Menu

Susunod

Tagalog Christian Testimony Video | "Natagpuan Ko na sa Wakas ang Landas sa Pagpapadalisay"

1,812 2021-11-15

Ipinanganak ang bida sa isang Katolikong pamilya at bininyagan sa edad na labintatlo. Sinimulan niyang hangarin ang pagka-pari para paglingkuran ang Diyos at nag-aral siya sa isang seminaryo sa loob ng sampung taon para makamit ang layuning ito. Pero kahit na ipinangako niyang mananatili siyang birhen, palagi niyang iniisip ang tungkol sa pag-aasawa at pagkakaroon ng pamilya. Nag-alala siya tungkol sa laging pagnanais na bawiin ang kanyang pangako, na nagkakasala siya at hindi nagiging tapat sa Diyos, kaya't hindi siya makapapasok sa kaharian ng langit. Dahil hindi magawang palayain ang sarili mula sa mga gapos ng kasalanan, tuluyan na siyang sumuko sa pagiging isang pari at bumalik sa kanyang bayan. Matapos mag-asawa, namuhay pa rin siya sa kasalanan, at palaging nagkakasala at pagkatapos ay nagtatapat. Pinanghinaan siya ng loob at nadismaya dahil dito. Isang araw, binanggit ng isa pang miyembro ng simbahan na kausap niya na maraming tunay na mananampalataya ang nagsimulang maniwala sa Kidlat ng Silanganan, at nagdesisyon silang siyasatin Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dala ng pagkamausisa. Hindi siya makapagsalita sa sobrang kasiyahan nang malaman niyang ang Makapangyarihang Diyos ang Panginoong Jesus na nagbalik. Nalutas ang mga pagkalitong taglay niya sa loob ng mga taon ng kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos at natagpuan niya ang landas para malinis at mapalaya mula sa kasalanan.

Mag-iwan ng Tugon