Menu

Paano Magpapakita ang Panginoon sa Tao sa Kanyang Muling Pagbalik?

Tagalog Christian Movie | Ganito Pala ang Pagbalik ng Panginoon (Tampok na Extract)

Nabasa na ng maraming nananalig sa Panginoon ang sumusunod na propesiya sa Biblia: "Makikita nila ang Anak ng tao na napaparitong nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian...

Tagalog Christian Movie | Ang Misteryo ng Pagpapakita ng Diyos (Tampok na Extract)

Naniniwala ang maraming nananalig sa Panginoon na babalik ang Panginoon sa kaluwalhatian, bababa sakay ng ulap at magpapakita sa lahat ng tao, kaya lagi silang nakatingala sa mga ulap sa kalangitan, n...

Tagalog Christian Movie | Paano Magpapakita at Isasagawa ng Panginoon ang Gawain Niya sa Kanyang Pagbabalik? (Tampok na Extract)

Ang pangitain ng malaking kalamidad sa mga huling araw-apat na blood moon ay naganap at ang mga bituin sa kalangitan ay nagkaroon ng isang kakaibang hitsura; malapit na ang malaking sakuna, at marami ...

Tagalog Christian Movie | Ang Hiwaga ng Pagdating ng Anak ng Tao (Tampok na Extract)

Sa pagsasalita tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, sinabi ng Panginoong Jesus, "Kayo rin naman ay magsipaghanda: sapagkat sa oras na hindi ninyo iniisip, ang Anak ng tao ay darating" (Lucas 12:40). "S...

Tagalog Christian Movie | Paano Nagkakatotoo ang mga Propesiya tungkol sa Pagbalik ng Panginoong Jesus? (Tampok na Extract)

Maraming tao sa mga relihiyon ang sumusunod sa propesiya na bababa ang Panginoon na nakasakay sa ulap at hinihintay nilang dumating Siya sa gayong paraan para dalhin sila sa kaharian ng langit, pero n...

Tagalog Christian Movie | Paano Tayo Dapat Mag-abang at Maghintay para sa Ikalawang Pagdating ng Panginoon? (Tampok na Extract)

Sa muling pagdating ng Panginoon, bababa kaya Siya na nasa mga alapaap, o darating kaya Siya nang palihim na tulad ng isang magnanakaw? Paano mo haharapin ang pangalawang pagdating ng Panginoon? Masya...