lamang Siyang naglalaan para sa sangkatauhan, sa sarili Niyang paraan at sa pamamagitan ng sarili Niyang diwa at kung anong mayroon at kung ano Siya. Gaano man karami ang paglalaan at gaano man karaming tulong ang natatanggap ng sangkatauhan mula sa Kanya, hindi kailanman iniisip o sinusubukan ng Diyos na angkinin ang papuri. Ito ay itinatakda ng diwa ng Diyos, at tiyak rin na isa itong tunay na pagpapahayag ng disposisyon ng Diyos.

Matapos basahin ang salita ng Diyos, naantig din ba ang iyong puso ng pag-ibig ng Diyos? Ang Diyos ay walang pag-iimbot na nagbibigay sa atin at inililigtas tayo; ito ang pagpapahayag ng diwa ng Diyos. Ang Diyos lamang ang nagmamahal sa atin nang walang pag-iimbot. Mag-alay tayo ng pasasalamat at papuri sa Diyos na may pusong nagpapasalamat. Kung nais mong maranasan ang higit pa sa pagmamahal ng Diyos at matanggap ang Kanyang masaganang probisyon, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng online chat window sa ibaba ng aming website. Ibabahagi namin sa iyo ang salita ng Diyos para madama mo ang Kanyang pagmamahal at matanggap ang Kanyang panustos.

Mag-iwan ng Tugon