Mag-subscribe

Menu

Susunod

Araw-araw na mga Salita ng Diyos: Pagkilala sa Gawain ng Diyos | Sipi 213

235 2020-08-10

Ang pangunahing layunin ng gawaing panlulupig ay linisin ang sangkatauhan upang maangkin ng tao ang katotohanan, dahil ang tao ngayon ay nag-aangkin ng napakakaunting katotohanan! Ang paggawa ng gawaing panlulupig sa mga taong ito ay may pinakamalalim na kabuluhan. Lahat kayo ay nahulog sa ilalim ng impluwensya ng kadiliman at malalim na nasaktan. Ang layunin ng gawaing ito, kung gayon, ay bigyang-kakayahan kayo na makilala ang pantaong kalikasan at sa pamamagitan noon ay ipamuhay ang katotohanan. Ang magawang perpekto ay isang bagay na dapat tanggapin ng lahat ng nilalang. Kung ang gawain ng yugtong ito ay kinapapalooban lamang ng pagpeperpekto sa mga tao, kung gayon maaari itong magawa sa Inglatera, o sa Amerika, o sa Israel; maaari itong magawa sa mga tao ng anumang bansa. Nguni’t ang gawaing panlulupig ay namimili. Ang unang hakbang ng gawaing panlulupig ay sa maikling panahon lamang; higit pa rito, ito ay gagamitin upang hiyain si Satanas at lupigin ang buong sansinukob. Ito ang panimulang gawaing panlulupig. Maaaring sabihin ng isa na sinumang nilalang na naniniwala sa Diyos ay magagawang perpekto dahil ang gawing perpekto ay isang bagay na makakamit lamang ng isa pagkatapos ng mahabang-panahong pagbabago. Nguni’t ang malupig ay iba. Ang tao na lulupigin ay dapat yaong isa na pinaka-nahuhuli sa lahat, namumuhay sa pinakamalalim na kadiliman, siya ring pinakamababa, ang pinaka-ayaw na tanggapin ang Diyos, at ang pinakamasuwayin sa Diyos. Ito ang uri ng tao na makakapagpatotoo sa pagiging nalupig. Ang pangunahing layunin ng gawaing panlulupig ay talunin si Satanas. Ang pangunahing layunin ng pagpeperpekto sa mga tao, sa kabilang banda, ay magtamo ng mga tao. Ito ay upang bigyang-kakayahan ang mga tao na magkaroon ng patotoo pagkatapos na malupig kaya ang gawaing panlulupig na ito ay inilagay dito, sa mga taong katulad ninyo. Ang layunin ay upang sumaksi ang mga tao pagkatapos na malupig. Ang nalupig na mga taong ito ay gagamitin upang makamit ang layunin ng pagpapahiya kay Satanas. Kaya, ano ang pangunahing paraan ng paglupig? Pagkastigo, paghatol, pagsumpa, at pagbubunyag—gamit ang matuwid na disposisyon upang lupigin ang mga tao sa gayon sila ay lubusang napapaniwala, napupuno ng matibay na paniniwala sa kanilang mga puso at bibig dahil sa matuwid na disposisyon ng Diyos. Ang gamitin ang pagkatotoo ng salita at gamitin ang awtoridad ng salita upang lupigin ang mga tao at lubusan silang mapapaniwala—ito ang kahulugan ng malupig. Yaong mga nagawa nang perpekto ay hindi lamang nakakayang makatamo ng pagsunod pagkatapos na malupig, kundi nakakaya rin nilang magkaroon ng kaalaman at baguhin ang kanilang disposisyon. Kilala nila ang Diyos, nararanasan ang landas ng pagmamahal sa Diyos, at puno ng katotohanan. Alam nilang danasin ang gawain ng Diyos, kayang magdusa para sa Diyos, at mayroong kanilang sariling mga kalooban. Ang mga nagawang perpekto ay yaong may taglay na tunay na pagkaunawa ng katotohanan salamat sa pagkakaranas ng katotohanan. Ang nalupig ay yaong nakakaalam ng tungkol sa katotohanan nguni’t hindi pa natatanggap ang tunay na kahulugan ng katotohanan. Pagkatapos malupig, sila ay sumusunod, nguni’t ang kanilang pagsunod ay bungang lahat ng paghatol na kanilang tinanggap. Sila ay lubos na walang pagkaunawa ng tunay na kahulugan ng maraming mga katotohanan. Kinikilala nila ang katotohanan sa kanilang pagsasalita, nguni’t hindi nila napasok ang katotohanan; naaabot nila ang katotohanan, nguni’t hindi nila naranasan ang katotohanan. Ang gawaing ginagawa sa mga yaong ginagawang perpekto ay kinapapalooban ng mga pagkastigo at mga paghatol, kasama ang pagkakaloob ng buhay. Ang isang tao na nagpapahalaga sa pagpasok sa katotohanan ay isang tao na gagawing perpekto. Ang pagkakaiba sa pagitan niyaong gagawing perpekto at ng nalupig ay nakasalalay sa kung pumapasok sila sa katotohanan. Yaong mga nakakaunawa sa katotohanan, nakapasok sa katotohanan, at ipinamumuhay ang katotohanan ay ang nagawang perpekto; yaong mga hindi nakakaabot sa katotohanan, hindi pumapasok sa katotohanan, ibig sabihin, yaong mga hindi ipinamumuhay ang katotohanan, ay mga tao na hindi maaaring magawang perpekto. Kung ang gayong mga tao ay nakakaya ngayong sumunod nang ganap, kung gayon sila ay nalupig. Kung ang nalupig ay hindi naghahanap sa katotohanan—kung sinusundan nila nguni’t hindi ipinamumuhay ang katotohanan, kung nakikita nila at naririnig ang katotohanan nguni’t hindi pinahahalagahan ang pamumuhay ng katotohanan—hindi sila maaaring magawang perpekto. Yaong mga gagawing perpekto ay nagsasagawa ng katotohanan ayon sa landas ng pagpeperpekto, ibig sabihin, isinasagawa nila ang katotohanan na nakasalig sa landas ng pagpeperpekto. Sa pamamagitan nito, tinutupad nila ang kalooban ng Diyos, at sila ay nagagawang perpekto. Sinumang sumusunod hanggang sa katapusan bago matapos ang gawaing panlulupig ay isang nalupig, nguni’t hindi siya masasabing isa na ginawang perpekto. Ang nagawang perpekto ay tumutukoy sa mga yaong, pagkalipas ng pagtatapos ng gawaing panlulupig, ay kayang habulin ang katotohanan at makamit ng Diyos. Tumutukoy ito sa mga yaon na, makalipas ang pagtatapos ng gawaing panlulupig, ay tumatayong matatag sa kapighatian at isinasabuhay ang katotohanan. Ang pagkakaiba ng pagiging nalupig mula sa pagiging nagawang perpekto ay ang mga pagkakaiba sa mga hakbang ng paggawa at ang mga pagkakaiba sa antas ng pagtangan sa katotohanan. Lahat niyaong mga hindi lumalakad sa landas tungo sa pagpeperpekto, ibig sabihin yaong hindi nagtataglay ng katotohanan, sa kahuli-hulihan ay maaalis pa rin. Tanging yaon lamang may angking katotohanan at ipinamumuhay ang katotohanan ang maaaring ganap na makamit ng Diyos. Ibig sabihin, yaong mga nagsasabuhay ng larawan ni Pedro ay ang nagawang perpekto, samantalang lahat ng mga iba ay ang nalupig. Ang gawaing ginagawa sa lahat niyaong mga nilulupig ay binubuo lamang ng mga pagsumpa, pagkastigo, at pagpapakita ng poot, at ang dumarating sa kanila ay pagkamatuwid lamang at mga sumpa. Ang paggawa sa gayong tao ay ang deretsahang ibunyag—ibunyag ang masamang disposisyon sa loob niya sa gayon ay nakikilala niya ito mismo at siya ay lubusang napapaniwala. Sa sandaling ang tao ay nagiging ganap na masunurin, ang gawaing panlulupig ay nagtatapos. Kahit na ang karamihan sa mga tao ay hindi pa rin naghahanap na maunawaan ang katotohanan, ang gawain ng paglupig ay natapos na.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos
Ang Pangunahing Mithiin ng Gawain ng Paglupig ng Diyos

I
Lahat kayo'y nahulog sa kadiliman, at labis na nasaktan. Para malaman ninyo ang likas sa tao, layon ng gawain ng Diyos, isabuhay ang katotohanan. Kung matatakasan mo ang kadiliman, malalayo sarili mo sa karumihan, kung kaya mong maging banal, taglay mo ang katotohanan, 'yan ang kahulugan n'yan. Ang mithiin ng paglupig ay ang linisin ang sangkatauhan, para katotohana'y matamo ng tao, dahil katiting ang kanilang nauunawaan. Gawin ang paglupig sa kanila, 'yon ang pinakamakabuluhan.

II
Hindi sa nagbago ang iyong likas na pagkatao, kundi mamuhay sa katotohana'y kaya mo. Nagagawa mong talikuran ang laman. 'Yan ang ginagawa ng mga nalinis na. 'Yon lang mayroon at nagsasabuhay ng katotohanan ang lubos Niyang matatamo. Yaong nagsasabuhay ng larawan ni Pedro ay pineperpekto, ang iba'y nilulupig. Ang mithiin ng paglupig ay ang linisin ang sangkatauhan, para katotohana'y matamo ng tao, dahil katiting ang kanilang nauunawaan. Gawin ang paglupig sa kanila, 'yon ang pinakamakabuluhan.

III
Ang ginagawa sa lahat ng nalupig ay binubuo ng mga pagsumpa, pagkastigo at pagkapoot. Katuwiran at sumpa ang nakukuha nila. Ang paggawa sa gayong mga tao'y ibinubunyag katiwalian sa loob nila, kaya nakikilala nila ito, at lubos silang napapaniwala. 'Pag tao ay naging masunurin, matatapos na ang gawain ng paglupig. Kahit karamiha'y di hinahanap ang katotohanan, gawain ng paglupig ay natapos na. Ang mithiin ng paglupig ay ang linisin ang sangkatauhan, para katotohana'y matamo ng tao, dahil katiting ang kanilang nauunawaan. Gawin ang paglupig sa kanila, 'yon ang pinakamakabuluhan.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon