Menu

Susunod

Christian Music | Nalulungkot ang Diyos sa Kinabukasan ng Sangkatauhan (Tagalog Subtitles)

1,471 2020-08-25

Christian Music | Nalulungkot ang Diyos sa Kinabukasan ng Sangkatauhan (Tagalog Subtitles)

Sa kalawakan ng mundo,

napakaraming pagbabago nang nangyari,

umaapaw ang karagatan hanggang sa kaparangan,

tumatabon ang kaparangan sa karagatan, nang paulit-ulit.

Maliban sa Kanya na namumuno sa lahat ng bagay

sa sansinukob,

walang sinumang may kakayahang umakay

at gumabay sa sangkatauhan.

Walang sinumang makapangyarihang magtatrabaho

o maghahanda para sa sangkatauhang ito,

lalo nang walang sinumang makakaakay

sa sangkatauhang ito tungo sa hantungang liwanag

at magpapalaya rito

mula sa mga kawalan ng katarungan sa mundo.

Nananangis ang Diyos sa hinaharap ng sangkatauhan,

nagdadalamhati sa pagkahulog ng sangkatauhan,

at nasasaktan dahil naglalakad ang sangkatauhan,

nang dahan-dahan, patungo sa pagkabulok

at sa landas na wala nang balikan.

Isang sangkatauhan na nagwasak sa puso ng Diyos

at nagtakwil sa Kanya para hanapin ang diyablo:

Napag-isipan na ba ng sinuman ang direksyong

maaaring patunguhan ng sangkatauhang ito?

Ito mismo ang dahilan kung bakit

walang nakadarama sa galit ng Diyos,

kung bakit walang naghahanap ng paraan para mapalugod Siya

o nagsisikap na mapalapit sa Kanya,

at bukod pa riyan, kung bakit walang naghahangad

na maunawaan ang Kanyang dalamhati at pasakit.

Kahit matapos marinig ang tinig ng Diyos,

patuloy na tumatahak ang tao sa sarili niyang landas,

pilit na lumalayo sa Diyos, umiiwas sa biyaya at kalinga ng Diyos,

at lumalayo sa Kanyang katotohanan,

mas ginugustong ibenta ang kanyang sarili

kay Satanas, ang kaaway ng Diyos.

At sino na ang nakapag-isip—dapat bang ipilit ng tao

ang katigasan ng kanyang ulo—

tungkol sa kung paano kikilos ang Diyos

sa sangkatauhang ito na nagpaalis na sa Kanya

nang hindi man lang lumilingon?

Walang nakakaalam na ang dahilan ng paulit-ulit

na mga paalala’t pangaral ng Diyos

ay dahil inihanda na Niya sa Kanyang mga kamay

ang isang walang-katulad na kalamidad,

ay dahil inihanda na Niya sa Kanyang mga kamay

ang isang walang-katulad na kalamidad,

yaong hindi kakayanin ng katawan at kaluluwa ng tao.

Ang kalamidad na ito ay hindi lamang

isang kaparusahan sa katawan,

kundi pati na rin sa kaluluwa.

Kailangan mong malaman ito: Kapag nabigo ang plano ng Diyos,

at walang tumugon sa Kanyang mga paalala at pangaral,

anong klaseng galit ang Kanyang ipamamalas?

Anong klaseng galit ang Kanyang ipamamalas?

Isang bagay ito na hindi pa nararanasan

o naririnig ng sinumang nilalang.

Kaya sinasabi ng Diyos, ang kalamidad na ito ay walang katulad,

at hindi na mauulit kailanman.

Sapagkat ang plano ng Diyos ay minsan lamang likhain ang tao,

at minsan lamang iligtas ang sangkatauhan.

Ito ang unang pagkakataon, at ito rin ang huli.

Samakatuwid, walang makakaunawa

sa matitiyagang intensyon at taimtim

na pag-asam ng Diyos na iligtas

ang sangkatauhan sa pagkakataong ito.

Samakatuwid, walang makakaunawa

sa matitiyagang intensyon at taimtim

na pag-asam ng Diyos na iligtas

ang sangkatauhan sa pagkakataong ito.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon