Menu

Dapat Ba Nating Hanapin ang Panginoon sa Pamamagitan ng Ating Tenga o Paningin Upang Salubungin ang Kanyang Pagbabalik?

Ang mga huling araw ay narito na, kaya paano natin masasalubong ang Panginoon? Batay sa nakasulat sa Aklat ng Pahayag, naniniwala ang ilan na ang Panginoon ay babalik sa Kanyang muling nabuhay na espirituwal na katawan at magpapakita sa sangkatauhan sa isang ulap, kaya ang pagsalubong sa Panginoon batay sa nakikita natin ay ang pinakaligtas na gawin. Gayunman, ang ilang mga kapatid ay isinasaalang-alang ang talatang ito: “Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo ko(Pahayag 3:20). Naniniwala silang sinabi sa atin ng Panginoon na sa mga huling araw, magsasalita Siya upang kumatok sa ating mga pintuan. Marami ring mga tao sa online na nagpapatotoo na nakabalik na ang Panginoon, narinig na nila ang tinig ng Diyos at tinanggap ang Panginoon. Maaari ba talaga tayong umasa sa nakikita lamang natin nang hindi nakikinig sa tinig ng Diyos? Ano ang magagawa natin upang masalubong ang Panginoon? Dapat ba nating salubungin ang Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig sa tinig ng Diyos, o paniniwala lamang sa nakikita natin?

Ang Pinakamahalagang Hakbang Upang Masalubong ang Panginoon

hanapin-ang-Panginoon-sa-tenga-o-paningin

Alam nating lahat na maraming mga propesiya tungkol sa pagparito ng Panginoon—sino ang maglalakas-loob na umangkin na ang Panginoon ay darating lamang sa isang ulap, at wala ng iba? Malinaw na sinabi sa atin ng Panginoong Jesus: “Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka’t hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating(Juan 16:12–13). “Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila’y aking nakikilala, at sila’y nagsisisunod sa akin(Juan 10:27). “Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo ko(Pahayag 3:20). “Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia(Pahayag 2:7). Ipinakikita sa atin ng mga propesiya na ito sa mga huling araw, ang Panginoon ay kakatok sa mga pintuan ng mga puso ng mga tao sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, na hahanapin Niya ang Kanyang mga tupa sa pamamagitan ng pagsasalita, at ang mga tupa ng Diyos ay makikilala at sasalubungin Siya kapag nakilala nila ang tinig ng Diyos. Iyon ay, paano man magpakita ang Diyos sa sangkatauhan, tiyak na bibigkas Siya ng mga salita, kaya kapag nakilala natin ang tinig ng Diyos, maaari nating masalubong ang Panginoon at sa gayon ay makukumpirma kung paano talaga nagpapakita ang Diyos sa atin. Tulad nang narinig ni Moises na nagsasalita ang Diyos mula sa nagniningas na halaman; Ang Diyos ay nagpakita kay Moises sa anyo ng apoy. Nang marinig ni Job ang Diyos na nagsasalita sa kanya sa pamamagitan ng unos, iyon ay ang Diyos na nagpakita kay Job sa pamamagitan ng hangin. At nandiyan din sina Pedro at Juan, na personal na narinig ang nagkatawang-taong Panginoong Jesus na nagpahayag ng katotohanan, ang tinig ng Diyos, at sa gayon kinumpirma na ang Diyos ay nagpakita sa sangkatauhan sa anyo ng katawang-tao. Nakikita natin mula sa lahat ng ito na ang Diyos ay maaaring makipag-usap sa sangkatauhan sa maraming iba't ibang paraan, at kahit paano pa natin naririnig ang pagsasalita Niya sa atin, nakikita natin ang pagpapakita ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit hindi lamang tayo dapat umasa sa ating mga mata upang salubungin ang Panginoon. Ang susi ay ang makinig sa Kanyang tinig. Sa sandaling naririnig natin ang pagbigkas ng nagbalik na Panginoon, at kinikilala ito bilang tinig ng Diyos, pinapatunayan nito na talagang bumalik na ang Panginoon. Sa puntong iyon, ang paraan ng pagpapakita ng Panginoon sa mga huling araw ay magiging maliwanag sa sarili. Kung hindi tayo nakatuon sa pakikinig sa tinig ng Diyos, ngunit tinutukoy na ang Panginoon ay talagang bababa sa isang ulap batay sa isang literal na interpretasyon ng mga banal na kasulatan, at iniisip natin na sa pagsalubong sa Panginoon, ang pagkakita ay paniniwala, hindi ba ito paggawa ng parehong pagkakamali ng mga Fariseo? Ang mga Fariseo ay hindi nagbigay halaga sa pakikinig sa tinig ng Diyos, ngunit tinukoy lamang ang pagdating ng Mesiyas ayon sa isang literal na interpretasyon ng mga Banal na Kasulatan. Kahit na ang Panginoong Jesus ay nagpahayag ng maraming katotohanan at ang Kanyang mga salita ay naglalaman ng awtoridad at kapangyarihan, ang mga Fariseo ay hindi nakatuon sa pakikinig sa tinig ng Diyos. At kaya, sa huli ay ipinako ang Panginoong Jesus sa krus, na nakagawa ng isang matinding kasalanan at nakatamo ng kaparusahan ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit dapat tayong matuto mula sa aral ng mga Fariseo patungkol sa pagsalubong sa pagdating ng Panginoon. Talagang hindi tayo maaaring umasa sa ating mga ideya at imahinasyon, ngunit dapat tayong maging matalinong dalaga at maingat sa pakikinig sa tinig ng Diyos. Ito ang tanging paraan upang masalubong natin ang Panginoon. Ito ay tulad ng sinabi ng Diyos: “Yamang hinahanap natin ang mga yapak ng Diyos, dapat nating hanapin ang kalooban ng Diyos, ang mga salita ng Diyos, ang mga pagbigkas ng Diyos—sapagka’t kung saan man naroon ang mga bagong salita na binibigkas ng Diyos, naroon ang tinig ng Diyos, at kung saan man naroon ang mga yapak ng Diyos, naroon ang mga gawa ng Diyos. Kung saan man naroon ang pagpapahayag ng Diyos, doon nagpapakita ang Diyos, at kung saan man nagpapakita ang Diyos, doon umiiral ang katotohanan, ang daan, at ang buhay.

Ang Panginoon ay Bumalik Na at Nagsalita: Nakinig Ka Ba?

Ang susi sa pagsalubong sa Panginoon ay pakikinig sa tinig ng Diyos. Tanging sa pamamagitan ng pagdinig sa tinig ng Diyos natin maaaring malaman kung paano paparito ang Panginoon. Ngayon, tanging Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ang hayagang nagpapatotoo na ang Panginoong Jesus ay pumarito na nang lihim bago ang mga malalaking sakuna, na Siya ang Makapangyarihang Diyos na nagkatawang-tao, at gumawa Siya ng yugto ng gawain upang hatulan at linisin ang sangkatauhan. Bumigkas Siya ng mga salita mula sa Banal na Espiritu para sa mga iglesia. Ibinahagi Niya sa atin ang lahat ng mga aspeto ng katotohanan, kasama na ang mga hiwaga ng anim na libong taong plano ng pamamahala, kung ano ang pagkakatawang-tao, kung ano ang ma-rapture, kung paano makilala ang tinig ng Diyos, kung paano makilala ang totoong Cristo mula sa mga huwad na Cristo, ang kalikasan at kakanyahan ng katiwalian ng sangkatauhan kay Satanas, kung paano maiwawaksi ang mga gapos ng kasalanan, kung paano hinuhusgahan at nililinis ng Diyos ang sangkatauhan, at kung paano tinutukoy ng Diyos ang mga kalalabasan at patutunguhan ng mga tao. Ang Makapangyarihang Diyos ay ganap na inililigtas tayo mula sa mga kadena ng kasalanan, na nagpapahintulot sa atin na malinis at makamit ang buong kaligtasan. Makikita natin mula rito na ang pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos ay tinutupad ang mga propesiya na ito tungkol sa pagdating ng Anak ng tao: “Kayo rin naman ay mangagsihanda: sapagka’t sa oras na hindi ninyo iniisip, ang Anak ng tao ay darating(Lucas 12:40). “Sapagka’t gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, at nakikita hanggang sa kalunuran; gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao(Mateo 24:27). Hindi lamang ‘yon, ngunit tinutupad din nito ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon upang magpahayag ng katotohanan at upang isagawa ang gawain ng paghatol: “Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan(Juan 16:12). “Ang nagtatakuwil sa akin, at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kaniya: ang salitang aking sinalita, ay siyang sa kaniya’y hahatol sa huling araw(Juan 12:48). “Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo’y katotohanan(Juan 17:17). Ang sinumang may puso, na may espiritu, na nakikinig ng mga salitang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos ay maaaring maramdaman na ang mga salitang ito ay katotohanan, na ang mga ito ay puno ng kapangyarihan at awtoridad. Napatunayan nilang ang mga ito ang tinig ng Diyos. Kung hindi ito tinig ng Diyos, kung gayon sino ang maaaring magpahayag ng mga hiwaga ng gawain ng pamamahala ng Diyos? Sino ang makapaghahatol ng ating katiwalian sa pamamagitan ng salita ng paghatol? Sino ang maaaring maglinis at magbago sa atin, at mailigtas tayo sa mga gapos ng kasalanan? Tanging ang Diyos lamang ang maaaring magpahayag ng katotohanan—ito ang tinig ng Diyos. Pinapayagan tayong makumpirma na ang Panginoong Jesus ay bumalik na, na ang Panginoon ay muling nagkatawang-tao bilang ang Anak ng tao, na bumaba sa sangkatauhan nang lihim upang mailigtas tayo at linisin tayo. Kung nais nating salubungin ang Panginoon, dapat nating tiyaking makinig sa tinig ng Diyos at basahin ang higit pa sa mga salitang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos. Ito lamang ang magpapahintulot sa atin na magkaroon ng pagkakataon na madala sa trono ng Diyos at dumalo sa piging ng Panginoon.

Ang mga salitang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao ay isinalin sa mahigit sa 20 na iba pang mga wika at nailathala sa online upang ang mga tao ng lahat ng mga bansa ay maaaring maghanap at magsaliksik. Ito ang Diyos na kumakatok sa ating mga pintuan sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Hindi ba tayo dapat maging mga matalinong dalaga, pakinggan kung ang mga pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos ay mga salita ng Banal na Espiritu sa mga iglesia, ito ba ay tinig ng Diyos? Kung talagang iginigiit natin na ang pagkakita ay paniniwala, maniniwala lamang sa sandaling ang Panginoon ay dumating sa mga ulap, hindi ba natin Siya sinaraduhan sa labas ng ating mga pintuan? Iyon ba ang pagiging isang matalinong dalaga? Posible bang salubungin ang pagdating ng Panginoon sa ganoong paraan? Ito ang mga tanong na dapat nating isaalang-alang nang mabuti.

Ang mga Kahihinatnan ng Pagpipilit na Makita ang Pagparito ng Panginoon sa Ibabaw ng Isang Ulap

Kung hindi tayo makikinig sa tinig ng Diyos upang salubungin ang Panginoon, ngunit naghihintay lamang na makita ang pagbaba ng Panginoon kasama ang mga ulap bago tayo maniwala na Siya ay bumalik na, ano ang magiging kahihinatnan? Ating tingnan ang mga babala at mga payo na ibinigay sa atin ng Makapangyarihang Diyos:

Maaaring walang pakialam ang maraming tao sa sinasabi Ko, ngunit nais Ko pa ring sabihin sa bawat tinatawag na banal na sumusunod kay Jesus na, kapag nakita ninyo nang sarili ninyong mga mata si Jesus na bumababa mula sa langit sa ibabaw ng puting ulap, ito ang magiging pagpapakita sa publiko ng Araw ng katuwiran. Marahil ay magiging panahon iyan ng matinding katuwaan sa inyo, subalit dapat ninyong malaman na ang sandali kung kailan nasasaksihan ninyong bumababa si Jesus mula sa langit ay iyon din ang sandali ng pagbaba ninyo sa impiyerno para maparusahan. Sa panahong iyon magwawakas ang plano ng pamamahala ng Diyos, at mangyayari iyon kung kailan ginagantimpalaan ng Diyos ang mabubuti at pinarurusahan ang masasama. Sapagkat magwawakas na ang paghatol ng Diyos bago pa makakita ng mga palatandaan ang tao, kung kailan mayroon lamang pagpapahayag ng katotohanan. Yaong mga tumatanggap sa katotohanan at hindi naghahanap ng mga palatandaan, at sa gayon ay napadalisay na, ay makakabalik na sa harap ng luklukan ng Diyos at makakapasok na sa yakap ng Lumikha. Yaon lamang mga nagpupumilit sa paniniwala na ‘Ang Jesus na hindi nakasakay sa puting ulap ay isang huwad na Cristo’ ang sasailalim sa walang-katapusang kaparusahan, sapagkat naniniwala lamang sila sa Jesus na nagpapakita ng mga palatandaan, ngunit hindi kinikilala ang Jesus na nagpapahayag ng malupit na paghatol at nagpapakawala ng tunay na landas ng buhay. Kaya maaari lamang silang pakitunguhan ni Jesus kapag hayagan Siyang bumabalik sa ibabaw ng puting ulap. Masyado silang sutil, masyadong tiwala sa kanilang sarili, masyadong mayabang. Paano magagantimpalaan ni Jesus ang gayon kababang-uri? Ang pagbabalik ni Jesus ay isang dakilang kaligtasan para sa mga kayang tumanggap ng katotohanan, nguni’t para sa mga hindi kayang tumanggap ng katotohanan, ito’y tanda ng paghuhusga. Dapat ninyong piliin ang sarili ninyong landas, at hindi ninyo dapat lapastanganin ang Banal na Espiritu at itakwil ang katotohanan. Hindi kayo dapat maging isang mangmang at mapagmataas na tao, kundi isang taong sumusunod sa patnubay ng Banal na Espiritu at nananabik at naghahanap sa katotohanan; sa ganitong paraan lamang kayo makikinabang.

Mula sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos, mauunawaan natin na ang mga naghihintay lamang na makita ang Panginoon sa ibabaw ng isang ulap ay tumatanggi na tanggapin ang mga katotohanan na ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at kinokondena nila si Cristo ng mga huling araw. Mapapalagpas nila ang kanilang pagkakataong tanggapin ang Panginoon bago ang mga malaking sakuna at maiwawala ang pagkakataon na magawang mga mananagumpay ng Diyos. Gayunpaman, ang mga tumatanggap ng gawain ng paghatol at pagdadalisay ng Diyos bago ang mga malaking sakuna—iyon ay, ang mga tumatanggap sa Panginoon bago ang mga sakuna—ay makakatakas sa mga gapos ng kasalanan sa pamamagitan ng pagtanggap sa paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos, ay madadalisay at mababago, at may pagkakataon na magawang mga mananagumpay ng Diyos. Dadalhin sila ng Diyos sa isang magandang patutunguhan. Kapag ang Diyos ay nakagawa na ng isang pangkat ng mga mananagumpay, Siya ay magpapaulan ng mga malalaking sakuna, at sa puntong iyon lamang na hayagan Siyang darating sa ibabaw ng isang ulap at magpapakita sa harap ng sangkatauhan, uuriin ang mga tao ayon sa kanilang uri, gagantimpalaan ang mabuti at parurusahan ang mga masasama. Ang mga lumaban at kinondena ang gawain ng Diyos sa mga huling araw ay sasailalim sa Kanyang matuwid na pagparusa. Makikita nila na ang Makapangyarihang Diyos, na kanilang nilabanan, ay walang iba kundi ang nagbalik na Panginoong Jesus. Tatangis sila at magngangalit ng kanilang mga ngipin; kukuyusin ang kanilang mga dibdib. Tutuparin nito ang mga biblikal na propesiyang ito: “At kung magkagayo'y lilitaw ang tanda ng Anak ng tao sa langit: at kung magkagayo'y magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at mangakikita nila ang Anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian(Mateo 24:30). “Narito, siya'y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa't mata, at ng nangagsiulos sa kaniya; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya. Gayon din, Siya nawa(Pahayag 1:7). At kung gayon, ang lahat ng nagsisikap makinig sa tinig ng Diyos, lahat ng tumatanggap ng mga katotohanan na ipinahayag ni Cristo sa mga huling araw bago ang mga sakuna, ay ang mga pinagpala. Ngunit ang mga umaasa lamang sa kanilang mga mata, na nagpipilit na maghintay sa Panginoon na dumating sa ibabaw ng ulap, ay magsisisi balang araw.

Ngayon, nabasa mo na ang ilan sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos, nakita mo ba ang matuwid na disposisyon ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga babala para sa atin? Nadama mo ba ang Kanyang kagyat na kalooban upang mailigtas tayo sa pamamagitan ng Kanyang mga pagpapayo para sa atin? Kung mayroon ka pa ring mga pag-aalinlangan o mga katanungan tungkol sa pagsalubong sa pagbabalik ng Panginoon, maaari kang mag-mensahe sa amin sa Messenger.

Nais mo bang malaman ang higit pa tungkol sa kung paano salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus? Matuto nang higit pa sa aming page na Salubungin ang Panginoong Jesus, o sa sumusunod na nilalaman.

Mag-iwan ng Tugon