Menu

Susunod

Lahat ng Bagay ay Pagpapakita ng Awtoridad ng Maylikha

2,155 2020-05-02

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Lahat ng Bagay ay Pagpapakita ng Awtoridad ng Maylikha”

I

Sa bagong mundo, wala pa ang sangkatauhan,

inihanda ng Maylikha ang umaga at gabi.

Inihanda Niya ang kalangitan, lupa, at karagatan,

damo, halaman, inihanda Niya lahat ng puno.

Inihanda Niya mga liwanag, panahon, taon at araw

para sa bagong buhay na Kanyang nalalapit na likhain.

Ang awtoridad at kapangyarihan

ng Maylikha'y ipinahayag

sa bawat bagong bagay na Kanyang nilikha.

Lahat ng Kanyang kaisipan, pagbigkas,

bawat kapahayagan ng kapangyarihan

Niya'y obra maestra

sa lahat ng bagay, ito'y dakilang gawaing

karapat-dapat sa malalim

na kaalaman at kaunawaan ng sangkatauhan.

II

Mga salita Niya't kaganapan nila'y sabay naganap,

na walang anumang pagitan o pagkakaiba.

Ang pagdating at pagsilang

ng lahat ng bagong bagay

ay nagpatunay ng awtoridad ng Maylikha.

Siya'y kasingbuti ng Kanyang salita,

salita Niya'y maisasakatuparan.

Ang mga natupad na

ay mananatili magpakailanman.

Ito ay katotohanang 'di nagbabago,

sa nakalipas man o kasalukuyan.

At ganoon din, sa magpakailanman.

Lahat ng Kanyang kaisipan, pagbigkas,

bawat kapahayagan ng kapangyarihan

Niya'y obra maestra

sa lahat ng bagay, ito'y dakilang gawaing

karapat-dapat sa malalim

na kaalaman at kaunawaan ng sangkatauhan.

III

Ang kapangyarihan at awtoridad ng Manlilikha

ay nagbubunga ng tuloy-tuloy na himala.

Kanyang inaakit ang atensyon ng tao,

sila ay natutulala sa Kanyang gawa,

na nakakahanga at nagmula sa paggamit

ng Kanyang awtoridad.

Dala ng Kanyang pambihirang kapangyariha'y

walang patid na kagalakan.

Tao'y napahanga, napakasaya, namamangha sa tuwa.

Tao'y naaantig, nanggigilalas, nagbubunyi.

Kalooban ng tao'y napuno ng respeto at paggalang.

Lahat ng Kanyang kaisipan, pagbigkas,

bawat kapahayagan ng kapangyarihan

Niya'y obra maestra

sa lahat ng bagay, ito'y dakilang gawaing

karapat-dapat sa malalim

na kaalaman at kaunawaan ng sangkatauhan.

Ang awtoridad at gawa ng Manlilikha'y

pumupukaw sa espiritu ng tao.

Ang awtoridad at gawa ng Manlilikha'y

naglilinis sa espiritu ng tao.

Ang awtoridad at gawa ng Manlilikha'y

bumubusog sa espiritu ng tao.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon