Menu

Si Jesus ay Diyos

Ano ang Pagkakatawang-tao? Paano Natin Makikilala ang Katawan ng Nagkatawang-taong Diyos?

Ano ang pagkakatawang-tao? Ito ay malaking misteryo at walang sinuman ang nakagawang makaunawa sa aspetong ito ng katotohanan sa loob ng libu-libong taon. Basahin ang artikulong ito upang malaman ang ...

Bakit Tinawag ng Panginoong Jesus ang Diyos sa Langit na Ama?

Sa nakaraan, nakita kong itinala ng Bibliya, “At nang mabautismuhan si Jesus, pagdaka’y umahon sa tubig: at narito, nangabuksan sa kaniya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Dios na bumabab...

Bakit Kaya Tinawag ng Panginoong Jesus ang Diyos sa Langit na Kanyang Ama nang Siya ay Nagdasal?

Totoong may hiwaga sa pagtawag ng Panginoong Jesus sa Diyos ng langit na Ama sa Kanyang mga panalangin. Nang nagkatawang-tao ang Diyos, nagtago ang Espiritu ng Diyos sa katawang-tao, mismong ang kataw...

Pagkilala sa Panginoong Jesus: Bakit Gumagawa Ang Panginoong Jesus sa Gitna ng Tao sa isang Ordinaryong Anyo?

Ako ay isang pastor at nagtatrabaho at nangangaral ako para sa Panginoon sa loob ng maraming taon. Sa tuwing binubuksan ko ang Bibliya, Nakita ko ang mga salita na nakasulat sa Mateo 13:53–57 na kung ...

Tagalog Christian Crosstalk | "May Isang Diyos Lamang"

Sa loob ng dalawanlibong taon, ang teoryang teolohiko ng Trinidad ay nakita bilang isang pangunahing doktrina ng pananampalatayang Kristiyano. Pero, talaga bang isang Trinidad ang Diyos? Ano ba, mismo...

Pagparito ng Diyos sa Lupa at Pagiging Handog sa Kasalanan

Noong Kapanahunan ng Biyaya, nakihalubilo sa tao ang Panginoong Jesus at ipinako sa krus alang-alang sa kanya. Pinalaya Niya ang tao sa pagkaalipin sa kautusan, at dahil sa alay para sa kasalanan, nat...

Patungkol sa Trinidad

Mayroon lamang isang Diyos at isa lamang Banal na Espiritu. Umiiral ba talaga ang Trinidad?...

Paninindigan sa Isang Suliranin sa Paniniwala: ang Ideya ba ng Trinidad ay Mapanghahawakan?

Mapanghahawakan ba ang ideya ng Trinidad? Iniisip ng maraming tao na ang Diyos ay isang tatluhang Diyos habang iniisip ng ilan na ang Diyos ay ang nag-iisa lamang na Diyos. Aling kaisipan ang mapangha...

Ang Panginoong Jesus ay ang Diyos Mismo, kaya Bakit Niya Tinawag Ang Diyos sa Langit na Ama?

Ang Panginoong Jesus ay ang Diyos Mismo, ngunit bakit Niya tinawag ang Diyos sa Langit na Ama? Basahin ang artikulong ito upang makuha ang sagot....

Ang Nagkatawang-tao na Si Cristo ay Diyos Mismo

Ayon sa nakasulat sa Biblia, ang Panginoong Jesus ay si Cristo na nagkatawang-tao, Siya ay Anak ng Diyos. Gayunpaman ay nagpatotoo ka na ang nagkatawang-taong si Cristo ay ang pagpapakita ng Diyos, Si...

Si Hesukristo Ba ay Anak ng Diyos o Ang Diyos Mismo?

Sinabi ng Bibliya, "Ako at ang Ama ay iisa". Ito ba ay nangangahulugan na Si Hesukristo ay ang Diyos mismo? Basahin ang artikulong ito upang malaman ang misteryo ng "ang Ama at ang Anak"....