Menu

Susunod

Christian Music Video | "Ang Tinig ng Puso ng Isang Nilalang" (Tagalog Subtitles)

7,172 2019-02-03

Christian Music Video | "Ang Tinig ng Puso ng Isang Nilalang" (Tagalog Subtitles)

Nais kong umiyak nguni't walang maiyakan.

Nais kong umawit nguni't walang maawit.

Nais kong ipahayag pag-ibig ng isang nilalang.

Naghahanap saan-saan, ngunit nadarama'y di masabi.

Praktikal at tunay na Diyos, pag-ibig sa puso ko.

Kamay 'tinataas sa pagpupuri't galak, naparito Ka sa mundo.

Tao'y mula sa alabok, binuhay ng Diyos.

Bumaba si Satanas upang tao'y tiwalihin.

Nawala pagkatao nila't katwiran.

Isa't isang nahulog mga henerasyon mula araw na 'yon.

Nguni't Ika'y ... ang praktikal at tunay na Diyos, pag-ibig sa puso ko.

Ako'y alabok nguni't mukha Mo'y kita ko. Pa'nong 'di 'ko sasamba?

Ang praktikal at tunay na D'yos, pag-ibig sa puso ko.

Ako ma'y alabok, mukha Mo'y kita ko. Pa'nong di Kita sasambahin?

D'yos nilalang ang tao't labis na mahal, kaya't muli S'yang naging tao,

tiniis mabuti't masama, kahirapa't lungkot,

inililigtas, dinadala tayo sa magandang lugar.

Lagi Ka naming pasasalamatan.

Ang praktikal at tunay na Diyos, pag-ibig sa puso ko.

Tiwali, nguni't iniligtas Mo ako! Pa'nong 'di 'ko sasamba?

Ang praktikal at tunay na Diyos, pag-ibig sa puso ko.

Tiwali, nguni't iniligtas Mo ako! Pa'nong 'di 'ko sasamba?

Pa'nong di Kita sasambahin? Pa'nong di Kita sasambahin?

Ang nilalang ay dapat sumamba sa D'yos, pagka't ito'y tungkulin niya,

Pinagpapala ako ni Satanas ng aliw, ngunit kinamuhian ko.

'Buti pang mamuhay sa pagkastigo't paghatol ng D'yos nang S'ya'y mahalin,

di na ninanasà kasiyahan ng laman, di na namumuhay sa impluwensya ni Satanas.

Praktikal tunay na Diyos, pag-ibig sa puso ko,

Ako'y mula alabok, mahalin Ka'y pinakadakilang pagpapala ko.

Praktikal tunay na Diyos, pag-ibig sa puso ko,

Ako'y mula alabok, mahalin Ka'y pinakadakilang pagpapala ko.

Mag-iwan ng Tugon