Menu

Susunod

Christian Music | Ang Katayuan at Pagkakakilanlan ng Diyos Mismo

754 2020-08-10

Christian Music | Ang Katayuan at Pagkakakilanlan ng Diyos Mismo

Ang Diyos ang Siyang namamahala sa lahat ng bagay,

at ang nangangasiwa sa lahat ng bagay.

Nilikha Niya ang lahat ng mayroon,

pinangangasiwaan Niya ang lahat ng mayroon,

at pinamamahalaan din Niya ang lahat ng mayroon

at nagkakaloob sa lahat ng mayroon.

Ito ang katayuan ng Diyos, at ang pagkakakilanlan ng Diyos.

Para sa lahat ng bagay at sa lahat ng mayroon,

ang tunay na pagkakakilanlan sa Diyos ay ang Lumikha,

at ang Namumuno sa lahat ng bagay.

Ang gayon ay ang pagkakakilanlan ng kung anong mayroon ang Diyos,

at Siya ay natatangi sa gitna ng lahat ng bagay.

Wala sa mga nilikha ng Diyos—

maging sila man ay sa gitna ng sangkatauhan,

o sa espirituwal na daigdig—

ang maaaring gumamit ng anumang mga pamamaraan

o dahilan upang magpanggap o palitan

ang pagkakakilanlan at katayuan ng Diyos,

o dahilan upang magpanggap o palitan

ang pagkakakilanlan at katayuan ng Diyos,

sapagkat mayroon lamang isa sa gitna ng lahat ng bagay

na taglay ang pagkakilanlang ito,

kapangyarihan, awtoridad,

at ang kakayahang mamahala sa lahat ng bagay:

ang ating natatanging Diyos Mismo,

ang ating natatanging Diyos Mismo.

Siya ay nabubuhay at gumagalaw sa lahat ng bagay;

maaari Siyang tumayo sa pinakamataas na lugar,

sa ibabaw ng lahat ng bagay;

kaya Niya Mismong magpakumbaba

sa pamamagitan ng pagiging isang tao,

sa pagiging isa sa gitna niyaong may laman at dugo,

harap-harapang dumating sa mga tao

at nakikibahagi sa kanila sa hirap at ginhawa;

kasabay nito, pinamamahalaan Niya ang lahat ng mayroon,

at nagpapasya sa kapalaran ng lahat ng mayroon,

at anong direksyon ang tatahakin nito;

higit pa rito, ginagabayan Niya ang kapalaran ng buong sangkatauhan,

at ang patutunguhan ng sangkatauhan.

Ang isang Diyos na gaya nito ay dapat sambahin, sundin,

at kilalanin ng bawat buhay na mga nilalang.

At kaya, sa alinmang grupo at uri sa gitna ng sangkatauhan ka kabilang,

ang paniniwala sa Diyos, pagsunod sa Diyos, paggalang sa Diyos,

pagtanggap sa pamamahala ng Diyos,

at pagtanggap sa pagsasaayos ng Diyos

para sa iyong kapalaran ang tangi mong pagpipilian,

at mahalagang pagpipilian, para sa bawat tao,

para sa bawat buhay na nilalang,

at mahalagang pagpipilian, para sa bawat tao, para sa bawat buhay na nilalang.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon