Mag-subscribe

Menu

Rapture

Talaga bang Mababago Kaagad ang mga Tao at Mara-rapture Sa Kaharian ng Langit?

Ni Xiang Mei, Tsina Quick Navigation Dalawang Pananaw sa Mababago Kaagad at Mara-rapture Sa Kaharian ng Langit Ang Pamantayan sa Pagpasok sa Kaharian ng Langit ay Batay Ba sa Salita n...

Mga Senyales ng Paghuhukom ay Lumitaw: Paano Tayo Mara-rapture Bago ang Malaking Kapighatian?

Ni Becky, U.S. Quick Navigation Talaga bang ang Rapture ay Nangangahulugan na Itataas sa Langit? Ano ang Rapture Bago ang mga Sakuna? Paano Tayo Mara-Rapture Bago ang mga Sakuna...

Tagalog Christian Movie Extract 3 From "Pananabik": Sino ang Unang Madadala Pagdating ng Panginoon?

Marami sa mga nananalig sa Panginoon ang naniniwala na basta’t sila ay nagsasakripisyo, nagpapakahirap, at nagsusumikap, siguradong mauuna silang madala. Pero may batayan ba ito sa mga salita ng Pangi...

Ano ang Kahulugan ng “Pagdala Bago Ang Mga Kalamidad”? Ano ang Kahulugan ng “Mga Nagawang Mananagumpay Bago Ang Mga Kalamidad”?

Kamusta mga kapatid sa Espirituwal Q&A, Narito tayo ngayon sa huling yugto ng mga huling araw, nakita ko sa balita na ang lahat ng mga uri ng kalamidad ay palawak ng palawak ang nasasakop, at k...

Ano ang Matalinong Dalaga at Paano Nakikinig ang mga Matatalinong Dalaga sa Tinig ng Diyos

Pansin ng Patnugot: Katulad ng nakatala sa Kabanata 25 ng Mateo, ginamit ng Panginoon ang parabula ng sampung dalaga upang turuan tayo na sa mga huling araw, tanging ang mga matatalinong dalaga ang ma...

Tagalog Christian Movie Extract 1 From "Ang Sandali ng Pagbabago": Agad ba Tayong Magbabagong-Anyo at Madadala sa Kaharian ng Langit Pagbalik ng Panginoon?

Sumusunod ang ilang tao sa salita ni Pablo tungkol sa paghihintay sa Panginoon para madala sa kaharian ng langit: "Sa isang sandali, sa isang kisap-mata: sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka’t tutun...

Pagninilay sa Ebanghelyo Ngayon: Ang Katotohanan Tungkol sa Pag-akyat sa Langit

Kagaya ng ibang mga kapatid na Kristiyano, sabik na sabik na ako sa ikalawang pagparito ng Panginoong Jesus. Tinatalima natin ang sumusunod na talata sa Biblia: “Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, ...

Ano ang Rapture? Sa Wakas ay Naunawaan Ko na Ito

Ni Xile, Japan Quick Navigation Mga Pantasya ng Pagrapture sa Himpapawid Upang Makita ang Diyos Nakagugulat na Mabuting Balita Nasa Lupa ang Kaharian ng Diyos Ang Tunay na...

Ano ang tunay na pagkadala, at paano maitataas ang tao sa harap ng trono ng Diyos

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayo’y nagsipagbangong lahat ang ...