Menu

Mga Sermon sa Bibliya

Mga Serye ng Sermon: Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya | Totoo Bang Lahat ng Gawain at mga Salita ng Diyos ay Nasa Biblia?

Ang Tagapagligtas na Makapangyarihang Diyos ay nagpakita na at gumagawa sa mga huling araw, at Siya'y nagpahayag ng milyun-milyong salita. Ang Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao, isang koleksyo...

Ano Talaga ang Marapture?

Dalawang libong taon na ang nakalilipas, matapos ipako sa krus ang Panginoong Jesus at makumpleto ang Kanyang gawain ng pagtubos, nangako Siyang Siya’y magbabalik. Mula noon, lahat ng mananampalataya’...

Totoo Bang Lahat ng Gawain at mga Salita ng Diyos ay Nasa Biblia?

Ang Makapangyarihang Diyos na Tagapagligtas ay nagpakita at gumagawa sa mga huling araw, at nagpahayag Siya ng milyun-milyong salita. Ginagawa Niya ang gawain ng paghatol na...

Bakit Hinahangad ng mga Judio ang Pagdating ng Mesiyas subalit Kinalaban Siya Noong Siya ay Tunay na Dumating?

Inihula ng Lumang Tipan na ang Mesiyas ang mamumuno sa mga buhay ng mga Israelita, kaya't masigasig na inabangan ng mga Judio ang pagdating ng Mesiyas. Gayunpaman, bakit noong dumating talaga ang Mesi...

Ano ang Piging ng Kasal ng Cordero at Paano Makadadalo Dito

Ano ang piging ng kasal ng Cordero? Paano tayo makadadalo sa piging ng kasal ng Cordero? Sa pamamagitan ng pagbasa sa artikulong ito, makukuha mo ang mga sagot....

Tagalog Bible Commentary: Ang Tunay na Kahulugan ng “Nguni’t Tungkol sa Araw at Oras na Yaon Walang Makakaalam”

Lumitaw na ang apat na mapulang buwan, at ang mga sakuna tulad ng mga lindol, taggutom, at mga epidemya ay mas nagiging karaniwan. Ang mga hula ng pagbabalik ng Panginoon ay talagang natupad na, a...

Ang Pakikinig sa Tinig ng Diyos ay ang Tanging Paraan upang Masalubong ang Panginoon

Maraming mga Kristiyano ang sabik na sabik na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Jesus at pinananabikan ang pagdating ng Tagapagligtas. Ang matagal na nating pinakahihitay ay sa wakas natupad na,...

Pagninilay sa Juan 20:29—Paano Maiwasan ang Pagkabigo ni Tomas’

Narito na tayo sa panghuling yugto ng mga huling araw, at sa pinaka-mahalagang oras na ito upang batiin ang Panginoon, may tumutubong damdamin nang pagmamadali sa puso ng mga Kristiyanong nagdarasal p...

Ganito Matutupad ang Propesiyang Ang Pagdating ng Panginoon ay Parang Magnanakaw

Quick Navigation 1. Paano Paparito ang Panginoon 2. Paano Matutupad ang Propesiya na Pagparito ng Panginoon gaya ng Magnanakaw? 3. Paano Matutupad ang Propesiya na ang Panginoon ...

Nasaan ang Diyos? Paano Natin Mahahanap ang Pagpapakita ng Diyos sa Malalaking Sakuna?

Nasaan ang Diyos? Paano natin mahahanap ang pagpapakita ng Diyos at masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon sa malalaking sakuna? Basahin ngayon upang makuha ang mga sagot....

Ang Madalas na Pangyayari ng mga Kalamidad: Alam Mo Ba Kung Paano Magpapakita ang Panginoon at Gagawa sa Kanyang Ikalawang Pagparito?

Pansin ng Patnugot: Maraming mga kapatid ang nag-iisip na kapag bumalik ang Panginoon, magpapakita Siya sa publiko sa mga tao na nakasakay sa isang puting ulap sa anyo ng Kanyang Espiritu pagkatapos n...

Ang Kaharian ng Langit ay Nalalapit Na; Paano Natin Makakamit ang Tunay na Pagsisisi?

Sa mga nagdaang taon, ang mga sakuna ay lumalaki at higit na lumalala, tulad ng mga lindol, mga salot, sunog, pagbaha, atbp. Maraming mga tao ang nakatatanto na ang madalas na mga sakuna ay mga palata...

Ang mga Senyales ng Pagdating ng Panginoon ay Naglitawan: Bumalik Na Ba ang Panginoon na May Bagong Pangalan?

Mga Nilalaman Magbabago Ba ang Pangalan ng Diyos? Ang Kahalagahan ng Pagkuha ng Diyos ng Ibat-ibang mga Pangalan sa Iba’t ibang Kapanahunan Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon sa Pam...

Ang Tanda ng mga Huling Araw ay Naglitawan: Paano Natin Sasalubungin ang Panginoon?

Ngayon ang mga sakuna ay nagiging mas malubha at nagkaroon ng mga sunod-sunod na mga lindol, mga taggutom at mga giyera. Sa karagdagan, mula sa huling bahagi ng 2019 hanggang 2020, ang bagong coronavi...

Kapag Bumalik ang Panginoon, Una ba Siyang Darating nang Nasa Alapaap o Darating nang Palihim?

Namumutawi sa asul na langit ang mga puting alapaap na lumulutang at dumaraang tulad ng isang obra ng umaagos na tanawin, at hindi ko mapigilang mapa-buntong-hininga habang iniisip kung paano madalas ...

Alam Mo ba ang Tungkol sa mga Misteryo sa Panalangin ng Panginoon?

Maraming kapatid na lalaki at babae ang napaka-pamilyar sa Panalangin ng Panginoon, at binibigkas natin ito sa tuwing nagdarasal tayo: “Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang pangalan mo. Duma...

Diskusyon sa Biblia: Papalitan Ba ng Panginoong Jesus ang Kanyang Pangalan sa mga Huling Araw?

Kapag iniisip natin ang pangalan ng Panginoong Jesus, madalas nating naiisip ang mga bersikulo sa Biblia na, "Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man" (Mga Hebreo 13:8). "A...