Menu

Mateo 5:14- Devotional Verses With Reflection Tagalog - Kayo ang Ilaw ng Sanglibutan

Bible Verse of the Day Tagalog

Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago.

Mga Kaunawaan sa Talata Ngayong Araw…

Hinihiling sa atin ng Panginoong Jesus na maging ilaw ng mundong ito, kung saan, dapat tayo mamuhay ng may kagandahang-asal. Sa pamamagitan nito maaari tayong magpatotoo sa Diyos at luwalhatiin ang Diyos. Mula rin dito, kung makikita ng ibang tao dito sa mundo ang ating mabuting gawa, makikita nila ang kaluwalhatian ng Diyos mula sa atin. Pagkatapos nilang masaksihan ang kabutihan ng Diyos, maaari silang lumapit at humarap sa Diyos upang maghanap ng katotohanan, sambahin ang tunay na Diyos, at sila ay pangangalagaan at pagpapalain ng Panginoon. Kaya, makakamit natin ang magandang resulta. Gaya ng sa salita ng Diyos, "Kung kaya mong makamit ang paghanga ng iyong mga kapatid, mga miyembro ng iyong pamilya, at lahat ng tao sa iyong paligid; kung, isang araw, dumating ang mga hindi naniniwala, at humanga sa lahat na iyong ginagawa, at makitang ang lahat na ginagawa ng Diyos ay kahanga-hanga, sa gayon ikaw ay nagpatotoo." (mula sa "Ang Pagmamahal Lamang sa Diyos ang Tunay na Pananampalataya sa Diyos). Kaya sa ating pang-araw-araw na buhay, tanging sa pagsasagawa sa lahat ng bagay ng naaayon sa salita ng Panginoon at sundin ang Paraan ng Panginoon natin maisasagawa ang papel bilang isang liwanag.

Mag-iwan ng Tugon