Menu

Susunod

Tagalog Christian Music Video | "Makapangyarihang Diyos Lamang ang Makapagliligtas sa Tao"

295,798 2021-03-16

Kayganda ng mga gawa

ng Makapangyarihang Diyos!

Pitong trumpeta, pitong kulog tumutunog,

pitong mangkok ang ibinubuhos Niya.

Ito'y makikita, wala 'yang duda.

Ang naghahandog ng sarili ngayon

ay tiyak na lubos Niyang pagpapalain;

ang gustong iligtas ang sarili'y mamamatay.

Lahat ay nasa mga kamay ng Diyos.

H'wag nang tumigil sa paghakbang mo.

Lupa't langit nagbabago nang husto.

Walang pagtataguan, tatangis ang tao;

wala silang ibang pagpipilian.

Diyos lamang ang makapagliligtas sa atin.

Malasin man tayo o pagpapalain,

depende 'to sa Makapangyarihang Diyos.

Hindi tayo maaaring magdesisyon.

Gawain ng Banal na Espiritu'y sundan,

dapat malinaw sa loob ng sarili ng bawat tao,

'di na kailangang paalalahanan

tungkol sa pag-unlad ng Kanyang gawain.

Dalasan mo ang pagharap sa Diyos,

at lahat-lahat sa Kanya'y hilingin.

At loob mo'y liliwanagan,

sa panganib poprotektahan ka Niya.

Diyos lamang ang makapagliligtas sa atin.

Malasin man tayo o pagpapalain,

depende 'to sa Makapangyarihang Diyos.

Hindi tayo maaaring magdesisyon.

H'wag matakot!

Hawak Niya buong pagkatao mo.

Sa proteksyon Niya, ano'ng ikakatakot?

Magtatagumpay na ang kalooban Niya.

Buksan espirituwal na mata,

magbabago ang langit.

Bakit matatakot?

Sa munting pagkilos ng kamay Niya,

lupa't langit, kaya Niyang agad wasakin.

Kaya bakit ka pa mag-aalala?

'Di ba lahat ng bagay nasa kamay Niya?

Diyos lamang ang makapagliligtas sa atin.

Malasin man tayo o pagpapalain,

depende 'to sa Makapangyarihang Diyos.

Hindi tayo maaaring magdesisyon.

Lupa't langit mababago sa utos Niya.

Magagawa tayong ganap sa utos Niya.

H'wag mabalisa, sumulong nang panatag,

sa kabilang dako, makinig, mag-ingat.

Mag-ingat agad, kalooban Niya'y nangyari na,

proyekto Niya'y tapos na,

tagumpay plano Niya.

Lahat ng anak Niya'y nakarating na sa trono Niya,

hinuhusgahan mga bansa't taong may Diyos.

Diyos lamang ang makapagliligtas sa atin.

Malasin man tayo o pagpapalain,

depende 'to sa Makapangyarihang Diyos.

Hindi tayo maaaring magdesisyon.

Umuusig sa iglesia't mga anak Niya

parurusahan nang matindi, tiyak 'yan!

'Yong may taos ang puso sa Kanya, naninindigan

mamahalin ng Diyos magpakailanman.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon