Menu

Susunod

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Tularan ang Panginoong Jesus”

67,618 2019-02-18

I

Tinapos ni Jesus ang misyon ng Diyos,

ang pagtubos sa lahat ng tao

sa paglalagak sa Diyos ng alalahanin N'ya,

nang walang pansariling layunin o plano.

Nakasentro Siya sa plano ng Diyos.

Sa Ama sa langit, S'ya'y nanalangin,

hinahanap ang kalooban Niya.

S'ya'y naghahanap at laging nananalangin.

Kung tulad ni Jesus isusuko n'yo ang lahat sa Diyos

at tatalikuran n'yo ang laman,

pagtitiwalaan N'ya kayo ng mga tungkulin

para mapaglingkuran n'yo S'ya.

II

Nanalangin S'ya't ang sabi, "Diyos Ama!

Maganap ang kalooban Mo.

Wag kumilos ayon sa mga layon Ko,

kumilos para matupad ang plano Mo.

Bakit Ka magmamalasakit sa taong mahina,

na parang langgam sa Iyong kamay?

Nais Ko lang gawin ang kalooban Mo.

Gawin Mo Sa'kin ang nais Mo."

Kung tulad ni Jesus isusuko n'yo ang lahat sa Diyos

at tatalikuran n'yo ang laman,

pagtitiwalaan N'ya kayo ng mga tungkulin

para mapaglingkuran n'yo Siya.

III

Sa daan patungong Jerusalem,

puso ni Jesus namighati.

Pero salita Niya'y tinupad, humayo

kung saan sa krus Siya'y ipapako.

Sa wakas Siya sa krus ay ipinako,

naging larawan ng makasalanang laman,

tinapos ang gawain ng pagtubos,

nangibabaw sa tanikala ng kamatayan.

Kung tulad ni Jesus isusuko n'yo ang lahat sa Diyos

at tatalikuran n'yo ang laman,

pagtitiwalaan N'ya kayo ng mga tungkulin

para mapaglingkuran n'yo Siya.

IV

Nabuhay si Jesus nang tatlumpu't tatlong taon,

lahat ginawa para masiyahan ang Diyos,

hindi inisip ang matatamo o mawawala

kundi ang kalooban ng Diyos Ama.

Ang paglilingkod ng Panginoong Jesus

ay laging ayon sa kalooban ng Diyos.

Kaya ang gawain ng pagtubos

karapat-dapat N'yang gampanan.

Walang-hangganang pagdurusa'y tiniis N'ya,

maraming beses Siyang tinukso ni Satanas.

Nguni't kailanma'y hindi S'ya nanghina.

Sa tiwala't pag-ibig, atas ito ng Diyos sa Kanya.

Kung tulad ni Jesus isusuko n'yo ang lahat sa Diyos

at tatalikuran n'yo ang laman,

pagtitiwalaan N'ya kayo ng mga tungkulin

para mapaglingkuran n'yo Siya.

At sa ganitong mga pagkakataon lamang

masasabi n'yong ginagawa n'yo ang kalooban N'ya,

ginagawa n'yo ang mga utos N'ya,

na tunay kayong naglilingkod sa Diyos.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon