Menu

Rapture

Ako ay Dinala sa Harap ng Diyos

Binautismuhan ako at lumapit sa Panginoong Jesus nung 20 ako. Pinagsigla ang puso ko ng mga sermon ng pastor tungkol sa pagmamahal, at matulungin sa isa’t isa ang lahat ng mga kapatid ko sa iglesia, k...

Talaga bang Mababago Kaagad ang mga Tao at Mara-rapture Sa Kaharian ng Langit?

Maraming mga kapatid ang sabik na sabik sa pagdating ng Panginoon upang mabago agad ang kanilang mga imahe at dalhin sila sa kaharian ng langit. Ngunit napag-isipan mo na ba kung ang mga nakagawa ng m...

Mga Senyales ng Paghuhukom ay Lumitaw: Paano Tayo Mara-rapture Bago ang Malaking Kapighatian?

Quick Navigation Talaga bang ang Rapture ay Nangangahulugan na Itataas sa Langit? Ano ang Rapture Bago ang mga Sakuna? Paano Tayo Mara-Rapture Bago ang mga Sakuna? Sa pagtatapo...

Tagalog Christian Movie | Sino ang Unang Madadala Pagdating ng Panginoon? (Tampok na Extract)

Marami sa mga nananalig sa Panginoon ang naniniwala na basta't sila ay nagsasakripisyo, nagpapakahirap, at nagsusumikap, siguradong mauuna silang madala. Pero may batayan ba ito sa mga salita ng Pangi...

Ano ang Kahulugan ng “Pagdala Bago Ang Mga Kalamidad”? Ano ang Kahulugan ng “Mga Nagawang Mananagumpay Bago Ang Mga Kalamidad”?

Kamusta mga kapatid sa Espirituwal Q&A, Narito tayo ngayon sa huling yugto ng mga huling araw, nakita ko sa balita na ang lahat ng mga uri ng kalamidad ay palawak ng palawak ang nasasakop, at kung ...

Pag-aralan ang Mateo 25: Ano ang Matalinong Dalaga?

Pansin ng Patnugot: Katulad ng nakatala sa Kabanata 25 ng Mateo, ginamit ng Panginoon ang parabula ng sampung dalaga upang turuan tayo na sa mga huling araw, tanging ang mga matatalinong dalaga ang ma...

Tagalog Christian Movie | Agad ba Tayong Magbabagong-Anyo at Madadala sa Kaharian ng Langit Pagbalik ng Panginoon? (Tampok na Extract)

Sumusunod ang ilang tao sa salita ni Pablo tungkol sa paghihintay sa Panginoon na dalhin sila sa kaharian ng langit: "Sa isang iglap, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng trumpeta: sapagkat tutu...

Pagninilay sa Ebanghelyo Ngayon: Ang Katotohanan Tungkol sa Pag-akyat sa Langit

Kagaya ng ibang mga kapatid na Kristiyano, sabik na sabik na ako sa ikalawang pagparito ng Panginoong Jesus. Tinatalima natin ang sumusunod na talata sa Biblia: “Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, ...

Ano ang Rapture? Sa Wakas ay Naunawaan Ko na Ito

Quick Navigation Mga Pantasya ng Pagrapture sa Himpapawid Upang Makita ang Diyos Nakagugulat na Mabuting Balita Nasa Lupa ang Kaharian ng Diyos ...

Ano ang tunay na madala, at paano maitataas ang tao sa harap ng trono ng Diyos

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Nagkahugis na ang iglesia ng Philadelphia, dahil lamang sa biyaya at awa ng Diyos. Nagkakaroon ng pagmamahal sa Diyos ang puso ng napakaraming banal, na hindi nag-a...