Menu

Susunod

Praise Song | Dumako sa Sion na may pagpupuri | A Cappella

2,311 2020-10-09

Praise Song | Dumako sa Sion na may pagpupuri | A Cappella

Dumako sa Sion na may pagpupuri.

Dumako sa Sion na may pagpupuri.

Dumako sa Sion na may pagpupuri.

Dumako sa Sion na may pagpupuri.

Dumako sa Sion na may pagpupuri. Nagpakita na ang tahanan ng Diyos.

Inaawitan ng lahat banal Niyang pangalan; ito'y lumalaganap.

Makapangyarihang Diyos!

Hari ng Sansinukob, Huling Cristo,

aming maliwanag at nagniningning na Araw,

sumikat mula sa pinaka-marilag na Bundok ng Sion sa sansinukob.

Makapangyarihang Diyos! Kami'y nagsasaya para sa Iyo, umaawit at umiindak.

Ikaw nga ang aming Tagapagligtas at ang Panginoon ng sansinukob.

Gumawa Ka ng grupo ng mga mananagumpay

at kinumpleto ang plano ng pamamahala ng Diyos.

Lahat ay dapat manumbalik sa bundok,

manalangi't lumuhod sa 'Yong trono!

Ikaw ang tangi at tunay na Diyos; Ika'y dakila at kapuri-puri.

Kaluwalhatian, papuri at awtoridad alay sa 'Yong trono!

Bukal ng buhay ay dumadaloy mula sa trono,

pinapakai't pinapainom 'Yong bayan,

buhay nami'y nagbabago araw-araw.

Bagong ilaw nagpapaliwanag at sumusunod sa amin, laging nagbubunyag

ng mga bagong bagay tungkol sa Diyos.

Kumpirmahin ang tunay na Diyos sa pamamagitan ng pagdanas.

Mga salita ng Diyos laging nagpapakita,

nagpapakita sa kalooban ng mga tamang tao.

Tayo'y tunay na pinagpala!

Kaharap ang Diyos bawat araw,

kausap Siya tungkol sa lahat ng bagay.

Hayaang magpasya sa lahat ang Diyos.

Magnilay sa salita ng Diyos. Ating puso'y lahat tahimik sa loob ng Diyos.

Kaya lumalapit tayo sa Diyos, tinatanggap ang Kanyang ilaw.

Ating buhay, gawa, salita't isip

lahat ay batay sa salita ng Diyos. Palaging sinasabi sa atin ang tama sa mali.

Salita ng Diyos, gaya ng karayom hila ang sinulid.

Mga bagay na nakakubli ay bawat isang ilalantad.

Makipag-usap sa Kanya, huwag maantala.

Mga saloobin at ideya'ng inilantad ng Diyos.

Ang bawat sandali ng buhay,

ay nakakaranas ng paghatol, lahat sa harap ng trono ni Cristo.

Bawat bahagi ng ating katawan ay inaagaw pa rin ni Satanas.

Upang mabawi ang awtoridad ng Diyos, dapat linisin ang templo ng Diyos.

Upang maangking lubos ng Diyos

kailanga'y paglalaban ng buhay at kamatayan.

Lumang sarili'y ipako sa krus,

upang buhay ni Cristo ay makapaghari.

Ang Banal na Espiritu ngayo'y sumusulong sa bawat bahagi natin,

naglulunsad ng digmaan!

Hangga't tayo'y handang magsakripisyo

at makipagtulungan sa Diyos,

ang liwanag ng Diyos ay mananatili upang tayo'y paka-linisin

at muling bawiin ang lahat ng inangkin ni Satanas,

upang tayo ay gawing ganap na Kanya.

Oras 'wag sayangin, mamuhay sa loob ng salita ng Diyos.

Maitayo kasama ng mga banal, madala tungo sa kaharian N'ya't

pumasok sa l'walhati kasama ng Diyos.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon