Mag-subscribe

Menu

Susunod

Araw-araw na mga Salita ng Diyos: Pagkilala sa Gawain ng Diyos | Sipi 219

396 2020-08-14

Ngayon ay ang panahon na ang Aking Espiritu ay gumagawa ng mga dakilang bagay, at ang panahon na sinisimulan Ko ang Aking gawain sa mga bansang Gentil. Higit pa, ito ay ang panahon na inuuri Ko ang lahat ng nilalang, inilalagay ang bawat isa sa kanyang kaukulang uri, upang ang Aking gawain ay maaaring magpatuloy nang mas mabilis at mas mabisa. At kaya nga, ang Aking hinihingi pa rin sa inyo ay ialay mo ang iyong buong pagkatao para sa lahat ng Aking gawa, at, bukod pa, na dapat mong makilalang mabuti at matiyak ang lahat ng gawaing Aking nagawa sa iyo, at ibuhos ang lahat ng iyong lakas sa Aking gawa nang maaari itong maging mas mabisa. Ito ang dapat mong maunawaan. Itigil ang pakikipaglaban sa isa’t isa, ang paghahanap ng daang pabalik, o paghahangad ng mga aliw ng laman, na kung saan maaantala ang Aking gawain at sisira sa iyong magandang kinabukasan. Sa paggawa nito, na malayong mabigyan ka ng proteksyon, ay magdudulot ng iyong pagkawasak. Hindi ba kalokohan ito para sa iyo? Iyang iyong sakim na kinasisiyahan ngayon ay ang mismong bagay na sumisira sa iyong kinabukasan, samantalang ang sakit na iyong pagdurusa ngayon ay ang mismong bagay na nagbibigay ng proteksyon sa iyo. Dapat mong malinaw na malaman ang mga bagay na ito, upang umiwas sa mga tukso mula kung saan mahihirapan kang palayain ang iyong sarili at umiwas na mangapa sa makapal na hamog na humaharang sa araw. Kapag nahahawi ang makapal na hamog, matatagpuan mo ang iyong sarili sa dakilang araw ng paghatol. Sa panahong iyon, ang Aking araw ay napapalapit sa sangkatauhan. Paano mo matatakasan ang Aking paghatol? Paano mo matitiis ang nakapapasong init ng araw? Kapag ipinagkakaloob Ko ang Aking kasaganaan sa tao, hindi niya ito pinapangalagaan sa kanyang dibdib, ngunit sa halip ay isinasantabi ito sa isang lugar kung saan walang makapapansin nito. Sa araw na Ako ay bumababa sa tao, hindi na niya matutuklasan ang Aking kasaganaan o mahahanap ang mga mapapait na salita ng katotohanang Aking sinabi sa kanya matagal na ang nakalipas. Siya ay tatangis at iiyak, sapagkat nawala niya ang kaningningan ng liwanag at nahulog sa kadiliman. Ang inyong nakikita lamang ngayon ay ang matalim na espada ng Aking bibig. Hindi pa ninyo nakikita ang pamalo sa Aking kamay o ang ningas kung saan sinusunog Ko ang tao, at kaya nga kayo ay mapagmalaki at mapagmalabis pa rin sa Aking presensya. Kaya nga lumalaban pa rin kayo sa Akin sa Aking tahanan, nakikipagtalo sa dila ng tao sa yaong Aking nasabi sa Aking bibig. Ang tao ay hindi natatakot sa Akin, at bagaman patuloy na nasa pakikipag-away sa Akin hanggang ngayon, wala pa rin siyang takot. Mayroon kayong dila at ngipin ng hindi matuwid sa inyong mga bibig. Ang inyong mga salita at gawa ay katulad niyong ahas na tumukso kay Eva sa pagkakasala. Hinihingi ninyo sa bawat isa ang mata para sa mata at ngipin para sa ngipin, at nagtutunggali kayo sa Aking presensya para mag-agawan ng puwesto, katanyagan, at pakinabang para sa inyong mga sarili, ngunit hindi ninyo nalalaman na lihim Kong binabantayan ang inyong mga salita at gawa. Bago pa man kayo dumating sa Aking presensya, nasukat Ko na ang kaibuturan ng inyong mga puso. Ang tao ay palaging hinahangad na tumakas sa hawak ng Aking kamay at iwasan ang pagmamasid ng Aking mga mata, ngunit hindi Ako kailanman umilag mula sa kanyang mga salita o gawa. Sa halip, sadya Kong hinahayaan ang mga salita at gawang ito na makita ng Aking mga mata, upang maaari Kong kastiguhin ang pagka-di-matuwid ng tao at ipatupad ang paghatol sa kanyang paghihimagsik. Kaya nga, ang lihim na mga salita at gawa ng tao ay laging nanatili sa harapan ng Aking luklukan ng paghatol, at ang Aking luklukan ng paghatol ay hindi kailanman naalis sa tao, sapagkat naging labis ang kanyang paghihimagsik. Ang Aking gawain ay sunugin at dalisayin ang lahat ng mga salita at gawa ng tao na binigkas at ginawa sa presensya ng Aking Espiritu. Sa paraang ito, kapag nilisan Ko ang daigdig, ang mga tao ay mapapanatili pa rin ang kanilang katapatan sa Akin, at paglilingkuran pa rin Ako gaya ng ginagawa ng Aking mga banal na lingkod sa Aking gawain, hinahayaan ang Aking gawa sa daigdig na magpatuloy hanggang sa araw na maging ganap ito.

Hinango mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos
Ibigay ang Buong Sarili Mo sa Gawain ng Diyos


Espiritu ng Diyos may malalaking gawain ngayon. Ang Kanyang gawain sa mga Gentil ay nagsimula na. Upang gumawa nang mabilis at epektibo, hinahati Niya ang lahat ng nilikha sa bawat uri. Ialay ang buong pagkatao mo para sa lahat ng Kanyang gawain. Mabatid at alamin lahat ng ginawa Niya para sa iyo. Ibuhos lahat ng iyong lakas, Kanyang gawai'y gawing epektibo. Ito ang kailangang maunawaan, maunawaan mo.


Huwag lumaban, hanapin ang labasan, o hangarin ang kaaliwan. Inaantala nito ang gawain ng Diyos, sinisira maganda mong kinabukasan, nagdudulot ng pagkawasak sa halip na pagprotekta. Kaya't di ba ito ay kahangalan mo? Ang mga bagay na sakim mong tinatamasa ngayon ang siyang sumisira sa iyong kinabukasan. Ngunit ang sakit na pinagdurusahan mo ngayon ang sa iyo'y nagpoprotekta't nagliligtas.


Bigyang-pansin at maging malinaw sa lahat ng bagay na ito, upang hindi ka mahulog sa mga tukso na mahihirapan mong takasan, o maligaw sa makapal, mabigat na hamog, 'di na muling makikita ang araw. Kapag nawala na ang hamog, ikaw ay nasa dakilang araw ng paghatol. Ialay ang buong pagkatao mo para sa lahat ng Kanyang gawain. Kilalanin at alamin lahat ng ginawa Niya para sa iyo. Ibuhos lahat ng iyong lakas, Kanyang gawai'y gawing epektibo. Ito ang kailangang maunawaan, maunawaan mo.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon