Menu

Susunod

Christian Music | Ipapanumbalik ng Diyos ang Kahulugan ng Kanyang Paglikha ng Tao

1,152 2020-09-16

Christian Music | Ipapanumbalik ng Diyos ang Kahulugan ng Kanyang Paglikha ng Tao

Nilikha ng Diyos ang sangkatauhan at inilagay sila sa lupa,

na Kanyang napangunahan na hanggang sa araw na ito.

Pagkatapos ay iniligtas Niya ang sangkatauhan

at nagsilbi bilang isang handog para sa kasalanan ng sangkatauhan.

Sa katapusan ay kailangan pa rin Niyang lupigin ang sangkatauhan,

iligtas nang buo ang sangkatauhan

at ibalik sila sa kanilang orihinal na wangis.

Ito ang gawain na Kanyang pinag-aabalahan mula sa simula hanggang sa katapusan—

ang pagpapanumbalik sa tao sa kanyang orihinal na larawan

at sa kanyang orihinal na wangis.

Itatatag Niya ang Kanyang kaharian

at ibabalik ang orihinal na wangis ng tao,

ibig sabihin na ibabalik Niya ang Kanyang awtoridad sa lupa

at ibabalik ang Kanyang awtoridad sa gitna ng buong sangnilikha.

Nawalan ng takot ang tao sa Diyos matapos siyang gawing tiwali ni Satanas

at nawalan ng silbi na dapat taglayin ng isa sa mga nilalang ng Diyos,

naging isang kaaway na suwail sa Diyos.

Namuhay ang tao sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas

at sumunod sa mga utos ni Satanas;

kaya, walang paraan ang Diyos para kumilos sa gitna ng Kanyang mga nilikha,

at lalo pang hindi nagagawang magkaroon ng takot ang Kanyang mga nilikha.

Ang tao ay nilikha ng Diyos, at kailangang sumamba sa Diyos,

ngunit ang tao ay talagang tumalikod sa Diyos at sumamba kay Satanas.

Naging idolo si Satanas sa puso ng tao.

Kaya nawalan ng lugar ang Diyos sa puso ng tao,

na ibig sabihin ay nawalan ng kahulugan ang Kanyang paglikha sa tao,

kaya upang maibalik ang kahulugan ng Kanyang paglikha sa tao

kailangan Niyang ibalik ang tao sa orihinal wangis ng tao

at alisin sa tao ang kanyang tiwaling disposisyon.

Upang mabawi ang tao mula kay Satanas,

kailangan Niyang iligtas ang tao mula sa kasalanan.

Sa ganitong paraan lamang Niya unti-unting maibabalik

ang orihinal na wangis ng tao at ang orihinal na silbi ng tao,

at sa huli ay maipanumbalik ang Kanyang kaharian.

Ang panghuling pagwasak sa suwail na mga anak

na iyon ay isasakatuparan din upang tulutan ang tao na mas sambahin ang Diyos

at mamuhay nang mas maayos sa mundo.

Ang kahariang nais Niyang itatag ay ang Kanyang sariling kaharian.

Ang sangkatauhang inaasam Niya ay yaong sumasamba sa Kanya,

yaong ganap na sumusunod sa Kanya at taglay ang Kanyang kaluwalhatian,

at taglay ang Kanyang kaluwalhatian.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon