Menu

Susunod

"Ang Pangalan ng Diyos Ay Totoong Misteryoso" Tagalog Christian Testimony Video

3,875 2020-11-08

"Ang Pangalan ng Diyos Ay Totoong Misteryoso" Tagalog Christian Testimony Video

Ang pangunahing tauhan ay ipinanganak sa pamilyang Kristiyano, at narinig niya mula pagkabata na sinasabi ng kanyang pamilya na ang pagdarasal sa pangalan ni Jesus ang tanging makapagdadala sa kanya sa kaharian ng langit. Pagkagradweyt sa divinity school, sinimulan niyang mamuno sa mga mananampalataya sa kanilang lugar. Ngunit kalaunan, pumanglaw nang pumanglaw ang simbahan, at kahit gaano katindi ang kanyang pagdarasal, pagbabasa ng mga banal na kasulatan, at pag-aayuno, hindi pa rin niya nadama ang Banal na Espiritu. Humantong siya sa espirituwal na kadiliman at pasakit. Nalilito niyang itinanong kung bakit sa kabila ng pagdarasal niya sa pangalan ng Panginoon ay hindi na niya nadarama ang presensya ng Panginoon. Nagkataong isang araw, napanood niya ang pelikulang may pamagat na Nagbago ang Pangalan ng Diyos?! sa YouTube. Nalutas ang mga kalituhan niya nang mapanood ito—naunawaan niya ang mga misteryo ng mga pangalan ng Diyos, malugod na tinanggap ang pagbabalik ng Panginoon, at dumalo sa piging ng Cordero!

Mag-iwan ng Tugon