Menu

Susunod

Christian Praise Song | "O Makapangyarihang Diyos, Ikaw ay Lubos na Maluwalhati!" | Music Video

3,505 2020-12-24

Christian Praise Song | "O Makapangyarihang Diyos, Ikaw ay Lubos na Maluwalhati!" | Music Video

Makapangyarihang Diyos, Cristo ng mga huling araw,

Ikaw ay Manunubos na nagbalik.

Ikaw ay nangungusap sa lahat ng tao,

gamit ang katotohanan upang hatulan at dalisayin sila.

Ang Iyong mga salita ay puno ng awtoridad at kapangyarihan,

nagdadalisay sa tiwaling disposisyon ng tao

Ang Iyong mga salita ay naghahayag ng pagkamakapangyarihan,

at mas higit ang pagkamatuwid ng Diyos.

Ang salita ng Diyos ay humahatol sa dating mundo,

humahatol sa lahat ng bayan at lahat ng mga tao.

ang mga salita ng Diyos ay nakakamit lahat,

at tuluyan na Niyang nalupig si Satanas.

Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos.

O Makapangyarihang Diyos, Ikaw ay lubos na maluwalhati!

Ang Iyong mga gawa ay nakakapanggilalas!

Lahat ng bayan at lahat ng mga tao ay tumatalon sa tuwa.

Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan sa Kaniyang gawain,

gamit ang malaking pulang dragon upang gawin ang serbisyo.

Si Satanas ay nagmamadaling natataranta upang mang-usig.

Sa pamamagitan ng kapighatian,

isang grupo ng mga tao ay naging perpekto sa pagiging matagumpay.

Lahat ng tao ng Diyos ay naging ganap sa pamamagitan Niya.

Ganap nilang itinakwil ang malaking pulang dragon.

Ang kaharian ni Satanas ay tuluyang nawasak,

at ang kaharian ng Diyos ay lumitaw sa mundo!

Nagpatirapa tayo sa pagsamba,

pinupuri ang paghahari ng Diyos sa lupa.

Ang katotohanan at pagkamatuwid ay nahayag sa mundo.

Lahat ng bayan at lahat ng mga tao ay pinalalakas ang kanilang mga tinig sa pagpuri.

Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos.

O Makapangyarihang Diyos, Ikaw ay lubos na maluwalhati!

Ang Iyong karunungan ay mahimala!

Lahat ng bayan at lahat ng mga tao ay tumatalon sa tuwa.

Ang dakilang gawain ng Diyos ay naganap,

at ang Diyos ay babalik sa Sion.

Natanggap ng tao ang dakilang pagliligtas ng Diyos,

nakatakas sa madilim na mga impluwensya ni Satanas.

Bawat linya ng salita ng Diyos ay nagbubunga.

Ang resulta sa iba’t-ibang tao ay nahayag.

Ang mga nakinabang sa katotohanan ay pinagpapala ng Diyos;

ang mga napopoot sa Diyos ay matatagpuan ang Kaniyang kaparusahan.

Matinding mga sakuna ang wawasak sa mundo,

ngunit ang mga tao ng Diyos ay matitira.

Lahat ng mga bayan at mga tao ay haharap sa trono ng Diyos,

at lahat ng tao ay magpupuri nang kanilang buong puso.

Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos.

O Makapangyarihang Diyos, Ikaw ay lubos na maluwalhati!

Ang mga langit at lupa at lahat ng bagay ay tatalon sa tuwa,

nagpupuri sa kaluwalhatian ng Makapangyarihang Diyos!

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon