Menu

Susunod

Christian Music Video | "Ang mga Mananampalataya ay Dapat Sumunod nang Mabuti sa mga Yapak ng Diyos"

5,244 2021-03-15

Pagka't naniniwala sa Diyos ang tao,

dapat sundan nila'ng yapak Niya.

Inaalis ng gawain ng Banal na Espiritu

mga nagpapaalipin sa mga doktrina.

Sa bawat sandali ng panahon,

may bagong gawain ang Diyos,

dala ang bagong simula sa tao.

Kung tao'y manahan lang

sa katotohanan ng isang panahon

na si Jehova'y Diyos at si Jesus ay Cristo,

tao'y 'di makakasabay o makakamit

ang gawain ng Banal na Espiritu.

Pagka't naniniwala ang tao sa Diyos,

dapat nilang sundin ang yapak Niya.

Sundan Siya sa bawat hakbang,

sa'nman magtungo ang Kordero.

Sila lang ang hanap ay daang tunay,

batid ang gawain ng Espiritu.

Ang sumusunod lang sa Kordero

hanggang huli, magkakamit ng pagpapala.

Yaong 'di sumusunod hanggang huli,

o nakakasabay sa gawain ng Espiritu,

at kumakapit lang sa lumang gawain

ang bigong nakamit ang katapatan sa Diyos.

Sila'y naging mga taong sumasalungat sa Diyos

at itinatanggi ng bagong kapanahunan,

at lahat sila'y parurusahan sa huli.

May mas kaawa-awa pa ba?

Pagka't naniniwala ang tao sa Diyos,

dapat nilang sundin ang yapak Niya.

Sundan Siya sa bawat hakbang,

sa'nman magtungo ang Kordero.

Sila lang ang hanap ay daang tunay,

batid ang gawain ng Espiritu.

Ang sumusunod lang sa Kordero

hanggang huli, magkakamit ng pagpapala.

Silang nagpapaalipin sa kautusan

na mas tapat pa rito,

sila ang mas sumusuway sa Diyos.

Panahon na ng Kaharian, hindi Kautusan.

Ang gawain ngayo'y 'di maikukumpara

sa lahat ng gawain noon;

ang gawaing nagdaa'y

'di maihahambing sa gawain ngayon.

Nagbago na'ng gawain ng Diyos,

pati na ang pagsasagawa ng tao;

ito'y ang 'di sundin ang kautusan

o magpasan ng krus.

Kaya ang katapatan ng tao

sa mga ito ay 'di magkakamit ng

pagsang-ayon ng Diyos.

Pagka't naniniwala ang tao sa Diyos,

dapat nilang sundin ang yapak Niya.

Sundan Siya sa bawat hakbang,

sa'nman magtungo ang Kordero.

Sila lang ang hanap ay daang tunay,

batid ang gawain ng Espiritu.

Ang sumusunod lang sa Kordero

hanggang huli, magkakamit ng pagpapala.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon