Menu

Paano Magpapakita ang Panginoon sa Tao sa Kanyang Muling Pagbalik?

Tagalog Christian Movie Extract 1 From "Pananabik": Ganito Pala ang Pagbalik ng Panginoon

Nabasa na ng maraming nananalig sa Panginoon ang sumusunod na propesiya sa Biblia: "Mangakikita nila ang Anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluw...

Tagalog Christian Movie Extract 2 From "Pananabik": Ang Misteryo ng Pagpapakita ng Diyos

Naniniwala ang maraming nananalig sa Panginoon na babalik ang Panginoon sa kaluwalhatian, bababa sakay ng ulap at magpapakita sa lahat ng tao, kaya lagi silang nakatingala sa mga ulap sa kalangitan, n...

Tagalog Christian Movie Extract 1 From "Awit ng Tagumpay": Paano Magpapakita at Isasagawa ng Panginoon ang Gawain Niya sa Kanyang Pagbabalik?

Ang pangitain ng malaking kalamidad sa mga huling araw-apat na blood moon ay naganap at ang mga bituin sa kalangitan ay nagkaroon ng isang kakaibang hitsura; malapit na ang malaking sakuna, at marami ...

Tagalog Christian Movie Extract 1 From "Ang Misteryo ng Kabanalan": Ang Hiwaga ng Pagdating ng Anak ng Tao

Sa pagsasalita tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, sinabi ng Panginoong Jesus, "Kayo rin naman ay magsipaghanda: sapagkat sa oras na hindi ninyo iniisip, ang Anak ng tao ay darating" (Lucas 12:40). "S...

Tagalog Christian Movie Extract 1 From "Napakagandang Tinig": Paano Nagkakatotoo ang mga Propesiya tungkol sa Pagbalik ng Panginoong Jesus?

Maraming tao sa mga relihiyon ang sumusunod sa propesiya na bababa ang Panginoon na nakasakay sa ulap at hinihintay nilang dumating Siya sa gayong paraan para dalhin sila sa kaharian ng langit, pero n...

Tagalog Christian Movie Extract 1 From "Paghihintay": Paano Tayo Dapat Mag-abang at Maghintay para sa Ikalawang Pagdating ng Panginoon?

Sa muling pagdating ng Panginoon, bababa kaya Siya na nasa mga alapaap, o darating kaya Siya nang palihim na tulad ng isang magnanakaw? Paano mo haharapin ang pangalawang pagdating ng Panginoon? Masya...