Menu

Susunod

Christian Music Video | "Sundin ang mga Salita ng Diyos at Hindi Ka Maliligaw" (Tagalog Subtitles)

1,534 2020-07-17

Christian Music Video | Sundin ang mga Salita ng Diyos at Hindi Ka Maliligaw (Tagalog Subtitles)

Umaasa ang Diyos na makakaya ninyong kumain at uminom nang mag-isa,

at lagi kayong mabubuhay sa liwanag ng presensya ng Diyos,

at sa inyong pamumuhay,

huwag ninyong talikuran kailanman ang mga salita ng Diyos;

saka ka lamang mapupuspos ng mga salita ng Diyos.

Sa bawat salita at gawa mo,

ang mga salita ng Diyos ang tiyak na gagabay sa iyo pasulong.

Kung tapat kang lalapit sa Diyos sa ganitong antas,

lagi mong magagawa na palaging makipag-ugnayan sa Diyos,

at wala kang ginagawang anuman na mauuwi sa kalilituhan

o mag-iiwan sa iyo na hindi alam ang gagawin.

Siguradong makakatabi mo ang Diyos,

lagi kang makakakilos alinsunod sa salita ng Diyos.

Siguradong makakatabi mo ang Diyos,

lagi kang makakakilos alinsunod sa salita ng Diyos.

Sa bawat tao at bagay na nakakaharap mo,

ang salita ng Diyos ay magpapakita sa iyo anumang oras,

na ginagabayan ka na kumilos alinsunod sa Kanyang kalooban.

Gawin mo ang lahat ng bagay ayon sa salita ng Diyos,

at aakayin ka ng Diyos nang pasulong sa bawat kilos mo;

hindi ka kailanman maliligaw,

at magagawa mong mamuhay sa bagong liwanag,

na may higit at mas bagong mga kaliwanagan.

Hindi mo magagamit ang mga pagkaunawa ng tao

para pag-isipang mabuti ang dapat mong gawin;

dapat kang pasakop sa paggabay ng salita ng Diyos,

magkaroon ng malinis na puso,

maging tahimik sa harapan ng Diyos,

at lalo pang magbubulay-bulay.

Huwag kang maligalig na makahanap ng mga solusyon

sa mga bagay na hindi mo nauunawaan;

dalhin ang gayong mga bagay sa harapan ng Diyos nang mas madalas,

at mag-alay sa Kanya ng tapat na puso.

Maniwala na ang Diyos ang iyong makapangyarihan sa lahat!

Dapat kang magkaroon ng napakalaking paghahangad para sa Diyos,

na sabik na sabik na naghahangad habang tumatanggi

sa mga pagdadahilan, intensyon, at panloloko ni Satanas.

Huwag mawalan ng pag-asa. Huwag manghina.

Maghangad nang buong puso; maghintay nang buong puso.

Aktibong makipagtulungan sa Diyos,

at alisin sa iyong sarili ang lahat ng humahadlang sa kalooban mo.

Maniwala na ang Diyos ang iyong makapangyarihan sa lahat!

Dapat kang magkaroon ng napakalaking paghahangad para sa Diyos,

na sabik na sabik na naghahangad habang tumatanggi

sa mga pagdadahilan, intensyon, at panloloko ni Satanas.

Huwag mawalan ng pag-asa. Huwag manghina.

Maghangad nang buong puso; maghintay nang buong puso.

Aktibong makipagtulungan sa Diyos,

at alisin sa iyong sarili ang lahat ng humahadlang sa kalooban mo.

Aktibong makipagtulungan sa Diyos,

at alisin sa iyong sarili ang lahat ng humahadlang sa kalooban mo.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon