Menu

Susunod

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Maniwala na Tiyak na Gagawing Ganap ng Diyos ang Tao"

1,341 2020-05-10

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Maniwala na Tiyak na Gagawing Ganap ng Diyos ang Tao"

Nais ng Diyos na gawin kayong perpekto

dito mismo at ngayon din.

Tunay na nais ng Diyos na gawin kayong perpekto,

kahit ano man, kahit paano.

Anumang hinaharap na pagsubok,

o kaganapang maaaring mangyari,

anumang sakuna ang naghihintay,

nais ng Diyos na gawin kayong perpekto.

Mga ginagawa n'yo ngayon

ang magpapasya ng inyong hinaharap,

biniyayaan man kayo o sinumpa.

Kung gagawin kayong perpekto,

kailangan ngayon na;

pagkakatao'y 'di darating kalaunan.

Salita ng Diyos sa paglipas ng panahon

at salinlahi 'di pa nakaabot sa taas nito ngayon.

Nakapasok na 'to sa pinakamataas na dako.

Ang gawain ng Banal na Espiritu

ay hindi pa nagagawa sa mga tao.

Nais ng Diyos na gawin kayong perpekto

dito mismo at ngayon din.

Tunay na nais ng Diyos na gawin kayong perpekto,

kahit ano man, kahit paano.

Anumang hinaharap na pagsubok,

o kaganapang maaaring mangyari,

anumang sakuna ang naghihintay,

nais ng Diyos na gawin kayong perpekto.

Kakaunti no'ng araw

ang nakaranas nitong

gawain ng Banal na Espiritu.

Kahit sa panahon ni Jesus,

mga pahayag ay 'di ganito kalawak,

at 'di ganito kataas.

Ang mga salita ng Diyos para sa inyo

at mga bagay na nauunawaan n'yo,

at mga bagay na naranasan ninyo,

ay napakataas ng naaabot ngayon.

Tunay na nais ng Diyos na gawin kayong perpekto,

at ito'y 'di paraan ng pagsasalita.

'Di kayo umaalis sa gitna

ng mga pagsubok at pagkastigo,

sapat 'to upang patunayang

gawain ng Diyos ay umabot na sa bagong kal'walhatian.

'Di ito magagawa ng tao;

gawain 'to ng Diyos Mismo.

Sa gawain ng Diyos kita n'yong nais Niyang gawing perpekto ang tao,

tiyak na kaya Niyang gawin kayong ganap.

Nais ng Diyos na gawin kayong perpekto

dito mismo at ngayon din.

Tunay na nais ng Diyos na gawin kayong perpekto,

kahit ano man, kahit paano.

Anumang hinaharap na pagsubok,

o kaganapang maaaring mangyari,

anumang sakuna ang naghihintay,

nais ng Diyos na gawin kayong perpekto—

ito'y tiyak at walang pag alinlangang bagay,

ito'y tiyak at walang pag alinlangang bagay.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon